Nuo 2022 m. rugsėjo 26 d. iki 2022 m. spalio 31 d. bus renkamos paraiškos dėl paramos ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų ir su jomis susijusių pasekmių prevencijai.
Tai jau antrasis š. m. kvietimas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 1 950 284  Eur paramos lėšų.
Paraiškas gali teikti
Dėl paramos gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys ūkinių gyvūnų laikytojai:
 • fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei žemės ūkio valdą;
 • juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą.
Pareiškėjai gali teikti tik vieną paramos paraišką dėl konkrečios ūkinių gyvūnų laikymo vietos. Jei norima prašyti paramos dėl skirtingų ūkinių gyvūnų laikymo vietų, tuomet privaloma teikti atskiras paraiškas.
Pareiškėjas gali teikti vieną bendrą paraišką daugiau kaip dėl vienos ūkinių gyvūnų laikymo vietos tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Tada tinkamos finansuoti išlaidos ir SG apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai. Paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, negu nurodyta pateiktoje paraiškoje.
Remiama veikla ir projekto trukmė
Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla, kuria siekiama sumažinti pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes.
Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.
Jei pareiškėjas projekte numato įsigyti turtą (visa įranga, visi įrengimai ir kt.) finansinės nuomos (lizingo) būdu, projekto įgyvendinimo trukmė nuo sprendimo skirti paramą dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d.
Paraiškų teikimo tvarka
Paramos paraiškos ir prašomi dokumentai Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teikiami pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siunčiant el. paštu dokumentai@nma.lt, arba teikiami naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“).

Atkreiptinas dėmesys, kad šiam kvietimui yra parengta nauja paraiškos forma, kurią galima rasti čia -> Susijusi informacija -> Suvestinės redakcijos priedai (1).

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai pareiškėjui
 • Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d.
 • Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą.
 • Iki paraiškos pateikimo parengti biologinio saugumo priemonių taikymo ir reikalingų investicijų planą dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose. Planas turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniu padaliniu.
 • Prašomos finansuoti investicijos turi būti daromos tik į iki paramos paraiškos pateikimo ūkių vykdomą veiklą gyvulininkystės sektoriuose.
Paramos dydis ir intensyvumas
 • Kai teikiama tik viena paramos paraiška dėl konkrečios ūkinių gyvūnų laikymo vietos, didžiausia paramos suma negali viršyti 100 tūkst. Eur ir 200 Eur vienam sutartiniam gyvuliui (SG), kai prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur.
 • Kai teikiama viena bendra paraiška dėl daugiau negu vienos gyvūnų laikymo vietos (įsigyjamas turtas naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje), didžiausia paramos suma – 300 tūkst. Eur ir 200 Eur vienam SG, jei prašoma suma didesnė kaip 4 tūkst. Eur.
Finansuojama 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Finansuojamos išlaidos
Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos (apmokėtos) po paramos paraiškos pateikimo dienos, kurios yra susijusios su projekto įgyvendinimu ir numatyta vykdyti veikla. Perkamos prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus.
Tinkamų finansuoti išlaidų sumai pagrįsti turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys skirtingų tiekėjų komerciniai pasiūlymai (su lygiaverčiais (gali skirtis ne daugiau kaip 10 procentų, lyginant su mažiausios kainos pasiūlyme nurodytais parametrais) išlaidų pagrindines technines savybes apibūdinančiais techniniais parametrais), o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti išvardytos pagal išlaidų kategorijas, o ne pateikiama bendra jų suma:
 • vidaus ar lauko aptvarų (tvoros, vartai, praėjimo punktai, praėjimo kontrolės sistemos) įsigijimo bei įrengimo išlaidos;
 • ūkinių gyvūnų pakrovimo / iškrovimo rampų ir (arba) aikštelių įrengimo išlaidos;
 • žmonių ir ūkinių gyvūnų uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo išlaidos;
 • dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių asmenims ir (ar) transporto priemonėms įsigijimo išlaidos;
 • pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo išlaidos;
 • konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos;
 • nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos (pvz., langų, grotų, tinklelių) įsigijimo išlaidos;
 • ūkinius gyvūnus prižiūrinčių darbuotojų:
 • buitinių persirengimo ir prausimos patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos;
 • darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos įsigijimo išlaidos;
 • maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos įsigijimo išlaidos.
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra NETINKAMAS finansuoti iš paramos lėšų.
Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai
Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį Taisyklių X skyriuje  nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Atrankos kriterijai
 • Už specializaciją:
 • pareiškėjas yra specializuotas kiaulininkystės arba paukštininkystės ūkis – suteikiami 25 balai;
 • pareiškėjas yra specializuotas galvijininkystės ūkis – suteikiama 15 balų.
Vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.
Pareiškėjo ūkis laikomas specializuotu, kai pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio sektoriaus (pvz., kiaulininkystė, paukštininkystė ir pan.), į kurio biosaugą investuojama, ataskaitiniais metais sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 • Už SG:
 • iki 20 (įskaitytinai) SG – suteikiami 35 balai;
 • didesnis kaip 0 iki 200 SG (įskaitytinai) – suteikiama 15 balų;
 • daugiau kaip 200 SG – suteikiama 10 balų.
 • Už sumažintą paramos intensyvumą, kai projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklėse nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų:
 • kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas palyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM);
 • kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą, atrankos balai NESUTEIKIAMI.
 • Už ūkinių gyvūnų laikymo vietą: kai ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu, kaip nurodyta Taisyklių 59–60 punktuose, yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, suteikiama 30 balų.
Taisyklių 59 punkte nurodytas 2021 m. balandžio 7 d. ES Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės.
Taisyklių 60 punkte nurodytas 2014 m. lapkričio 21 d. VMVT direktoriaus įsakymas Nr. B1-1007 (2020 m. sausio 21 d. redakcija Nr. B-1-37) „Dėl labai patogeniško paukščių gripo patekimo rizikos mažinimo ir apsaugos priemonių taikymo naminių paukščių laikymo vietose“.
Naudinga informacija:

 

NMA informacija