Informuojame apie Šilalės rajono dalies  (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo sprendinių pataisymus, kurie atlikti viešinimo ir derinimo metu

Planavimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-143 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų‘‘ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-678 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija –  Šilalės miesto teritorija.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138  Šilalė,  tel. Nr.(+370 449) 76114, faks.( +370449 76118, el. paštas: info@silale.lt.

Plano rengėjas: UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  a.kaziene@atamis.lt.

 Pataisymai viešo svarstymo metu:

 1. Pagal susirinkimo metu pateiktą pasiūlymą papildytas aiškinamasis raštas skyriumi ,,1.2. Bendrojo plano įgyvendinimui privalomi parengti dokumentai‘‘ (8 pusl.).
 2. Pagal susirinkimo metu pateiktą pasiūlymą pagal VĮ ,,Registrų centras‘‘ registruoto bendro naudojimo būdo žemės sklypo ribas sumažintas mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios funkcinės zonos (indeksas – GM-2) plotas prie Kvėdarnos ir Draugystės g. Atitinkamas plotas prijungtas prie intensyviai naudojimo želdynų funkcinės zonos (indeksas – BZI). Pataisyti sprendiniai grafinėje dalyje ir plotų duomenys visuose aiškinamojo rašto skyriuose.
 3. Pagal susirinkimo metu pateiktą pasiūlymą praplėstas mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios funkcinės zonos (indeksas – GM-3) plotas. Pataisyti sprendiniai grafinėje dalyje ir plotų duomenys visuose aiškinamojo rašto skyriuose.

 Pataisymai derinimo metu:

 1. Pagal LAKD žodinę pastabą papildyti Inžinerinės infrastruktūros vystymo privalomųjų tvarkymo ir naudojimo reikalavimų 6 p., 7 p., ir 8 p. (12 pusl.) dėl inžinerinės infrastruktūros išdėstymo kelių šalia valstybinės reikšmės kelių.
 2. Pagal LAKD žodinę pastabą papildyti Susisiekimo infrastruktūros vystymo privalomųjų tvarkymo ir naudojimo reikalavimų 4 p. ir 6 p. (12 pusl.) dėl sankryžų kiekio ribojimo ir reglamentuoto atstumo tarp sankryžų išlaikymo valstybinės reikšmės keliuose.
 3. Pagal AAA pastabas (64 pusl.) išbraukti paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir juostų pločiai. Papildyta, kad paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrantės apsaugos juostos turi būti nustatomos ir tikslinamos rengiant vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus ir/ar statybos projektus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
 4. Pagal AAA pastabas (66 pusl.) patikslinta prarasto gamtinio karkaso sąvoka ir gamtinio karkaso sudėtinių dalių plotas (ha).
 5. Pagal AAA pastabas (68 pusl.) 6 p. pateikta papildoma informacija apie gamtinio karkaso tvarkymo būdų taikymą, papildytas Geoekologinio potencialo brėžinys.
 6. Pagal AAA pastabas (68 pusl.) 8 p. pateikta papildoma informacija dėl gamtinio karkaso ribų tikslinimo, o ne keitimo, galimybių.
 7. Pagal AAA pastabas papildytas 1 PRIEDE atskiros funkcinėms zonoms priskirtas reikalavimais dėl gamtinio karkaso nuostatų taikymo.
 8. Pagal VMT pastabas papildomai įtraukti 3 plotai, kuriuose reikalinga atlikti miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis procedūrą. Papildyta 6.3.3.1 lentelė ir patikslintas miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis teritorijų plotas. Papildyta, kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis valstybinės reikšmės miškuose galima tik po to, kai miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis suplanuotas vietovės lygmens bendruosiuose planuose arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose, arba detaliuosiuose planuose ir Vyriausybė priima nutarimą dėl tam tikrų valstybinės reikšmės miškų plotų išbraukimo iš valstybinės reikšmės miškų plotų.

KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAS

BRĖŽINYS