Šilalės rajono savivaldybės administracijos Žadeikių seniūnijoje yra laisva vairuotojo pareigybė (pareigybės lygis C, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,5.

Specialūs reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija), leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;
 3. turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;
 4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį;
 5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, kūriko saugos ir sveikatos instrukciją, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2023 m. kovo 24 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą ir teisę vairuoti lengvąjį automobilį patvirtinančių dokumentų kopijas, medicinos įstaigos leidimą (pažymą) dirbti šį darbą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:
ŽADEIKIŲ SENIŪNIJOS VAIRUOTOJO
PAREIGINIAI NUOSTATAI
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

 1. Žadeikių seniūnijos vairuotojas (toliau – vairuotojas) yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Pareigybės lygis – C.
 3. Pareigybės pavaldumas – vairuotojas tiesiogiai pavaldus Žadeikių seniūnui (toliau – seniūnas).

 II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

 1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija), leidžiantį vairuoti lengvąjį automobilį;

4.3.  turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

4.4.  turėti ne mažesnę kaip vienų metų vairavimo patirtį;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus, seniūno įsakymus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, kūriko saugos ir sveikatos instrukciją, seniūnijos nuostatus ir šį pareigybės aprašymą.

 

III  SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pareigas:

5.1. prižiūri seniūnijos mašinas ir traktorius, juos vairuoja bei atlieka kitus pagalbinius darbus;

5.2. laikosi visų būtinų atsargumo priemonių, nekelia pavojaus kitų eismo asmenų ar jų turto saugumui bei aplinkai, netrukdo eismui, negadina važiuojamosios dalies, pėsčiųjų ir dviračių takų, kelio statinių, eismo reguliavimo priemonių, varinio ryšio linijų ir želdinių, nestato transporto priemonių ant šaligatvio ir skiriamųjų juostų;

5.3. laiku nuveža žmones bei krovinius į paskirties vietą, užtikrina jų saugumą;

5.4. užtikrina, kad transporto priemonės nekeltų triukšmo, neterštų aplinkos išmetamosiomis dujomis ar kitaip netrukdytų šalia kelio gyvenantiems gyventojams;

5.5. paklūsta teisėtiems policijos ir už kelių priežiūrą atsakingų institucijų įgaliotų pareigūnų reikalavimams;

5.6. įvykus nelaimei, avarijai, naudoja visas galimas jų pasekmių likvidavimo priemones, nedelsiant kviečia policiją ir greitąją pagalbą, imasi visų apsaugos priemonių;

5.7. koordinuoja ir kontroliuoja asmenis, atliekančius viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

5.8. informuoja seniūną apie viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą atliekančių asmenų darbo laiką ir darbo drausmės pažeidimus;

5.9. prižiūri tvarką seniūnijos teritorijoje esančiuose skveruose, parkuose, viešosiose erdvėse, genėja medžius, pjauna žolę, žiemą – valo sniegą nuo takų;

5.10. informuoja seniūną apie viešiesiems darbams ir visuomenei naudingai veiklai atlikti reikalingas priemones bei įrankius ir užtikrina jų priežiūrą;

5.11. vykdo seniūnijos apskaitos prietaisų rodmenų kontrolę ir vieną kartą per mėnesį seniūnijos buhalterei pateikia skaitiklių parodymus;

5.12. vykdo kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, seniūno nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir įpareigojimus savo kompetencijos ribose.

 

 IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

 1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

6.1. tinkamą darbo laiko naudojimą;

6.2. saugų keleivių ir krovinių vežimą visą kelionės laiką;

6.3. automobilių eksploatavimo ir statymo reikalavimų vykdymą;

6.4. automobilio vairavimą neblaiviam, apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

6.5. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą, eismo saugumo reikalavimų nesilaikymą;

6.6. žalą, padarytą įstaigai dėl jo kaltės ar neatsargumo;

6.7. švarą ir tvarką prižiūrimoje teritorijoje;

6.8. savo funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.