Rugpjūčio 26 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 54-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 20 tarybos narių (nedalyvavo Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė, Akvilė Gargasaitė, Valdemaras Jasevičius, Petras Dargis ir Raimundė Gečienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimta 19 sprendimų.

Sprendimų pakeitimai ir netekę galios sprendimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-104 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2022–2023 mokslo metais nustatymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-232 ,,Dėl mokesčio nustatymo už neformalųjį vaikų švietimą Šilalės rajono sporto mokykloje“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T1-156 „Dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietoje (u. k. 11207) esančio monumento demontavimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-74 “Dėl priešgaisrinio gelbėjimo automobilio pirkimo” pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo” pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-71 „Dėl koeficientų Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžiui apskaičiuoti nustatymo“ pakeitimams.

Šie tarybos sprendimai pripažinti netekę galios:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-19 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo”;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 4 d. sprendimas Nr. T1-223 „Dėl leidimo vykdyti projektavimo darbų pirkimą“.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta nurašyti ir likviduoti pripažintą dėl sugedimo netinkamu (negalimu) naudoti Valstybei nuosavybės teise priklausantį, Šilalės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą, Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos panaudos pagrindais naudojamą turtą – multimedijos projektorių „Hitachi SPS235“.

Taryba nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų kirpyklų paslaugoms teikti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias, šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijos patikėjimo teise valdomas 17,41 kv. m ploto patalpas pastate – lopšelyje-darželyje, esančias Šilalės r. sav., Pajūrio sen., Jomantų k., Tenenio g. 2. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,30 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Nuspręsta perduoti Požerės kaimo bendruomenei 10 metų pagal panaudos sutartį jos įstatuose numatytai veiklai (bendruomenės narių viešiesiems poreikiams tenkinti, pilietiškumui skatinti. susitikimams organizuoti) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 51,67 kv. m ploto patalpas, pastate – mokykloje, esantį Medvėgalio g. 7, Požerės k., Laukuvos sen., Šilalės r. sav.

Taip pat nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą: sporto inžinerinį statinį – mokyklos stadioną, pastatytą 1982 m., plotas 5144,30 kv. m, esantį D. Poškos g. 24, Šilalės m., Šilalės r. sav.

Sprendimai dėl planų ir aprašų

Posėdžio metu pritarta Šilalės sporto mokyklos 2022–2023 ir 2023–2024 mokslo metų ugdymo planui.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas.

Kiti sprendimai

Nuspręsta deleguoti Jovitą Voverienę, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę, į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos formuojamą Regioninę kultūros tarybą.

Taryba nutarė atsisakyti įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. J08-CPVA-V-02-0001 „Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“ projekto šias veiklas:

  • „3.2.1. Socialinės globos įstaigai pritaikytas Bijotų mokyklos pastatas“;
  • „3.2.2. Socialinės globos įstaigai įsigyti baldai ir įranga“.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai vykdyti Šilalės rajono Lentinės kaime esančio kelio, vedančio į naujai įrenginėjamą saulės elektrinę, rangos darbų pirkimą.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo  maršrutui R-2 Šilalė–Tauragė–Šilalė (per dieną 4 reisai, darbo dienomis).

Nuspręsta pripažinti beviltiškomis skolomis ir leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyriui nurašyti iš Žemės nuomos mokesčio apskaitos programos fizinių asmenų (mirus mokesčių mokėtojams, o įpėdiniams neperėmus su nuomos sutartimi susijusių teisių ir pareigų) valstybinės žemės nuomos mokesčio bendrąją mokestinę nepriemoką 208,16 Eur ir delspinigius 11,34 Eur pagal Fizinių (mirusių) mokesčio mokėtojų bendrosios nepriemokos sąrašą.

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija