Informuojame, kad yra baigtos Šilalės rajono dalies  (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo  bendrųjų sprendinių formavimo stadijos ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros, pasirenkant I-ąją plėtros alternatyvą.

Planavimo pagrindas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T1-143 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų‘‘ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-678 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa.

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas.

Planuojama teritorija –  Šilalės miesto teritorija.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138  Šilalė,  tel. Nr.(+370 449) 76114, faks.( +370449 76118, el. paštas: info@silale.lt.

Plano rengėjas: UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120  Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: adm@atamis.lt.

Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas:  a.kaziene@atamis.lt.

Bendra informacija apie projektą: Rengiant Bendrojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus atliekami. Bendrojo plano keitimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama ir nebus atliekamas koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).  Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Šilalės rajono vyriausias architektas 2023 m. vasario 21 d. raštu Nr. B3-471 (5.13 Mr) pritarė Šilalės miesto bendrojo plano keitimo bendriesiems sprendiniams.

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.silale.lt→Informaciniaipranešimai ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-87-21-655). Informacija teikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, tel. (8 449) 45325, el. paštas: martynas.remeikis@silale.lt.

Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano sprendinių konkretizavimu bus paskelbta papildomai.