Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas Stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, konkursui. Konkursui pateiktos ir atrinktos paraiškos bus finansuojamos iš lėšų skirtų neformaliajam švietimui, kurios dėl ekstremalios situacijos ir karantino, paskelbto dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) planuojamos nepanaudoti.

1. Finansavimas gali būti skiriamas, Stovykloms, kurios:

1.1. skirtos mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas;

1.2. vykdomos NVŠ teikėjų, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

1.2.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

1.2.2. yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt;

1.3. nebuvo finansuotos iš Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto Švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos (07) priemonės Savivaldybės vaikų ir jaunimo vasaros poilsio organizavimas (07 01 02 09).

2. Informacija apie Konkursą skelbiama Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

3. Konkursui pateikiami dokumentai:

3.1. užpildyta Stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, konkurso paraiška (toliau – paraiška);

3.2. juridinio asmens (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.) registracijos dokumentų ir nuostatų (įstatų) kopijos, jei savininko teises ir pareigas įgyvendina ne savivaldybė;

3.3. fizinio asmens (laisvojo mokytojo) – teisės aktų nustatyta tvarka įsigyto verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija;

3.4. švietimo veiklas vykdančio asmens, turinčio teisę dirbti mokytoju, išsilavinimo dokumentų kopija pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį.

4. Paraiškos teikėjas gali teikti tik vieną paraišką.

5. Paraiška ir kiti reikalingi dokumentai Savivaldybės administracijai, teikiami iki 2021 m. birželio 15 d. 17.00 val.,  nurodant „Stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, konkursui“:

5.1. Savivaldybės administracijos priimamajame (108 kab.) I aukštas;

5.2. Paštu (adresas: J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė);

5.3. Elektroniniu paštu adresu administratorius@silale.lt – siunčiama pasirašyta ir skenuota paraiška su priedais pdf formatu (elektroninės paraiškos rinkmenos (failo) pavadinimas turi būtio susietas su Konkurso pavadinimu (visi dokumentai siunčiami viename laiške, paraiškos duomenys doc ir pdf formate turi sutapti).

5.4. Per elektroninę dokumentų valdymo sistemą – teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos.

6. Jeigu paraiškos teikėjas yra juridinis asmuo, paraiška turi būti pasirašyta įstaigos  vadovo ir patvirtinta antspaudu, jeigu fizinis asmuo – pasirašyta paraiškos teikėjo.

7. Paraiškos, pateiktos pavėluotai, nevertinamos.

8. Skirstant lėšas, prioritetas bus skiriamas paraiškoms, kurios skirtos mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios, gaunantiems socialinę paramą, mokiniams, kurie dėl Covid -19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu apriboto bendravimo patyrė socialinių emocinių praradimų.

9.  Informacija teikiama  tel. (8 449) 76135, el. paštu ona.auryliene@silale.lt

Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-135, galima rasti čia.

Stovyklų konkurso paraiškos formą galima rasti čia.

Tarybos sprendimas Nr. T1-135

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija