Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiems nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2019–2021 metais, vykdytas (-a) (baigtas (-a) vykdyti arba tebevykdomas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-97, reikalavimus.

Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti, tai vykdytų arba tebevykdomų (gerosios praktikos) projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

– Darbas su pažeidžiamomis nusikaltimų aukomis;
– Graffiti prevencija: konstruktyvios priemonės viešosios tvarkos pažeidimui pažaboti;
– Savanorystė nusikaltimų prevencijoje.

Darbas su pažeidžiamomis nusikaltimų aukomis

Pažeidžiamoms visuomenės grupėms dėl fizinės negalios, lyties, amžiaus, etninės kilmės, neturintiems pastovios gyvenamosios vietos, netekusiems tėvų globos ir kt. labiausiai gresia patirti socialinę atskirtį, tapti nusikaltimų aukomis ar patirti antrinę viktimizaciją.

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir antrinei viktimizacijai tarp labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, o taip pat didinti nukentėjusiųjų motyvaciją pranešti apie nusikaltimą.

Graffiti prevencija: konstruktyvios priemonės viešosios tvarkos pažeidimams pažaboti

Grafičio apraiškos ant statinių sienų ar reikšmingų objektų paviršių, nupiešti nesuderinus su savininku laikomos viešosios tvarkos pažeidimu, chuliganizmu, turto sunaikinimu ar sugadinimu, bet ne meno forma. Nors Architektūrinės kriminologijos teorijos teigimu, graffičio išpiešta teritorija tampa nesaugia erdve nusikalstamoms veikoms vykdyti, 2020 m. Mykolo Romerio universiteto vykdyto tyrimo rezultatai atskleidė, kad graffitis gali būti asmens saviraiškos ir jaunimo užimtumo priemonė.

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama skatinti graffičio piešinius kurti tam skirtuose renginiuose, specialiai sukurtose laisvose erdvėse ir taip užkirsti kelią viešosios tvarkos pažeidimui, o taip pat šviesti jaunimą apie jiems gręsiančią atsakomybę ir galimybes piešti specialiai tam skirtose vietose.

Savanorystė nusikaltimų prevencijoje

Nusikaltimų prevencija – priemonių visuma, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir užtikrinti saugią aplinką. Prie saugios aplinkos kūrimo gali prisidėti ir savanoriai. Savanoriai gali imtis įvairių socialinių ir bendruomeninių nusikalstamumo prevencijos veiksmų, kad padėtų savivaldybėms ir valstybės institucijoms, pvz. policijai ar probacijos tarnyboms, efektyviau atlikti savo darbą.

Pagal šią temą gali būti teikiami projektai, kurių prevencinėmis veiklomis siekiama skatinti savanorių dalyvavimą nusikaltimų prevencijos veiklose savivaldybėse ir valstybės institucijose, pvz. policija, probacijos tarnyba ir kt.


Teikiamas Konkursui projektas gali būti finansuotas bet kokių nacionalinių bei tarptautinių fondų ar programų, taip pat vykdytas iš vidinių institucijos, organizacijos išteklių. Projektu turėtų būti siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis.

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos neturi atitikti aukščiau nurodytų konkurso temų, tačiau turi prisidėti prie:

– nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;

– viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);

– bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:

– bendruomeninės organizacijos;

– religinės bendruomenės ir bendrijos;

– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas.

Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Konkurso nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki 2022 m. kovo 21 d., pateikiant Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. vsmpd@vrm.lt). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos.

Paraiška su lydraščiu turi būti pateikta Vidaus reikalų ministerijai vienu iš šių būdu – asmeniškai pateikta rengėjo ar jo įgalioto asmens, pristatyta pašto kurjerio, atsiųsta registruotu paštu arba pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu. Lydraštyje rengėjas taip pat turi pateikti sutikimą, kad jo visa paraiška būtų viešinama Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje. Jei rengėjas nesutinka skelbti viešai dalies pateiktoje paraiškoje esančios informacijos (pavyzdžiui, dėl vaikų nuotraukų), tokiu atveju, rengėjas kartu pateikia viešinimui skirtą elektroninę versiją (kompiuterinėje laikmenoje kartu su teikiama popierine paraiška arba aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu).

Projektus vertins speciali komisija pagal šiuos bendruosius kriterijus:

1. projektas turi būti skirtas nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti ir (arba) gyventojų saugumo jausmui, pasitikėjimui teisėsaugos institucijomis didinti;
2. projektas turi būti įvertintas pačių projekto rengėjų ar nepriklausomų ekspertų ir turi būti pasiekti visi arba bent dauguma projekto tikslų;
3. projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę ar jos grupes;
4. projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams;
5. projekto novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Iniciatyvas komisija vertins pagal šiuos kriterijus:

1. iniciatyva yra skirta nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų skaičiui mažinti, viešajam saugumui užtikrinti ir (arba) bendruomenės sutelktumo ir gyventojų saugumo jausmui didinti;

2. bendruomenei iniciatyvos teikiama nauda, teigiamas poveikis visuomenės ir (arba) gyvenamosios vietovės saugumui;

3. iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis bendruomenėmis; 4. iniciatyvą galima pakartoti arba vykdyti kitose gyvenamosiose vietovėse;

5. iniciatyvos novatoriškumas, naujų metodų ir priemonių taikymas.

Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija (iki 2 000 EUR). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės, nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai.

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 7292 arba (8 5) 271 7246.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija