Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama padėti išvengti galimų problemų dėl nuomojamų žemės sklypų, rekomenduoja sudaryti rašytines žemės nuomos sutartis. Nors pagal Civilinio kodekso nuostatas susitarimas tarp nuomotojo ir nuomininko dėl žemės sklypo nuomos ar panaudos gali būti sudaromos žodžiu, tačiau rašytinės sutartys apsaugo tiek žemę dirbančių ūkininkų, tiek nuomotojo interesus. Sužinoti, ar valdomą žemę be savininko žinios deklaruoja išmokoms gauti kitas asmuo, padeda NMA sukurta  mobili programėlė „NMA agro“.
NMA siekia, kad paramos išmokos pasiektų tikrus ūkininkus, todėl ne tik užtikrina Europos Komisijos reglamento nustatytą patikrų imtį, bet ir savo iniciatyva patikroms papildomai atrenka rizikingų pareiškėjų kategorijai priskiriamus ūkininkus (rizikos kriterijai atnaujinami kiekvienais metais). Nustačiusi galimai neteisėtai pasinaudoti parama atvejus, NMA informaciją perduoda FNTT. Taip pat apie galimus neteisėtus naudojimosi parama atvejus visi Lietuvos piliečiai gali anonimiškai pranešti NMA Pasitikėjimo linija.
Svarbus praktinis įrankis, pagalba norintiems sužinoti, ar asmeniui priklausanti žemė be sutikimo buvo deklaruota išmokoms gauti, yra NMA sukurta mobili programėlė „NMA agro“. Programėlę gali įsidiegti kiekvienas Lietuvos gyventojas, kuris naudojasi išmaniuoju telefonu. Visa informaciją, kaip įsidiegti programėlę, kokias jos funkcijas galima pritaikyti savo reikmėms, rasite www.nmaagro.lt.
Tiek asmenys, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, tiek NMA, vykdydama kontrolę, turi vadovautis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių nuostatomis. Jose nustatyta, kada būtina pateikti valdymo teisę patvirtinančius dokumentus. Pateikti valdymo teisę bei žemės dirbimo faktą patvirtinančius rašytinius dokumentus NMA reikia šiais atvejais:
  • kai ūkininkas deklaruoja pirmą kartą;
  • kai ūkininkas praeitais metais neteikė paraiškos, o šiais metais paraišką teikia savarankiškai;
  • kai tą patį plotą deklaruoja keli ūkininkai;
  • kai įtariama, kad ūkininkas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą;
  • kai gaunamas sklypo savininko skundas;
  • kai įtariama, kad ūkininkas deklaruoja plotus neturėdamas valdymo teisę patvirtinančių dokumentų (pvz., pavėluotai deklaruoti plotai);
  • kai įtariama, kad ūkininkas padidino deklaruotą plotą, siekdamas sudaryti sąlygas kitam ūkininkui, sumažinusiam deklaruotą plotą ir nepateikusiam nurodytų dokumentų, išvengti žalinimo reikalavimų vykdymo ar paramos sumažinimo pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad jau teikdami paraišką pareiškėjai patvirtina žinantys, kad, paprašius NMA, jie galės pateikti deklaruoto ploto valdymo teisę patvirtinančius dokumentus.
Nustačius, kad paramą siekiama gauti nepagrįstai, visais atvejais pareiškėjams taikomos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo. Kaip rodo sankcijų analizės duomenys, dėl šio pažeidimo pareiškėjai praranda didžiausią išmokų sumą, pavyzdžiui, 2020 m. ji siekė net 1,91  mln. Eur. Primename, kad neteisingu deklaravimu laikomi atvejai, kai deklaruojant netiksliai įbraižomos laukų ribos, neišskiriami netinkami paramai plotai, įsipareigojimų nesilaikymo atvejai (atliekant patikrą randami nenušienauti laukai, neapsėtas pūdymas ir pan). Šiai pažeidimo kategorijai priskiriami ir atvejai, kai pareiškėjas nepateikia valdymo teisę bei žemės dirbimo faktą patvirtinančių rašytinių dokumentų.
Rašytinės žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutarties šabloną rasite NMA svetainės skiltyje „2021 m. dokumentų formos“.
NMA informacija