Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis, atvažiavęs su padėka ir gėlių puokšte į Varsėdžius ir norėdamas padėkoti Varsėdžių kaimo bendruomenės pirmininkei Irenai Šniukienei už gražiai tvarkomą teritoriją prie Varsėdžių parapijos ir bendruomenės namų, pirmininkę rado su viena iš bendruomenės narių prie Varsėdžių Šv. Roko bažnyčios. Jos grėbė paskutinius rudens lapus, ruošė rožių krūmelius žiemai. Sutvarkius teritoriją ir paruošus augalėlius žiemoti, laukia atokvėpis iki pavasario. Atokvėpis teritorijos tvarkymo, bet ne bendruomeninių darbų.

Nors Varsėdžių kaimo bendruomenė, palyginus, dar jauna, įsikūrė 2014 metais, tačiau aktyvi ir neabejinga aplinkos grožiui. Tiesa, tai vienintelė bendruomenė rajone, kuri neturi savo patalpų, todėl adresą jai suteikė Alma ir Stasys Skalauskai. Bet ne patalpos esmė, kai yra didelis noras burtis draugėn geriems darbams. Ir kaip sakė I. Šniukienė, pajutę bendro darbo džiaugsmą, parašę projektą ir gavę finansavimą kaimo viešųjų erdvių sutvarkymui bei prisidėję savo lėšomis, Varsėdžių bendruomenės nariai kibo į darbus. Sutvarkė viduryje kaimo buvusį 1 ha ploto dilgėlyną, iškasė tvenkinį, pastatė suolelius, įrengė želdynus, gėlynus, pasėjo veją. Dabar ne tik varsėdiškiai, bet ir visi norintys turi vasarą kur išsimaudyti ar šiaip pabūti sutvarkytoje poilsio erdvėje.

Grožis šalia Varsėdžių Šv. Roko bažnyčios pradėtas kurti keliais metais ankščiau, nei susikūrė bendruomenė. I. Šniukienė, padedama viso būrio nuostabių žmonių, įkūrė Angelų kalnelį, dar kaime vadinamą ir Širdies, Atminties kalneliu. Pirmininkė su dideliu dėkingumu paminėjo: Žemaičių Kalvarijos šventovės ir bazilikos rektorių Joną Ačą, buvusį Šilalės dekanato dekaną Algį Genutį, buvusį Tauragės Švč. Trejybės parapijos kleboną Alvydą Bridikį, šviesios atminties kleboną Eduardą Steponavičių (tuo metu aptarnavusį Varsėdžių Šv. Roko parapiją), tautodailininką Alvydą Pocių, ūkininkus Viliją ir Kazimierą Bušinskius, Upynos liaudies amatų muziejaus muziejininkę Reginą Mickuvienę ir jos sūnų Paulių Mickų, buvusią Upynos seniūnijos seniūnę Stefą Kažukauskienę, Vaclovą Bielskį iš Batakių. Kaip sakė Varsėdžių bendruomenės pirmininkė, be šių žmonių pagalbos ir padrąsinimo nebūtų Angelų kalnelio šalia bažnyčios.

Šiais metais buvo paminėtas Varsėdžių 600 metų jubiliejus. Šiai sukakčiai įamžinti Ona Stanytė padovanojo tris ąžuolus iš kurių tautodailininkas A. Pocius išdrožė kaimo riboženklius ir koplytstulpį.

Bendruomenės pirmininkė akcentavo, kad be bendruomenės susitelkimo nebūtų tvarkoma ir puošiama ši teritorija. O jos aktyviausi nariai: Onutė ir Petras Tirevičiai, Elena ir Vytautas Noreikai, Laima ir Vytautas Patlabos, Dainius Patlaba, Atėnė Gedminienė, Danutė ir Aleksandras Gumuliauskai, Sigita Brazauskienė ir jos sūnūs Rokas ir Ernestas, Juzefa ir Antanas Petravičiai ir jų dukra Judita, Andželika Žilevičiūtė, sūnūs Justas ir Albinas su šeima, Dalia Eitutienė, Stasys Eitutis, Daiva Sakalauskienė ir jos šeima, Aldona Vitkuvienė ir jos dukters Gitanos šeima, Stanislava Milkintienė ir jos sūnaus Egidijaus šeima, Irena ir Antanas Tamošaičiai, Edmunda Ramanauskienė ir jos dukters Laimos šeima, Vladislava ir Vytautas Petrikai, Lina ir Overistas Patrikai, Jonas Jarutis, Viktoras Remeikis, Irena ir Jonas Lapinskai, Monika ir Jonas Beinartai, Elena ir Benediktas Černeckiai, Adelė Gudauskienė.

Varsėdžių kaimo bendruomenė sukūrė grožio ir jaukumo salelę, čia daugelis ne tik pasidžiaugia bendruomeniečių kuriamu grožiu, bet ir įsiamžina nuotraukose.

 

Mero patarėja Asta Gestautienė