Gruodžio 10 d. nuotoliniu būdu vyko 43-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 23 Tarybos nariai. Posėdyje dalyvauti negalėjo Rimantas Rimkus ir Akvilė Gargasaitė. Posėdyje taip pat dalyvavo Vyriausybės atstovas Klaipėdos ir Tauragės apskrityse, Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai ir kiti. Posėdžio metu priimta 14 sprendimų, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimų pakeitimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimams;
  • Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimams;

Sprendimai, susiję su turtu

Posėdžio metu taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės  švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą: mobilius vaizdo įrašymo ir transliavimo įrenginius ­(18 vnt.)

Nuspręsta perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei 20 metų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto, perduodamo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šilalės rajono ligoninei, sąrašą.

Taip pat nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijai jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės rajono savivaldybės administracijos Kaltinėnų seniūnijos apskaitomą nekilnojamąjį turtą:

  • 1/8 dalį pastato – ūkinio pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 39A;
  • 1/12 pastato – ūkinio pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 37A;
  • 1/6 pastato – ūkinio pastato, esančio Šilalės r. sav., Kaltinėnų sen., Gineikių k., Akmenos g. 35.

Nuspręsta teikti įregistruoti Šilalės  rajono  savivaldybės  nuosavybės  teisę  į  kai kuriuos nekilnojamuosius daiktus: gatves, gatvių atšakas, pėsčiųjų takus ir kelius, esančius Šilalės rajone.

Nustatytas leistinas etatų ir pareigybių skaičius

Taryba nustatė didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių biudžetinėse įstaigose ir patvirtino didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių.

Patvirtintos komisijos

Patvirtinta Sveikatos apsaugos programos įgyvendinimo komisija. Sudaryta Šilalės rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisija kadencijos laikotarpiui ir patvirtinti šios komisijos programos aprašas bei nuostatai.

Kiti sprendimai

Taryba patvirtino slapto balsavimo rezultatus ir paskyrė Gedeminą Sungailą politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu į Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo) pareigas Šilalės rajono savivaldybės tarybos įgaliojimo laikui.

Posėdžio metu įsipareigota skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto 2022 m. Šilalės rajono savivaldybės administracijai patvirtintos Socialinės apsaugos plėtojimo programos (Nr. 9), jeigu bus gautas projektui finansavimas atrankos konkurse, Koordinaciniam centrui „Gilė“ – 22 430 Eur prisidėti prie projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šilalės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo išlaidų.

Leista Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti Šilalės rajono savivaldybės  atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą 2021–2030 m. ir skirti iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto iki 10000,00 Eur lėšų, reikalingų apmokėti už plano rengimo paslaugas.

 

Veiklos administravimo skyriaus
atstovė spaudai Rūta Budrė