Š. m. kovo 16 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklės, kuriose yra aktualių pakeitimų pareiškėjams, deklaruojantiems laukus pagal veiklos sritį „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“.
Taisyklėse numatyti nauji reikalavimai veiklos sričiai „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“. Nurodyta, jog ūkiai, kuriuose tręšiama organinėmis (įskaitant tręšimą mėšlu mažiau kaip 30 ha žemės ūkio naudmenų per kalendorinius metus), mineralinėmis ar kalkinimo medžiagomis, privalo į Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) sukurtą Trąšų naudojimo apskaitos posistemę įvesti duomenis apie panaudotus tręšiamuosius produktus.
Lauko atpažinimo numeris, pasėlio kodas arba augalo pavadinimas, tręšiamas arba kalkinamas plotas, trąšų ar kalkinimo medžiagos pavadinimas, kiekis ir tręšimo data į PPIS turi būti įrašyti per 5 darbo dienas nuo tręšiamųjų ir kalkinamųjų produktų panaudojimo. Jei duomenys į PPIS apie panaudotas organines ir mineralines trąšas arba kalkinimo medžiagas nebus įvesti, bus taikomos sankcijos – išmoka mažinama 1 proc. nuo visos apskaičiuotos paramos sumos pagal veiklos sritį.
Atkreiptinas dėmesys, jog Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ūkininkai turi pildyti ir tais atvejais, kai žemės ūkio valdoje yra naudojami neprofesionaliajam naudojimui skirti augalų apsaugos produktai. Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo pildymo būdai ir terminai nustatyti Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai naudojimo taisyklėse. Žurnalas turi būti užpildytas per 15 kalendorinių dienų.
Taip pat pareiškėjai, kurie valdose privalo laikytis nustatytų šienavimo terminų, tvarkydami pievas ir (ar) ganyklas, privalo pildyti Atliktų ūkio darbų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos žurnalą, nurodydami šienavimo ir nupjautos žolės išvežimo iš lauko datą. Atlikus pievų ir (ar) ganyklų tvarkymo darbus, žurnalas turi būti užpildomas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas PPIS.
Su ministro įsakymu galite susipažinti čia.
Naudinga informacija

 

NMA informacija