Informuojame, kad įsigaliojo nauja redakcija išdėstytos Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, aktualios kiekvienam teisės aktų projektų rengėjui.

Atkreiptinas  dėmesys, kad iš esmės pakeistas komisijos sudėties išdėstymas (124 p.), teisės akto pakeitimo projekto reikalavimai (185 p.)

Rekomendacijos papildytos skyriumi Administracinės kalbos ypatumai teisės aktuose (svarbu 111, 113, 117, 120, 121, 124 p.)

Teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Rekomendacijos).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f8e8430723411e3a1f1b21417c4c75e/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463426/oDswUfwQIC