Būsto pritaikymas – būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, keičiant erdves ir (ar) panaudojant įrangą, taip pat paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu neįgaliesiems pagal jų specialiuosius poreikius susijusius statybos darbus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam savarankiškai ir saugiai patekti į būstą, judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Būstas gali būti pritaikomas asmeniui, kuriam nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
 • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas), arba
 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis dėl regėjimo sutrikimo (toliau – asmuo).

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas aukščiau nurodytiems asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 • asmenims iki 18 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo;
 • asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos apraše nurodytus reikalavimus pritaikomam būstui.

Prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo ar asmens atstovas. Prašyme nurodoma: asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti pageidaujamą būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją jis pateikia Komisijai, jai atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
 • dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas (išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui paskirtos dializės procedūros; Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Techninės pagalbos neįgaliesiems centras) direktoriaus sudarytos komisijos dėl kompensacijos skyrimo priimto teigiamo sprendimo dėl aktyvaus tipo vežimėlio ar vežimėlio, skirto tetraplegikui, ar elektrinio vežimėlio įsigijimo išlaidų kompensacijos skyrimo kopiją ar tarp Techninės pagalbos neįgaliesiems centro ir asmens sudarytos Asmens aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemone sutarties, kurioje nurodyta, kad asmuo aprūpintas aktyvaus tipo vežimėliu ar vežimėliu, skirtu tetraplegikui, ar elektriniu vežimėliu, kopiją, ar Techninės pagalbos neįgaliesiems centro raštą, patvirtinantį, kad asmuo yra pateikęs Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos prašymą skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę ir laukia, kol jam bus skirtas aktyvaus tipo vežimėlis ar vežimėlis, skirtas tetraplegikui, ar elektrinis vežimėlis; pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas; pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba);
 • Formą Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
 • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Prašymą ir dokumentus galima pateikti Šilalės rajono savivaldybės administracijai raštu (108 kab., J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė) arba elektroniniu būdu (pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).

Būsto pritaikymo neįgaliajam poreikį, nustato Administracijos direktoriaus sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija.

Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas (galiojanti redakcija)

Prašymas

Turto ir socialinės paramos skyrius