Besibaigiant kalendoriniams metams dažnam paramos gavėjui, įgyvendinančiam projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programos (Programa) priemonę, baigiasi verslo plano įgyvendinimo laikotarpis arba vieni iš kontrolės metų. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) sulaukia nemažai klausimų dėl projekto įgyvendinimo aplinkybių, kurios gali būti svarbios vykdant projekte numatytą veiklą, siekiant tinkamai įgyvendinti projektą.
Pažymėtina, kad bendruoju atveju paramos gavėjas privalo laikytis visų prisiimtų įsipareigojimų, nurodytų tų metų Programos konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse, pagal kuriais teikė paraišką paramai gauti, t. y. projektą įgyvendinti taip, kaip buvo numatyta jo verslo plane ir / ar paraiškoje.
Atkreiptinas dėmesys, kad paramos gavėjų patogumui NMA yra parengusi atmintines ir rekomendacijas kiekvienai iš Programos priemonių, kuriomis vadovaujantis galima tinkamai įgyvendinti projektą išvengiant pažeidimų. Atmintines galima rasti čia.
Primintina, kad tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių projektas nėra įgyvendinamas taip, kaip numatyta, rekomenduojama kuo anksčiau susisiekti su paraišką administruojančiu NMA specialistu ir aptarti projekto įgyvendinimo galimybes pasikeitus aplinkybėms. Svarbu pateikti minėtas objektyvias priežastis įrodančius dokumentus ar duomenis.
Dažniausiai užduodami klausimai
Vienas iš dažniausiai NMA pateikiamų klausimų – dėl suplanuotų, bet nepasiektų projekto priežiūros rodiklių. Pažymėtina, kad svarbu yra objektyvios priežastys, dėl kurių nepavyksta pasiekti numatytų projekto priežiūros rodiklių. Būtina pateikti paaiškinimą bei visas paaiškinime išdėstytas aplinkybes pagrindžiančius dokumentus tuo atveju, kai suplanuoti projekto rodikliai buvo nepasiekti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) ar išimtinių aplinkybių – kai sutartiniai įsipareigojimai negali būti vykdomi dėl aplinkybių, kurių atsiradimo neįmanoma kontroliuoti ir protingai numatyti sutarčių sudarymo metu, taip pat nėra įmanoma užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
Tuo atveju, kai force majeure ar išimtinės aplinkybės yra liga, reikia pateikti medicinos įstaigos pažymą, kurioje turi būti nurodyta: kada aplinkybė – liga prasidėjo, kada aplinkybė – liga baigėsi, ko dėl kiekvienos konkrečios aplinkybės (tam tikros ligos, nes gali būti ne viena) pareiškėjas negalėjo daryti, ar tų veiksmų negalėjo daryti visą reikalavimų vykdymo laikotarpį.
Nenugalimų aplinkybių (pvz.: meteorologinės sąlygos, gaisras, boikotas, streikas ir pan.) buvimą įrodančias pažymas išduoda Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, veikiantys pagal veiklos zonas. Rūmų, kaip valstybės įgaliotos institucijos, išduota pažyma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, yra oficialus rašytinis įrodymas, turintis didesnę įrodomąją galią nei kitos įrodinėjimo priemonės. Pažymos išduodamos dėl tų nenugalimos jėgos aplinkybių, kurios atsirado ir egzistuoja ar egzistavo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Žinotina, kad prisiimti įsipareigojimai gali būti neįgyvendinti ir dėl koronaviruso COVID 19 keliamų pasekmių, kurias galima prilyginti nenugalimos jėgos (force majeure) atvejui. Kiekvieno projekto atvejis yra vertinamas individualiai. Dažniausiai aplinkybės, dėl kurių neįmanoma vykdyti sutartinių įsipareigojimų, yra laikinos. Šalys gali būti atleidžiamos nuo įsipareigojimų, kol nesibaigia force majeure ar išimtinės aplinkybės ir protingą laiką po jų pabaigos, per kurį įmanoma pradėti vykdyti įsipareigojimus.
Pažymėtina, kad apie buvusias nenugalimos jėgos aplinkybes NMA būtina pranešti per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai pareiškėjas ar paramos gavėjas (jo įgaliotas asmuo) gali tai padaryti. Pavėlavus pranešti per nurodytą laiką, NMA įgyja teisę neatsižvelgti į pateiktus dokumentus, nes laikoma, kad dokumentai pateikti pavėluotai.
NMA sulaukia nemažai paramos gavėjų prašymų pratęsti projekto įgyvendinimo laikotarpį arba mokėjimo prašymo pateikimo terminą, motyvuojant sudėtinga geopolitine situacija. Primintina, kad po sutarties pasirašymo arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos kiekvienas su konkrečiu projektu susijęs atvejis yra svarstomas individualiai bei kompleksiškai ir, tik įvertinus visas aplinkybes, NMA gali priimti sprendimą dėl projekto sąlygų (pavyzdžiui – projekto įgyvendinimo termino) keitimo. Taigi, visi konkretaus projekto pakeitimai turi būti raštu derinami su NMA.
Atkreiptinas dėmesys, kad kartais paramos gavėjai dėl įvairių priežasčių nusprendžia nepasinaudoti parama ir apie savo atsisakymą praneša el. laišku NMA. Žinotina, kad nepasirašytas elektroninis laiškas negali būti prilyginamas pasirašytam prašymui, todėl negali būti nagrinėjamas. Pasirašytą prašymą atsisakyti paramos, kaip ir prašymus dėl kitų su projektu susijusių aplinkybių, NMA galima atsiųsti el. paštu dokumentai@nma.lt arba paprastu ar registruotu paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. Taip pat prašymą, dokumentus galima pateikti naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (meniu punktas „Pranešimai“ / „Siųsti“, pasirenkant gavėją NMA).
Pažymėtina, kad tuo atveju, kai jau yra išmokėta dalis ar visa paramos suma ir paramos gavėjas atsisako projektą užbaigti, jis privalo NMA grąžinti jam pervestas lėšas.
Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai:
 • dokumentuose pateikiama netiksli ar neteisinga informacija. Pavyzdžiui, už paramos lėšas įsigytos investicijos netinkamai apskaitomos, neįtraukiamos į ilgalaikio turto korteles ir pan.;
 • trūksta kai kurių dokumentų. Pavyzdžiui, patikros metu projekto vykdytojas nepateikia technikos ar statinių registravimo dokumentų, taip pat prekių apmokėjimą, draudimą (arba trijų draudimo bendrovių atsisakymus drausti) patvirtinančių dokumentų. Tokiais atvejais projekto vykdytojui leidžiama pasitaisyti – nustatomas terminas, per kurį jis turi sutvarkyti dokumentuose rastas technines klaidas, ištaisyti neatitikimus, surasti trūkstamus dokumentus ir visą tvarkingą dokumentaciją pateikti NMA;
 • investicijų tapatumo ar identifikavimo numeriai dokumentuose, pateiktuose NMA, nesutampa su randamais patikros metu;
 • įsigyta įranga nėra sumontuota ir / ar yra nenaudojama;
 • projekto įgyvendinimo vietoje viešinimo stendas nėra įrengtas;
 • pasirašytos pirkimų sutarties keitimas nesilaikant nustatytų reikalavimų, sumažinamos pirkimo sutartyje apibrėžto pirkimo objekto apimtys. Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose nurodomas vienas investicijos parametras, pavyzdžiui, 180 AG, o pasirašytoje sutartyje įsigyjama investicija yra 169 AG;
 • pasirašyta pirkimo sutartis neatitinka pirkimo dokumentų / tiekėjo pasiūlymo, t. y. skiriasi įsigyjamos technikos parametrai, nedetalizuojamas gyvulių amžius ir pan.;
 • tikrinant investicijų įsigijimo dokumentus kartais nustatoma, jog buvo pažeista pirkimo sutartyse numatyta pristatymo ar apmokėjimo tvarka, pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose numatyta, kad apmokama bus po prekės pristatymo, o faktiškai padaromas avansinis mokėjimas;
 • projekto įgyvendinimo vietoje nerandama už paramos lėšas įsigytų investicijų;
 • už paramos lėšas įsigytas turtas įkeičiamas be NMA sutikimo;
 •  vykdoma visai kita veikla, nei ta, kuriai buvo skirta parama;
 • nesilaikoma reikalavimo nepertraukiamai drausti už paramos lėšas įgytą turtą visą Programos konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytą laikotarpį;
 • kai projektui buvo suteikti atrankos balai už vieną ar kitą atrankos kriterijų ir kai tie kriterijai nepasiekiami ir (arba) neišlaikomi. Pavyzdžiui, projektui vertinimo metu buvo suteikti balai už dalyvavimą priemonėje „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, tačiau projekto vykdytojas per vienerius metus nuo sutarties pasirašymo, kaip reikalaujama įgyvendinimo taisyklėse, šioje priemonėje taip ir nesudalyvauja. Taigi, projekto vykdytojas nesilaikęs šio įsipareigojimo turės grąžinti dalį gautos paramos;
 • nepasiekti arba neišlaikyti paraiškoje numatyti ekonominio gyvybingumo rodikliai – skolos, paskolų padengimo rodiklius, grynojo pelningumo;
 • neišlaikyti kiekvienai priemonei numatyti projekto priežiūros rodikliai, kuriuos paramos gavėjas įsipareigoja išlaikyti teikdamas paraišką: pavyzdžiui, išlaikyti 8 000 Eur dydžio ekonominį valdos dydį (VED), nesumažinti žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) ploto daugiau kaip 20 procentų, išlaikyti nustatytą ŽŪN arba ariamos žemės plotą, sąlyginį gyvulių skaičių ir kt. Šių rodiklių nepasiekus taip pat numatyti taikyti tam tikri sankcijų dydžiai.
Siekiant išvengti pažeidimų, reikėtų:
 • susipažinti su teisės aktais, kurie susiję su prašoma / gaunama parama;
 • prieš rengiant projektą, įvertinti galimą projekto riziką, sunkumus bei pasirūpinti patikimu finansavimo šaltiniu projektui įgyvendinti;
 • rengiant verslo planą, įvertinti turimus išteklius bei galimybes ir pagal tai nustatyti rodiklius, kurių bus siekiama įgyvendinant projektą;
 • susipažinti su dažniausiai pasitaikančiais pažeidimais;
 • numatyti realius mokėjimo prašymo (-ų) teikimo terminus, kad nereikėtų rašyti papildomų prašymų, prašant juos nukelti;
Nustačius pažeidimus
Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui taikomos ES ir LR teisės aktuose numatytos sankcijos, diferencijuotos pagal paramos dydį, išskyrus force majeure atvejus:
 • paramos sumažinimas;
 • paramos teikimo sustabdymas / nutraukimas;
 • sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos;
 • apribojimas teikti paraiškas;
 • kitos poveikio priemonės dėl įsipareigojimų, susijusių su gauta arba prašoma parama, nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.
Naudinga informacija:

 

NMA informacija