Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas  projektų  atrankos konkursui  pagal 2023 metų Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiai priemonei įgyvendinti 2023 metais iš valstybės biudžeto Šilalės rajono savivaldybei skirta 14 925 eurai.

Galimi pareiškėjai  – Šilalės rajone registruotos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomenių organizacijų plėtros įstatymas.

Paraiškos priimamos nuo 2023 m. gegužės 2 d. iki gegužės 23 d. 16 val.

Paštu;

arba paraiška su priedais pateikiama, pasirašyta elektroniniu parašu elektroniniu paštu:  administratorius@silale.lt

arba tvarkingai susegtos paraiškos  su pridedamais dokumentais užklijuotame voke su ant voko užrašytu konkurso pavadinimu bei konkurso dalyvio pavadinimu,  pateikiamos Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukšte, 108 kabinete, tel. (8 449) 76129, (8 449) 76122.

Paraiškų pateikimas:

Projektas aprašomas užpildant nustatytos formos paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba elektroniniu parašu, jei pareiškėjas jį turi. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Pareiškėjas konkursui gali pateikti  tik vieną paraišką. Pareiškėjas, teikdamas  paraišką, nurodo, kurias finansuotinas veiklas siekia įgyvendinti.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, Savivaldybės administracijai  pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva negalima.

Prie paraiškos privalomos pateikti dokumentų kopijos:

pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

laisvos formos ataskaitas apie  faktinę veiklą, vykdytos nuo įsteigimo datos, jei juridinis asmuo veikia trumpiai nei metus

asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės tvarkos aprašo 5 priedo formą);

jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / jungtinės sutarties, įvardijant konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas įgyvendinant projektą, nurodyto / nurodytos Savivaldybės tvarkos aprašo 1 priedo 2.4 papunktyje;

kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti;

aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su pareiškėjo viešai paskelbtu (-ais) 2020 metų ir (ar) 2021 metų metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu (-iais) ir veiklos ataskaita (-omis).

Tinkamos finansuoti laikomos veiklos, kurias vykdant tenkinami viešieji gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) interesai ir poreikiai:

  1. Socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, vienišų asmenų neįgaliųjų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas; pagalbos priklausomybių ar socialinių problemų turintiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas; veiklų, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir (ar) grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);
  2. Veikla, skirta atvykstantiems ir grįžtantiems asmenims bei asmenims, kuriems suteikta laikinoji apsauga pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimą Nr.224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos jiems, jų artimiesiems teikimas, jų integracija į bendruomenę ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą per įvairias veiklas);
  3. Veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių

organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra), veikla, skirta bendruomenės narių bei jaunimo medijų ir informacinio raštingumo stiprinimui kovai su dezinformacija ir propaganda;

  1. Veikla, susijusi su socialinio verslo plėtra, pasirengimu jį kurti, pasirengimu teikti viešąsias paslaugas ar susijusi su viešųjų paslaugų teikimu, jei jas teikia ar socialinį verslą vykdo bendruomeninė (-ės) organizacija (-os) arba Aprašo 4.2 papunktyje nustatytais atvejais pareiškėjais

galinčios būti nevyriausybinės organizacijos arba tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;

  1. Veikla, skirta bendruomenės narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių vietos gyventojų kūrybiškumą, saviraišką ir išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas). Projekto, kuriam įgyvendinti prašoma valstybės biudžeto lėšų suma yra didesnė nei 4 500 Eur, įgyvendinimo veikloms, nurodytoms šiame papunktyje, pramoginio pobūdžio renginiams (ekskursijos, išvykos, kulinarinės kelionės, bilietai į renginius, švenčių ir festivalių organizavimas) gali būti skirta ne daugiau kaip 30 proc. šiam projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų;
  2. Bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti įgyvendinant šiame papunktyje nurodytą veiklą gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų valstybės biudžeto lėšų.

Šilalės rajono seniūnijoms paskirtos lėšos:

 

Eil. Nr.

 

 

Seniūnijos

pavadinimas

 

Deklaruotas gyventojų skaičius

(2023-01-03)

 

Bazinė lėšų dalis, Eur

Pagal gyventojų skaičių tenkanti lėšų dalis, Eur  

Skirta lėšų,

Eur

1. Bijotų seniūnija 835 500 280 780
2. Bilionių seniūnija 366 500 123 623
3. Didkiemio seniūnija 243 500 82 582
4. Kaltinėnų seniūnija 1994 500 669 1169
5. Kvėdarnos seniūnija 2963 500 994 1494
6. Laukuvos seniūnija 2645 500 887 1387
7. Pajūrio seniūnija 1787 500 599 1099
8. Palentinio seniūnija 233 500 78 578
9. Šilalės miesto seniūnija 4667 500 1565 2065
10. Šilalės kaimiškoji seniūnija 2769 500 929 1429
11. Tenenių seniūnija 412 500 138 638
12. Traksėdžio seniūnija 1693 500 568 1068
13. Upynos seniūnija 1465 500 492 992
14. Žadeikių seniūnija 666 500 223 723
  Iš viso: 22738 7000 7627 14627

 

Informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė Vaida Pundinienė, tel. 8 449 45335, el. paštas: vaida.pundiniene@silale.lt

Nevyriausybinių organizacijų paraiškos forma

Nešališkumo deklaracija

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija