SVARBU.
Pagal Taisyklių 9.1 papunktį paraiškos teikiamos per ŽŪMIS.
Pagal Taisyklių 9.2 ir 9.3 papunkčius paraiškos ir prašymai gauti tik lengvatinę paskolą apyvartiniam kapitalui (kai pareiškėjui jau yra skirta investicinė parama pagal priemonę, bet projektas dar nėra įgyvendintas (Taisyklių 5 priedas)) teikiamos elektroniniu būdu:
 • pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt;
 • naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Prioritetai:
 • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, gerinant ekonominės veiklos efektyvumą ir rezultatus, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
Tikslinės sritys:
 • modernizuoti ir restruktūrizuoti ūkio materialinės-techninės bazės potencialą;
 • didinti ūkininkų pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybą.
Paramos formos ir remiama veikla:
Pareiškėjas gali kreiptis dėl:
 1. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos);
 2. investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui;
 3. tik lengvatinės paskolos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui;
 4. tik lengvatinės paskolos apyvartiniam kapitalui, kai teikiamas prašymas pagal Taisyklių 5 priedą.
Remiama veikla:
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas, supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.
Paramos gali kreiptis:
 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
Investicinės paramos suma (vienam paramos gavėjui):
 • 300 000 Eur, kai teikiama investicinė parama;
 • 600 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
– pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.14 papunktyje;
– pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų);
 • didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur;
 • 500 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola;
 • 800 000 Eur, kai teikiama investicinė parama ir lengvatinė paskola ir kai (pasirenkamas vienas iš nurodytų variantų):
           – pateiktame projekte numatyta įgyvendinti kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 21.14 papunktyje;
          – pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro daugiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM). Tuo atveju, kai statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant statybines medžiagas, pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM), paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur (trys šimtai tūkstančių eurų);
Finansinės priemonės (lengvatinės paskolos sąlygos):
 • Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 000 Eur.
 • Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo, o metinė palūkanų norma yra nustatoma Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPG)F ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir skelbiama ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt. Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negali sudaryti daugiau kaip 30 procentų paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.
 • Lengvatinės paskolos teikiamos laikantis Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) ir finansų tarpininko sudarytoje sutartyje dėl paskolų teikimo ir (arba) trišalėje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir ŽŪPGF sudarytoje finansavimo sutartyje nustatytų sąlygų.
Atkreipiame dėmesį, jog, prašant lengvatinės paskolos pagal Įgyvendinimo taisyklių 9.2-9.3 papunkčius, iš finansų įstaigų dokumentų, kuriuose įrodoma paskolos suteikimo galimybė, teikti nereikia.
Lengvatinių paskolų teikimo sąlygos skelbiamos ŽŪPGF interneto svetainėje www.garfondas.lt.
Svarbu! Dėl lengvatinių paskolų reikia kreiptis į atrinktą finansų tarpininką – UAB Medicinos banką, daugiau informacijos rasite čia:

Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.