Paramos rūšis Valdos perėmimas

 valdytojo mirties atveju

(Nesvarbu , kad valdos skirtingos)

Valdos perdavimas

(Jeigu valdos skirtingos)

Valdos perdavimas

(Svarbu , kad valda būtų ta pati)

Tel. pasiteirauti
Pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už

PIENĄ,

KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS, SKERSTUS/EKSPORTUOTUS BULIUS,

ĖRIAVEDES

Laisvos formos prašymas (prašyme, be savo asmens duomenų, nurodo banko sąskaitos duomenis);

Paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją (jeigu yra keli įpėdiniai, taip pat turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui).

Laisvos formos prašymas ir rašytinis valdos perdavėjo sutikimas dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui.

Dokumentai persiunčiami ŽŪM komisijai probleminiams klausimams nagrinėti.

Laisvos formos prašymas.

Rašytinis valdos perdavėjo sutikimas dėl paramos mokėjimo valdos perėmėjui.

(8 5) 266 0620,

Gyvūnų produktų apskaitos skyrius

 

Susietoji parama už ūkinius gyvūnus t. y.

PIENINES KARVES,

MĖSINIUS GALVIJUS,

MĖSINES AVIS, 

PIENINIŲ VEISLIŲ BULIUS,

PIENINES OŽKAS

 

Laisvos formos prašymas.

Jei parama buvo apskaičiuota mirusiam – paveldėtojas pateikia prašymą, paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją. Prašyme nurodomas banko pavadinimas, kodas ir sąskaitos bei valdos numeris. Prašymas ir dokumentai pateikiami Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA).

Jei parama nebuvo apskaičiuota mirusiam –  paveldėtojas pateikia prašymą, paveldėjimo fakto patvirtinimo dokumento kopiją, kitų paveldėtojų sutikimus. Prašyme nurodomas banko pavadinimas, kodas ir sąskaitos bei valdos numeris. Prašymas ir dokumentai pateikiami ŽŪIKVC.

Laisvos formos prašymas.

Valdos valdytojui, perduodant visą valdą, perėmėjas, įregistruotas valdos valdytoju, pateikia NMA laisvos formos prašymą dėl paramos skyrimo bei reikiamus dokumentus. Valdos perdavimas vykdomas, kaip nurodyta Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse, tvirtinamose žemės ūkio ministro įsakymu.

 

 

(8 5) 266 0620,  Gyvūnų produktų apskaitos skyrius

 

Lengvatiniai gazoliai Jei apjungiamos dvi valdos ir perduotai valdai buvo skiriami lengvatiniai gazoliai už ūkinius gyvūnus – perėmėjas turi pateikti ŽŪIKVC laisvos formos prašymą, kad skaičiuojant gazolius priskirtume perdavėjo laikytus ūkinius gyvūnus (prašyme turi būti nurodomi ir perdavėjo asmens duomenys), jei perduotai valdai buvo skaičiuojami lengvatiniai gazoliai ir už deklaruotus pasėlius – perėmėjas turi kreiptis į NMA dėl pasėlių deklaracijų apjungimo – apjungus deklaracijas, duomenys bus perskaičiuoti automatiškai. Prašymo rašyti nereikia – pakeitus valdytoją lengvatinio gazolio duomenys automatiškai priskiriami naujam valdytojui. (8 5) 266 0620, Žemės ūkio subjektų

registrų skyrius

DĖMESIO!!! ATNAUJINTA PARAMŲ PRAŠYMO FORMA: „Prašymas dėl paramos už pieną ir (ar) ūkinius gyvūnus apskaičiavimo“ arba  www.vic.lt  meniu punkte  „Paslaugos“ pasirinkus „Prašymai“ (7 prašymo forma).

 

2021–2022 M. SUSIETOJI PARAMA UŽ MĖSINIUS GALVIJUS, MĖSINES AVIS, PIENINIŲŲ VEISLIŲ bulius, pienines ožkas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a527e983754d11eb9fc9c3970976dfa1?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=7a70244e-be19-4ad7-a1bc-881a860ac9b3
PARAMA MOKAMA VALDOS VALDYTOJAMS
Eil. Nr. Už 2021 m. Už 2022 m.
Kurie pateikė Agentūrai paraiškas gauti paramą už pasėlius bei gyvulius ir šiose Paraiškose nurodė, jog prašo skirti išmoką už visus valdoje laikomus valdos valdytojo ir (ar) partnerio, ir (ar) šeimos nario mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, ir (arba) pieninių veislių bulius, ir (arba) pienines ožkas.

2.

Už valdoje nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. nepertraukiamai išlaikė ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) ir (ar) šeimos narių vardu nustatyta tvarka ŪGR įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius, kurie turėjo būti ŪGR įregistruoti iki 2021 m. spalio 31 d. Už valdoje nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. nepertraukiamai išlaikė ne mažiau nei 30 kalendorinių dienų iki paskutinės laikymo dienos  savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) ir (ar) šeimos narių vardu nustatyta tvarka ŪGR įregistruotas ir suženklintas ne jaunesnes kaip 60 kalendorinių dienų amžiaus  mėsines avis ir (ar) pienines ožkas bei (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. amžiaus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius, kurie turi būti ŪGR įregistruoti iki 2022 m. lapkričio 30 d.
Jeigu force majeure (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas), įpėdinis ar valdos perėmėjas perima valdą su joje laikomais ūkiniais gyvūnais, laikotarpis, kurį šiuos ūkinius gyvūnus išlaikė valdos perdavėjas, įskaitomas valdos perėmėjui. Gavus prašymą iš valdos perėmėjo.
3. Laikantiems pieninių x mėsinių veislių mišrūnes karves (veislės kodai: 81 ir 82), jei šios karvės atsivedė veršelius einamaisiais metais, už kuriuos skiriama parama, ir šių karvių atvesti veršeliai buvo išlaikyti 5 mėnesius prie šios karvės laikytojo valdoje einamaisiais metais.

 

Jeigu pieninių x mėsinių veislių mišrūnė karvė veršiavosi einamaisiais metais po liepos 31 d., tuomet valdos valdytojas galėtų pretenduoti gauti išmoką už šią karvę mišrūnę, jeigu einamųjų metų veršelio ir praėjusių metų veršelio bendrai sudėtas išbuvimo valdoje laikotarpis būtų 5 mėn.

 

Svarbu:  Šis reikalavimas netaikomas ir parama mokama pieninių x mėsinių veislių mišrūnių pirmaveršėms karvėms, pieninių x mėsinių veislių mišrūnių karvėms aborto atveju, atvedus negyvus veršelius, mišrūnėms karvėms ar jų veršeliams nugaišus.

4.

Parama pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį ūkinį gyvūną gali būti skiriama tik vieną kartą. Paramą gauna paskutinis ūkinio gyvūno laikytojas jei atitinka visus keliamus reikalavimus paramai gauti.

5.

Parama skiriama, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui (2021 m. 60 k. d., 2022 m. 30 k. d.) ūkinis gyvūnas yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, arba parduodamas pripažintai žemės ūkio kooperatinei bendrovei, ūkiniam gyvūnui nugaišus arba esant ūkiniam gyvūnui valdoje gruodžio 31 d. ir duomenys apie šių ūkinių gyvūnų perkėlimus ir (ar) kaitą ūkinio gyvūno išlaikymo laikotarpiu buvo suvesti per 7 kalendorines dienas į ŪGR ar užpildyta GŽ-2 (ar GŽ-2a) forma pateikta per 7 kalendorines dienas paslaugos teikėjui ar VMVT.

 

Jeigu parduodamas kooperatyvui, kurios nariu registruotas valdos valdytojas ar jo valdos partneris, ar šeimos narys tada kooperatyvas įsigytus ūkinius gyvūnus turi realizuoti, t. y. parduoti skerdyklai, eksportuoti ne ilgiau kaip per 59 kalendorines dienas.

 
Eil. Nr. PARAMA NEMOKAMA UŽ ŪKINIUS GYVŪNUS, JEIGU:
1. Valdos valdytojas ūkinius gyvūnus pardavė (ar dovanojo) kitam laikytojui;
2. Valdos valdytojas, parduotus (ar dovanotus) kitam laikytojui savo valdoje laikytus tuos pačius ūkinius gyvūnus įsigijo;
3. Duomenys apie ūkinių gyvūnų perkėlimus ir (ar) kaitą ūkinio gyvūno išlaikymo laikotarpiu (2021 m. 60 k. d., 2022 m. 30 k. d.) buvo suvesti vėliau kaip per 7 kalendorines dienas į ŪGR ar užpildyta GŽ-2 (ar GŽ-2a) forma pateikta vėliau kaip per 7 kalendorines dienas paslaugos teikėjui ar VMVT;
4. Valda išregistruojama iki einamųjų metų  gruodžio 31 d. įskaitytinai. Tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų gruodžio 31 d. valdos valdytojui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti.
5. Valdos valdytojui, kuris pats arba jo sutuoktinis  yra patvirtinti paramos gavėjai pagal- Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“; Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“; Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos lėšų, vykdant tęstinius įsipareigojimus pagal šiame punkte išvardytas priemones.

 

 

2021–2022 METŲ SUSIETOJI PARAMOS UŽ PIENINES KARVES
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6cefa2d0627211eb9954cfa9b9131808?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=16c43b4d-32f4-4beb-a394-1624e201d1c0
PARAMA MOKAMA VALDOS VALDYTOJAMS
Eil.

Nr.

Už 2021-2022 m.
1. kurie, pateikė Agentūrai paraiškas gauti paramą už pasėlius ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Valdos partneriai valdoje gali būti užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (imtinai);
2. už ŪGR įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) pienines karves;
3. ŪGR yra įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d. Jeigu 18 mėnesių laikotarpiu pieninė karvė ŪGR buvo registruota kitos valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu, laikoma, kad šis reikalavimas įvykdytas, jeigu prieauglio atvedimas arba gaišimas užregistruotas ŪGR bet kurios valdos valdytojo ir (ar) partnerio vardu 18 mėnesių laikotarpiu;
4. valdos valdytojas ar jo partneris duomenys apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą turi būti pateikė ŪGR per 7 kalendorines dienas pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu.
 
Eil.

Nr.

PARAMA NEMOKAMA UŽ PIENINES KARVES, JEIGU:
1. Jeigu ŪGR nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.
2. Jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR  pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu;
3. Jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. laikotarpiu.
4. Jeigu valda išregistruojama iki einamųjų metų  gruodžio 31 d. įskaitytinai. Tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki einamųjų gruodžio 31 d. valdos valdytojui jau išmokėta, jis privalo paramą grąžinti;
5. Jeigu valdos valdytojai patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.