Liepos 28 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko 53-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 19 tarybos narių (dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo Dainius Bergelis, Lineta Dargienė, Akvilė Gargasaitė, Valdemaras Jasevičius, Vytautas Jucius ir Saulė Olendrienė), administracijos skyrių vedėjai, specialistai, uždarųjų akcinių bendrovių vadovai, atstovai bei kiti. Posėdžio metu priimti 24 sprendimai.

Sprendimai dėl Šilalės garbės piliečio vardo suteikimo

Tarybos nariai nusprendė suteikti Šilalės garbės piliečio vardus šiems asmenims:

 • Konradui Bastianui (Konrad Bastian), filantropui ir Šilalės krašto gerbėjui, bendradarbiaujančiam ir tiekiančiam humanitarinę pagalbą Šilalės rajono gydymo, globos, religinėms įstaigoms ir organizacijoms.
 • Kaziui Misiui, inžinieriui, kraštotyrininkui, istorikui, enciklopedininkui, mokslo darbuotojui ir visuomenininkui už pasiaukojimą Šilalės kraštui, jo istorijos tyrinėjimą ir garsinimą, už filantropinę veiklą.
 • kunigui kanauninkui Petrui Linkevičiui, už bendruomenės subūrimą, už jo pastangomis atstatytą 1988-aisiais metais sudegusią Kaltinėnų bažnyčią, jo iniciatyva Kaltinėnuose įsteigtą pirmąją senelių prieglaudą rajone, įkurtą Dvasingumo parką.
 • Daliai Grinkevičiūtei (1927–1987), gydytojai, tremtinei, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorei, vienai ryškiausių tremties literatūros rašytojų, lietuvių tautos tremties išgyvenimų liudytojai ir metraštininkei už autentiškus ir pirmą kartą pasauliui viešai paskelbtus prisiminimus apie tremtį.

Sprendimų pakeitimai ir netekę galios sprendimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimo Nr. T1-240 „Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T1-23 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-203 „Dėl Šilalės rajono gabių mokinių ir studentų skatinimo programos, atrankos komisijos ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-263 „Dėl sutikimo perduoti Šilalės rajono savivaldybės turtą valstybės nuosavybėn“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T1-14 „Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo savivaldybei nuosavybės teise“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-103 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-278 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisės į inžinerinius statinius įregistravimo ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimams;
 • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-158 ,,Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. T1-66 ,,Dėl UAB ,,Šilalės šilumos tinklai“ teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pripažintas netekęs galios.

Patvirtinti aprašai, planai ir programos

Posėdžio metu taryba patvirtinto:

 • Šilalės rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą;
 • Šilalės rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašą;
 • Šilalės rajono savivaldybės sutikimų steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje išdavimo tvarkos aprašą;
 • Šilalės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2027 metų programą.

Sprendimai, susiję su švietimu

Nuspręsta įgalioti Šilalės suaugusiųjų mokyklos direktorių organizuoti ir vykdyti lietuvių kalbos mokymus suaugusiems asmenims, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje.

Leista Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai 2022–2023 mokslo metais penktos klasės sraute komplektuoti penkis komplektus.

Sprendimai dėl sporto klubų paraiškų finansavimo

Nuspręsta skirti iš Kūno kultūros ir sporto programos (Nr. 06) priemonės Tradicinių tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas (06.01.01.01) sporto klubui ,,Šilalės lūšis“ 10 000 Eur finansuoti sporto projektui pagal 2022 m. balandžio 4 d. paraišką Nr. B2-1232 (2.11) ir sporto klubui ,,Šilalės futbolas“ 10 000 Eur finansuoti sporto projektui pagal 2022 m. kovo 17 d. paraišką Nr. B2-1007 (5.10).

Sprendimai, susiję su turtu

Taryba nusprendė teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus: kelius ir gatvės atšakas, esančias Šilalės rajone.

Taip pat nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į nekilnojamuosius daiktus:

 • inžinerinį statinį – Šilalės miesto Rytinio Kelio gatvės atšaką, žymėjimas plane 1-6, pastatytą 1973 m., ilgis 0,225 km, paskirtis kelių, esantį Šilalės mieste;
 • hidrotechninį statinį – tiltą, žymėjimas plane 1-4, pastatytą 1970 m., ilgis 12,91 m, plotas 113,74 kv. m, paskirtis hidrotechniniai statiniai, esantį Vidgirės gatvėje, Tenenių miestelyje.

 

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija