Spalio 27 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 56-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Akvilė Gargasaitė ir Vytautas Jucius), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimta 12 sprendimų.

Sprendimų pakeitimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimams.

Patvirtinti aprašai

Posėdžio metu patvirtinti šie aprašai:

  • Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašas;
  • Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašas;

Sprendimai, susiję su mokesčiais

Patvirtintos mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainos:

  • vieno lovadienio, kai Bartelio indeksas 41 ir daugiau balų – 30,00 Eur (Šilalės rajono gyventojai moka 20 eurų, 10 eurų skirtumą asmens sveikatos priežiūros įstaigai sumoka Šilalės rajono savivaldybė iš savivaldybės biudžeto lėšų);
  • vieno lovadienio, kai Bartelio indeksas 0–40 balų – 35,00 Eur (Šilalės rajono gyventojai moka 25 eurus, 10 eurų skirtumą asmens sveikatos priežiūros įstaigai sumoka Šilalės rajono savivaldybė iš savivaldybės biudžeto lėšų).

Nuspręsta nustatyti, kad 2023 metais bus taikomi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. T1-275 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2021 metais, dydžių sąrašo patvirtinimo“ nustatyti fiksuotų pajamų mokesčių dydžiai ir lengvatos.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių dėl 3,09 ha ploto valstybinės žemės sklypo  (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Kaltinėnų sen., Dirgėlų k., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Kaltinėnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai pirkti elektromobilio įkrovimo stotelių projektavimo paslaugą, numatant skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ar kitų šaltinių iki 15 000 eurų lėšų, reikalingų projektavimo paslaugoms pirkti.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

Nuspręsta perimti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybėn  ir  teikti   įregistruoti   Šilalės  rajono savivaldybės nuosavybės  teisę į  nekilnojamuosius daiktus – kelius.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

Šilalės rajono savivaldybės administracija