Sausio 27 d. nuotoliniu būdu vyko 45-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimta 19 sprendimų, pateikta kita aktuali informacija.

Posėdyje prisiekė nauja Tarybos narė Reda Stasytienė (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai ).

Sprendimai, susiję su projektais

Pritarta projekto ,,Tauragės regioninio ir Tauragės regiono savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų rengimas“ įgyvendinimui.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti Dalios Grinkevičiūtės ir Šilalės krašto tremtinių muziejaus, Eitvydaičių g. 9, Laukuva, Šilalės r. sav., rekonstrukcijos techninį projektą.

Taip pat leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai tapti projekto partneriu įrengiant lauko teniso kortus Pajūrio miestelio rekreacinėje zonoje.

Paskirtas Administracijos direktoriaus pavaduotojas

Taryba patvirtino slapto balsavimo rezultatus ir nuo 2022 m. vasario 1 d. politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigas Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui paskyrė Virginijų Kvederį.

Sprendimai, susiję su ataskaitomis

Taryba posėdžio metu patvirtino Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaitą, pritarė Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo 2021 metų ir Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2021 metų veiklos ataskaitoms.

Sprendimai, susiję su turtu

Nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės rajono savivaldybės teisę į kai kuriuos nekilnojamuosius daiktus: pėsčiųjų taką, kelius, kaimo kelius, gatvės atšaką ir gatvę, esančius Šilalės rajone.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra) bei informacinės visuomenės plėtros įgyvendinimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perduodamo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo bei nematerialiojo turto sąrašą.

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės administracijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kvėdarnos seniūnijos patikėjimo teise valdomą turtą – kitus inžinerinius statinius–lėktuvų pakilimo taką, unikalus Nr. 4400-5286-3755, žymėjimas plane k, plotas 10050,00 kv. m, įsigijimo vertė – 28 990,96 Eur, likutinė vertė (2022-01-31) – 0,00 Eur, esantį Šilalės r. sav., Kvėdarnos sen., Papynaujo k.

Taip pat nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono socialinių paslaugų namams jų nuostatuose numatytai veiklai (teikti specialiąsias socialines paslaugas) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono socialinių paslaugų namų apskaitoje apskaitomą nekilnojamąjį turtą – pastatą-nakvynės namus, unikalus Nr. 4400-5702-2849, žymėjimas plane 4N1/g, bendras plotas – 48,80 kv. m, įsigijimo vertė – 40 964,35 Eur, likutinė vertė (2021-12-31) – 40 964,35 Eur, esantį Šilalėje, Vytauto Didžiojo g. 21.

Patvirtinti darbo planai, veiklos nuostatai, sąrašai

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 metų darbo planą, Šilalės rajono religinių bendruomenių rėmimo ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos programos 2022–2024 m. paraiškų atrankos darbo grupės veiklos nuostatus ir Šilalės rajono savivaldybės 2022 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašą.

Kiti sprendimai

Nutarta atšaukti Gedeminą Sungailą iš Upynos seniūnijos Naujojo Obelyno seniūnaitijos seniūnaičio pareigų (pačiam prašant).

Nuspręsta išduoti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Gedeminui Sungailai.

Šilalės rajono savivaldybės administracijai leista rengti nuotekų tvarkymo plėtros perspektyvų 2022–2027 metų veiksmų planą.

Nustatyti maksimalių socialinės globos paslaugų finansavimo Šilalės rajono savivaldybės gyventojams išlaidų dydžiai:

  • trumpalaikės socialinės globos – 1550 Eur per mėn.;
  • ilgalaikės socialinės globos – 1000 Eur per mėn.;
  • ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos (neįgaliems vaikams, našlaičiams ir vaikams, likusiems be tėvų globos) – 1890 Eur per mėn.

Pritarta Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-287 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją“ pakeitimams.

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė