Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 Kokybės krepšelis.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Šilalės savivaldybės lėšų. Kokybės krepšelio (specialių tikslinių lėšų mokykloms) skyrimo tikslas – mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas. Gimnazijos parengtame dviejų metų veiklos tobulinimo plane numatyta sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis savivaldaus mokymosi įgūdžius, tobulinti mokinių individualios pažangos stebėjimą, gimnazijoje kurti ir plėtoti aplinką, užtikrinančią STEAM dalykų mokinių pasiekimų gerinimą.

Plačiau apie projektą: „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-kokybes-krepselis

 

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius