Nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. jau paskutinį kartą šiais metais bus laukiama šalies vietos veiklos grupių (VVG) paraiškų dėl paramos tarptautinių projektų inicijavimui, teritorinių bei tarptautinių bendradarbiavimo projektų vykdymui.
Dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ kviečiamos kreiptis kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG.
Paraiškos priimamos kartu su partneriais – kaimo vietovių VVG, dvisektorėmis VVG, miesto VVG, žuvininkystės VVG. Įgyvendinantys tarptautinius projektus ir tarptautinius bendradarbiavimo inicijavimo projektus projekto partneriu gali rinktis ir kitą viešąjį juridinį asmenį, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupę, įgyvendinančią vietos plėtros strategiją.
Partnerių skaičius nėra ribojamas ir paramos dydis nuo jo nepriklauso.
Paramos suma
Šiuo paraiškų rinkimo etapu skirta paramos suma:
 • parengiamosios paramos (tarptautinių projektų inicijavimui) projektams įgyvendinti skirta 12 000 Eur. Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 3 000 Eur, paramos intensyvumas 100 proc.;
 • teritorinio bendradarbiavimo projektams – 137 705 Eur. Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas 95 proc.
 • tarptautinio bendradarbiavimo projektams – 403 777 Eur paramos lėšų. Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 100 000 Eur, paramos intensyvumas 100 proc.
Bendra pagalbos suma, suteikta įmonei ar asmeniui, taip pat įmonėms partnerėms ir (arba) susijusioms įmonėms, negali viršyti 200 000 Eur per einamuosius ir dvejus ankstesnius jo mokestinius metus.
Tinkamos finansuoti išlaidos
Pagal KPP veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ kompensuojamos komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais (parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)), projekto koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt.), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos ir kt. (teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veikla).
Atrankos kriterijai
Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos srities „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ visas veiklas bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikti balai.
1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:
 • 4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;
 • 3 partneriai – suteikiama 20 balų.
2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;
 • kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;
dviejų skirtingų rūšių VVG:
 • kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;
 • kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.
3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos srities „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;
 • 3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;
 • 6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;
 • 5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;
 • 4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.
4. Projekto tikslinė grupė:
 • socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;
 • jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.
Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.
Jau pateiktos 7 paraiškos
VVG paraiškos šiemet jau buvo renkamos du kartus: vasarį–kovą ir birželį–liepą. Iš viso NMA buvo pateiktos 7 paraiškos: 5 iš jų – dėl paramos teritoriniams bendradarbiavimo projektams įgyvendinti, 2 – tarptautiniams bendradarbiavimo projektams įgyvendinti.
Naudinga informacija:
Nuotrauka iš istockphoto.com
NMA informacija