Rugsėjo 29 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 55-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 21 tarybos narys (nedalyvavo Gintas Navardauskas, Rimantas Rimkus, Vida Žemeckienė ir Birutė Žirlienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimti 28 sprendimai.

Sprendimų pakeitimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-265 ,,Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T1-86 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Patvirtinti aprašai

Posėdžio metu patvirtinti šie aprašai:

 • Trūkstamų specialistų pritraukimo į Šilalės rajono savivaldybę tvarkos aprašas;
 • Mokinių priėmimo į Šilalės sporto mokyklą tvarkos aprašas;
 • Šilalės rajono socialinių paslaugų namų Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašai;
 • Vaiko budinčio globotojo ir globos centro veiklos organizavimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas;
 • Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas.

Sprendimai, susiję su projektais

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės dalyvavimui 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis finansuojamame projekte „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, kurio įgyvendinimui bus skirtas finansavimas, vadovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punkte nustatytu karjeros specialistų etatų santykiu.

Pritarta, kad Šilalės rajono savivaldybės administracija dalyvautų projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti elektrinio autobuso pirkimą iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“.

Patvirtintos vidutinės kuro kainos nepasiturintiems gyventojams

Taryba patvirtino 2022–2023 m. šildymo sezonui vidutines kuro kainas, pagal kurias apskaičiuojamos kompensacijos nepasiturintiems gyventojams:

 • mišrios malkos – 75,00 Eur už kietmetrį su PVM;
 • akmens anglys – 400,00 Eur už toną su PVM;
 • durpių briketai – 220,00 Eur už toną su PVM;
 • pjuvenų briketai / pjuvenų granulės – 410,00 Eur už toną su PVM;
 • dyzelinis krosnių kuras – 1200,00 Eur už toną su PVM;
 • suskystintos naftos dujos – 850,00 Eur už toną su PVM.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn socialinio būsto fondo plėtrai 2 kambarių, 45,40 kv. m naudingo ploto butą/patalpą – butą su rūsiu už 28 930,00 Eur.

Taip pat nuspręsta pirkti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn 2 kambarių, 54,13  kv. m butą/patalpą – butą, už 28 000 (dvidešimt aštuoni tūkstančiai eurų) Eur.

Taryba nusprendė teikti  įregistruoti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybės  teisę  į  nekilnojamuosius

daiktus: kelius, gatves ir apvažiavimą.

Sprendimai, susiję su įstaigų ir bendrovių veikla

Nustatytas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius biudžetinėse įstaigose.

Leista uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ imti trumpalaikę paskolą (kredito liniją) – 250 000 Eur – trejų metų su kasmetine peržiūra laikotarpiui, įkeičiant bendrovei priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

Sprendimai, susiję su biudžetu

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.

Patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės.

Kiti sprendimai

Posėdžio metu taryba patvirtino priešmokyklinio ugdymo programą 2022–2023 mokslo metais vykdančių  Šilalės rajono ugdymo įstaigų sąrašą ir pasirinktus priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius.

Nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių dėl 0,70 ha valstybinės žemės ploto (atskirųjų želdynų teritorijoms ir rekreacinėms teritorijoms naudoti), esančio Šilalės rajono savivaldybėje, Laukuvos sen., Požerės k., įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Požerės kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto neprivatizuojamų žemių planus.

Nuspręsta perduoti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centrui patikėjimo teise valdomo, Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, pastato – kultūros namų, esančio Šilalė, J. Basanavičiaus g. 12, esminio pagerinimo darbų įsigijimo vertę – 1 894 775,20 Eur.

Taryba patvirtino mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų viešojoje įstaigoje Šilalės rajono ligoninėje, kainas.

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija