Paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal nacionalinės paramos priemones, raginami nepraleisti svarbių dokumentų pateikimo terminų. Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad netrukus baigsis mokėjimo prašymų, išlaidų pagrindimo suvestinių pateikimo terminai pateikusiems paraiškas dėl paramos kaimo bendruomenių veiklai, tautinio paveldo veiklai, taip pat kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimui ir realizavimui.
Svarbus terminas kaimo bendruomenių ir tautinio paveldo projektų vykdytojams – spalio 31 d.
Įgyvendinantys projektus, skatinančius kaimo bendruomenių veiklą bei tautinio paveldo veiklą, juos pabaigti ir pateikti projekto baigimo dokumentus (mokėjimo prašymus – kai projektus įgyvendina  kaimo bendruomenės, išlaidų pagrindimo suvestines – kai įgyvendinami tautinio paveldo projektai) privalo iki 2021 m. spalio 31 d.
Tačiau abejų priemonių finansavimo taisyklėse numatytos išimtys, kai taikomi kiti dokumentų teikimo terminai.
Kaimo bendruomenės mokėjimo prašymus gali pateikti vėliau, kai:
1. įgyvendinami projektai pagal trečiąją veiklos sritį, ir tik tais atvejais, kai renginys vyksta lapkričio mėn., projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 29 d.;
2. įgyvendinami projektai pagal visas veiklos sritis, jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės atveju paramos gavėjas neturi galimybių laiku ir tinkamai įgyvendinti projekte numatytų veiklų, jis gali el. paštu informuoti NMA ir veiklas perkelti bei įgyvendinti iki 2021 m. gruodžio 31 d.;
3. įgyvendinami projektai pagal antrąją veiklos sritį, jei NMA iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos pateikiamas motyvuotas prašymas raštu, kuriame nurodoma projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymo termino pratęsimo priežastis ir kuriam laikui prašoma terminą pratęsti, – mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 mėn. terminui.
Mokėjimo prašymo formą galima rasti čia.
Dokumentų, būtinų pateikti kartu su mokėjimo prašymu, sąrašą rasite šioje atmintinėje.
Tuo tarpu įgyvendinant tautinio paveldo veiklos projektus išimtis taikoma, kai projektai ar jų dalis įgyvendinami ir vykdomi nuo lapkričio 1 d. – tokiu atveju projektų vykdytojai atsiskaito už išlaidas, patirtas nuo einamųjų metų lapkričio 1 d., ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.
Išlaidų pagrindimo suvestinės formą galima rasti čia.
Dokumentų, būtinų pateikti kartu su išlaidų pagrindimo suvestine, sąrašą rasite šioje atmintinėje.
Populiarinantiems ir realizuojantiems kokybiškus žemės ūkio produktus dokumentus būtina pateikti iki lapkričio 5 d.
Įgyvendinantys projektus pagal nacionalinės paramos priemonės „Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas“ finansavimo taisykles, juos, jei jie trunka ne ilgiau kaip vienus metus, turi įgyvendinti ir pateikti NMA mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 5 d.
Jeigu projektas trunka dvejus metus, pagalbos gavėjas NMA turi pateikti tarpinį mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki š. m. lapkričio 5 d., o iki kitų metų lapkričio 5 d. – galutinį mokėjimo prašymą.
Mokėjimo prašymo formą galima rasti čia.
Dokumentų, būtinų pateikti kartu su išlaidų pagrindimo suvestine, sąrašą rasite šioje atmintinėje.
Dokumentus pateikus vėliau parama mažinama 1 proc.
Mokėjimo prašymai gali būti teikiami pavėluotai nei numatytas terminas, tačiau tokiu atveju parama sumažinama 1 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną nuo apskaičiuotos paramos sumos už mokėjimo prašyme ar išlaidų pagrindimo suvestinėje deklaruotas patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, išskyrus atvejus, kai priemonės įgyvendinimo metu priemonės vykdytojas mokėjimo prašymą pateikia pavėluotai dėl pateisinamų priežasčių (pateisinamomis priežastimis laikomos nenugalimo jėgos (force majeure) aplinkybės, priemonės vykdytojo, jo vadovo ar kito, atsakingo už mokėjimo prašymo pateikimą, asmens liga).
Kaimo bendruomenių projektų baigimo dokumentai gali būti priimami dar 15 darbo dienų, tautinio paveldo veiklos – 10 darbo dienų, pagal nacionalinės paramos priemonę „Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas“30 darbo dienų nuo aukščiau nurodytų terminų.
Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami, toliau neadministruojami ir grąžinami pagalbos gavėjui.
Naudinga informacija:

NMA informacija