Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškojoje seniūnijoje yra laisva aplinkos tvarkytojo pareigybė (pareigybės lygis C, darbo krūvis 40 val. per savaitę, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 4,7.

Specialūs reikalavimai pretendentams:

  1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;
  2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti ,,B“ kategorijos kelių transporto priemones;
  3. ne mažesnę kaip vienų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį;
  4. medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

5.būti susipažinusiam su Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos reikalavimais, seniūnijos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

Asmenys norintys dalyvauti atrankoje Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriui (el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt arba J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, I aukštas, 108 kab.) iki 2022 m. birželio 14 d. įskaitytinai turi pateikti prašymą dalyvauti atrankoje, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą ir teisę vairuoti lengvąjį automobilį patvirtinančių dokumentų kopijas, medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą.

Atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Daugiau informacijos telefonu  (8 449) 45332 arba el. paštu vilma.kuzminskaite@silale.lt

 

Pareigybės aprašymas:

ŠILALĖS KAIMIŠKOSIOS  SENIŪNIJOS APLINKOS TVARKYTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Šilalės kaimiškosios seniūnijos aplinkos tvarkytojas (toliau – aplinkos tvarkytojas) yra kvalifikuotas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
  2. Pareigybės lygis – C.
  3. Pareigybės pavaldumas – aplinkos tvarkytojas tiesiogiai pavaldus Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūnui (toliau – seniūnas).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

4.2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti ,,B“ kategorijos kelių transporto priemones;

4.3. ne mažesnę kaip vienų metų šių transporto priemonių vairavimo patirtį;

4.4. medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą;

4.5.būti susipažinusiam su Šilalės rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos reikalavimais, seniūnijos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. palaiko tvarką ir švarą valomoje teritorijoje;

5.2. prižiūri piliakalnius, pilkapius, kapavietes, koplytstulpius, rekreacines zonas, nupjauna jose žolę bent kartą per mėnesį;

5.3. pjauna veją seniūnijos teritorijoje esančiuose skveruose, rekreacinėse zonose, viešosiose erdvėse su žolės pjovimo technika;

5.4. genėja rekreacinėse zonose augančius medžius, pjauna ir kerta pakelėse augančius medžius bei krūmus;

5.5. žemos metu valo sniegą ir ledą, smėliu barsto šaligatvius, sankryžas;

5.6. šildymo sezono metu atlieka kūriko pareigas, pagal seniūnijos seniūno patvirtintą darbo grafiką, priimdamas pamainą, patikrina:

5.6.1. apsauginių vožtuvų, vandens lygio rodyklių, manometrų ir maitinimo sistemos tvarkingumą;

5.6.2. kūryklos ir dujotakių, uždarymo ir reguliavimo armatūros būklę;

5.6.3. dūmsiurbių ir ventiliatorių būklę, natūralią trauką;

5.6.4. katilo užpildymą vandeniu, siurblių būklę;

5.6.5. ar nesisiurbia vanduo per liukų dangčius, flanginius sujungimus ir armatūrą, suvirinimo siūles ar sujungimus kniedėmis;

5.7. susidarius avarinei situacijai, nedelsdamas stabdo katilą ir praneša seniūnijos seniūnui;

5.8. pasibaigus kūrenimo sezonui palieka sutvarkytus katilus;

5.9. laikosi priešgaisrinės saugos taisyklių. Žino, kur darbo vietoje laikomos gaisro gesinimo priemonės, moka jomis naudotis, vengia veiksmų, galinčių sukelti gaisrą;

5.10. pastebėjęs gaisrą, nedelsdamas apie tai praneša ugniagesiams ir seniūnijos seniūnui, gesina gaisro židinį turimomis gesinimo priemonėmis;

5.11. kūrenimo sezono metu suruošia atvežtą kurą (malkas) kitam kūrenimo sezonui;

5.12. atlieka rankinio ir mechanizuoto krovimo darbus;

5.13. sodina medelius ir gėles, reikalui esant juos laisto;

5.14. vairuoja tarnybinius automobilius, traktorius ir kitas seniūnijos transporto priemones,   palaiko jas techniškai tvarkingas;

5.15. prižiūri ir tvarko seniūnijos garažus;

5.16. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina vežamų keleivių saugumą;

5.17.atlieka smulkius santechnikos ir kitus remonto darbus;

5.18. vykdo kitus seniūnijos seniūno ir vyriausiojo specialisto nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose.

 

 

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

  1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:

6.1. priskirtos teritorijos tvarką ir švarą, želdinių ir augalų priežiūrą;

6.2. efektyvų ir laiku atliekamą darbą pagal numatytas funkcijas;

6.3. darbo ir poilsio režimo pažeidimus, avarijas, nelaimingus atsitikimus, padarytus dėl jo kaltės;

6.4.  transporto priemonių eksploatavimo reikalavimų vykdymą;

6.5.  priskirto inventoriaus saugojimą, teisingą eksploataciją;

6.6. saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų vykdymą, eismo saugumo reikalavimų nesilaikymą;

6.7.  žalą, padarytą įstaigai dėl jo kaltės ar neatsargumo;

6.8. tvarką ir švarą katilinės patalpose;

6.9. savo funkcijų netinkamą vykdymą darbuotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_______________________________