Vadovaujantis Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-143 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų‘‘ ir Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. DĮV-678 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos tvirtinimo‘‘ patvirtinta planavimo darbų programa pradedamas rengti Šilalės rajono dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano keitimas (toliau – Bendrasis planas)

 

Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas. Planuojama teritorija: Šilalės miesto teritorija.

Planavimo organizatorius: Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė, tel. Nr.(+370 449) 76114, faks.( +370449 76118, el. paštas: info@silale.lt.

Plano rengėjas – UAB ,,Atamis’’, Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius, tel. (8 5 2728334), El. paštas: adm@atamis.lt. Projekto vadovė – Andželika Kažienė, tel. (+370686) 74252, el. paštas: a.kaziene@atamis.lt.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

 1. sudaryti sąlygas darniai Šilalės miesto teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius;
 2. nustatyti gyvenamųjų teritorijų, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų miestui svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. numatyti miesto teritorijos gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas mieste;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui;
 9. koreguoti ar naujai integruoti kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso sprendinius Bendrajame Papildomi uždaviniai:
 10. nustatyti miesto teritorijos ir jo gretimybių socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės bei savivaldybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;
 11. patikslinti numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptis, numatyti daugiafunkcines žemės naudojimo galimybes, išlaikant planuojamos veiklos reikalingą aplinkos kokybę, darnų teritorijos vystymą (-si) ir optimalų teritorijos plotą;
 12. numatyti ir detalizuoti miestui ir savivaldybei svarbių objektų išdėstymą;
 13. nustatyti pramoninių teritorijų vystymo bei formavimo kryptis;
 14. numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių, kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą, gamtinio karkaso ir kraštovaizdžio tvarkymo zonų įtaką urbanizuotoms ir urbanizuojamoms teritorijoms;
 15. detalizuoti Šilalės miesto ir rajono kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių apsaugos aspektus, panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 16. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu Bendrojo plano keitimu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam numatytu atveju neformuojamas atskiros žemės sklypas;
 17. pagal poreikį gali būti nustatomi ir kiti teisės aktais pagrįsti planavimo uždaviniai bei papildomi teritorijos naudojimo
 18. pateikti tikslinius formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros optimalumo kokybės
 19. peržiūrėti valstybinių miškų schemą nagrinėjamoje teritorijoje ir, nustačius tikslingumą, suplanuoti naudmenų pavertimą į atskiruosius želdynus;
 20. patikslinti inžinerinės infrastruktūros bei susisiekimo komunikacijų, socialinės, kultūrinės infrastruktūros, rekreacinės, pramonės, komercinės, gyvenamosios ar kitokios paskirties teritorijų naudojimo ir tvarkymo sprendinius;
 21. nagrinėti Šilalės miesto priemiestinės zonos plėtros problemas, suformuojant gyvenamųjų kvartalų kompleksinės, inžinerinės, susisiekimo, socialinės infrastruktūros plėtros ir, esant poreikiui, pavienių sklypų ir detaliaisiais planais suplanuotų kvartalų perplanavimo nuostatas;
 22. nagrinėti kolektyvinių sodų masyvų integraciją priemiesčio plėtros kontekste, nustatyti aiškius šių teritorijų plėtros prioritetus, kurių įgyvendinimui bus skiriami viešieji finansai;
 23. Bendrojo plano sprendiniuose nustatyti bendruosius galimus plėtros ir statybos parametrus, išskiriant prioritetinės plėtros teritorijas; apibrėžti numatomų urbanizuoti teritorijų plotus, aiškiai nustatyti prioritetines plėtros teritorijas, numatyti jų planavimo ir plėtros tvarką, socialinės ir inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros plėtros prioritetus;
 24. diferencijuoti urbanistinės plėtros parametrus pagal plėtros pobūdį – miestas, Šilalės priemiesčio zona; aptarti pavienės dispersinės plėtros parametrus, žemės paskirties keitimo įvairiose Nuorašas tikras 3 funkcinėse zonose nuostatas, statybos galimybes pavieniuose sklypuose; rezervuoti teritorijas vietinės reikšmės gatvėms, keliams ir komunikacijų koridoriams numatomose urbanizuoti teritorijose;
 25. pateikti bendrąsias nuostatas dėl kraštovaizdžio reprezentacijos – bendrųjų ir lokalių panoraminių vaizdų apsaugos, kultūros paveldo elementų, atpažįstamų kraštovaizdyje eksponavimo, vaizdingų kelio ruožo savybių apsaugos ir ; suformuoti bendras nuostatas dėl viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų apsaugos ir plėtros, jų sąsajos su gamtinio karkaso elementais; patikslinti bendrojo plano reglamentų zonas, atsižvelgiant į gamtinius elementus ir infrastruktūrinius riboženklius;
 26. formuluoti ir siūlyti integruoti į lygiagrečiai keičiamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijos Bendrąjį planą Šilalės miesto integraliam bei optimaliam vystymuisi ir/ar plėtrai būtinus

Bendra informacija apie projektą: Rengiant Bendrojo plano keitimą tyrimai ir galimybių studijos, atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nebus atliekami. Bendrojo plano keitimo teritorijos vystymo koncepcija nebus rengiama ir nebus atliekamas koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas. Bendrojo plano rengimo, svarstymo su visuomene, derinimo ir tvirtinimo tvarka bendroji. Atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV). Planavimo proceso etapai – parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Supažindinimo tvarka: Su procedūriniais dokumentais ir rengiama Šilalės miesto bendrojo plano keitimo dokumentacija galima susipažinti Šilalės rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.silale.lt→Informaciniaipranešimai ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-87-21-655). Informacija teikia Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyriausias architektas Aurimas Petniūnas, tel. (8 449) 76138, el. paštas: aurimas.petniunas@silale.lt.

Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl Bendrojo plano visuomenė gali teikti iki viešo svarstymo pabaigos raštu Šilalės rajono savivaldybės administracijai, J. Basanavičiaus g. 2, LT-75138 Šilalė, el. paštas: info@silale.lt. ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr.K-VT-87-21-655).

Visuomenė, teikdama pasiūlymus, turi nurodyti: fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – teikiančiojo asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus; pasiūlymo teikimo datą; pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Informacija apie supažindinimą su Bendrojo plano keitimo koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimu bus paskelbta papildomai.