Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuris įsigaliojo nuo 2022 m. kovo 1 d.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr

Nauja tai, kad švietimo teikėjas elektroniniu būdu www.nšpr.smm.lt kiekvienai vertinimui teikiamai NVŠ programai užpildo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (toliau – Paraiška)  (Aprašo 1 priedas).

Atsižvelgiant į Aprašo 20 ir 21 punktus paraiškos bus vertinamos du kartus per metus:

  1. Pateikus iki 2022 m. birželio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias/neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki 2022 m. rugpjūčio 1 d.
  2. Pateikus iki 2022 m. spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias/neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Nacionalinio lygmens NVŠ programą vertina Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, o savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre.

Išsamią informaciją apie NVŠ programų registravimo eigą rasite  https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/index.xhtml  (Informacija NVŠ programų teikėjams).

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius