Vasario 24 d. nuotoliniu būdu vyko 46-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimta 20 sprendimų, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimai, susiję su ataskaitomis

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2021 metų veiklos ataskaitai, kurioje informuojama apie Savivaldybės administracijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą 2021 m. Ataskaitoje pateikta informacija apie strateginį planavimą ir biudžetą, administracijos lėšų panaudojimą, apžvelgta skyrių ir seniūnijų veikla, pateikti duomenys apie sveikatos, valstybinės kalbos vartojimo ir jaunimo politikos įgyvendinimą ir kt.

Taryba taip pat pritarė Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 m. veiklos ir Šilalės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos 2021 m. veiklos ataskaitoms.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų priemonių vykdymo ataskaita.

Netekę galios sprendimai

Taryba pripažino netekusiais galios šiuos sprendimus:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimą Nr. T1-136 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką „Gatvių apšvietimo modernizavimas Šilalės rajone“;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. T1-279 „Dėl Laikino atokvėpio paslaugos organizavimo ir teikimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Sprendimai, susiję su turtu

Posėdžio metu Tarybos nariai sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (savivaldybės viešųjų bibliotekų veiklai, plėtojant viešosios interneto prieigos paslaugų teikimą) valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą: kompiuterį „HP Z1 G6“ su jo priedais ir virtualios realybės akinius „Pimax 5K SUPER“ ir jų komponentus.

Nuspręsta teikti įregistruoti  Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybės  teisę  į  nekilnojamuosius daiktus: į kai kuriuos kelius, kaimo kelius, kaimo apvažiavimo kelius, gatvę ir gatvės atšaką, esančius Šilalės rajone.

Pritarta sprendimų pakeitimams

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-185 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. T1-269 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T1-202 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo” pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, susiję su „Tūkstantmečio mokyklų“ programa

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis ,,Tūkstantmečio mokyklų“ programoje, kurios tikslas iki 2030 metų kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti pažangos planą pagal „Tūkstantmečio mokyklų“ programą. Planas padės nustatyti kiekvienam besimokančiajam sukurtos lygiavertės ir šiuolaikiškos kokybiško ugdymo (si) sąlygas, lemiančios geresnius mokinių pasiekimus ir mažesnius pasiekimų atotrūkius tarp skirtingų mokyklų ir savivaldybių.

Sprendimai, susiję su projektais

Taryba sutiko leisti Šilalės rajono savivaldybės administracijai tapti projekto „Laukuviečių bendruomenės verslo materialinės bazės plėtra“ partneriu ir prisidėti partnerio įnašui ne mažiau 20 proc. Įgyvendinant šį projektą, bendruomenė sieks įsigyti M1 kategorijos transporto priemonę, pritaikytą vežti ir judėjimo negalią turinčius asmenis, 6 vnt. termomasažinių lovų, tinklalapio kūrimo ir programavimo paslaugas su automatine klientų registravimo sistema. Bendra projekto vertė planuojama apie 70 963,37 Eur.

Taip pat leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Upynos tvenkinio infrastruktūros pritaikymas žvejų bendruomenės ir turistų poreikiams“ projekto finansavimui gauti. Upynos tvenkinio pakrantėje jau yra iš Upynos bendruomenės lėšų įrengti lauko sporto įrenginiai, kuriais be apribojimų gali naudotis visi norintys sportuoti. Įgyvendinus projektą, planuojama, jog bus įrengtas lieptas, apšvietimas ir pagal galimybes sutvarkyta tvenkinio pakrantė.

Patvirtintas 2022 metų biudžetas

Posėdžio metu tarybos nariai patvirtino Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą

Kiti sprendimai

Patvirtintas trejų metų trukmės Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentas – Šilalės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginis veiklos planas, kurį sudaro misija, strateginiai tikslai ir 14 programų.

Taip pat patvirtintas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo tvarkos aprašas.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Savivaldybė – Teisinė informacija – Teisės aktai –Tarybos sprendimai).

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija