Nuo liepos 14 d. kiaulių laikytojai vėl turės galimybę teikti paraiškas pagal Išimtinės sureguliavimo pagalbos kiaulių laikytojams administravimo taisykles. Paraiškos bus renkamos iki liepos 22 d. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta daugiau kaip 6,6 mln. Eur paramos lėšų.
Tikslas – suteikti pagalbą kiaulininkystės sektoriui, siekiant išsaugoti šio sektoriaus veiklos gyvybingumą esant rinkos veikimo sutrikdymams dėl padidėjusių gamybos sąnaudų 2022 m. vasario 24 d. Rusijai pradėjus invaziją į Ukrainą.
Pagalba skiriama pareiškėjams, pateikusiems Ūkinių gyvūnų registrui (ŪGR) duomenis apie laikomų kiaulių skaičių. Pagalbos dydis per vieną etapą (3 kalendorinių mėnesių laikotarpį) – 10,70 Eur už vieną kiaulę. Pareiškėjai, negavę pagalbos už I etapą, gali teikti paraiškas gauti pagalbą už I ir II etapus.
Tinkami pareiškėjai
Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti pagalbą, jei atitinka visus šiuos reikalavimus:
  • yra užregistruotas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip žemės ūkio valdos valdytojas arba partneris ne vėliau kaip iki 2022 m. kovo 1 d.;
  • 2022 m. kovo–birželio mėn. laikė kiaules, kurios registruotos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ŪGR;
  • vykdo ne mažiau kaip vieną veiklą, kuria siekiama tikslų, susijusių su žiedine ekonomika, aplinkai ir klimatui nekenksmingai gamybos metodais, maisto medžiagų valdymu, veiksmingu išteklių naudojimu;
  • nebuvo ir nėra patvirtintas paramos gavėju pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (taikoma tik fiziniams asmenims);
  • veiklą vykdo Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Pagalba neteikiama pareiškėjams, kurie:
  • yra bankrutuojantys arba likviduojami;
  • už tuos mėnesius, už kuriuos apskaičiuota pagalbos suma vienam pareiškėjui nesiekia: už kovo–balandžio mėn. 66 Eur, už gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio mėn. – 33 Eur (nurodyta pagalbos suma skaičiuojama už kiekvieną mėnesį atskirai).
Privalomi pateikti dokumentai
Privaloma pateikti dokumentus, kurie įrodytų, jog pareiškėjas vykdo ne mažiau kaip vieną veiklą, kuria siekiama tikslų, susijusių su žiedine ekonomika, aplinkai ir klimatui nekenksmingais gamybos metodais, maisto medžiagų valdymu ar veiksmingu išteklių naudojimu.
Atkreipiame dėmesį, kad, jei I etape pareiškėjas teikė paraišką, buvo pripažintas tinkamu pareiškėju pagalbai gauti ir teikia paraišką II etape, papildomai minėtų dokumentų teikti nereikia.
Paraiškų teikimas
Paraiška ir pridedami dokumentai turi būti pateikti:
  • asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiųsti per kurjerį arba registruota pašto siunta Nacionalinei mokėjimo agentūrai, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius;
  • elektroniniu būdu, pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, siunčiant juos elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.
Naudinga informacija:

 

NMA informacija