Gegužės 27 d. nuotoliniu būdu vyko 32-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 24 sprendimai, pateikta kita aktuali informacija.

Sprendimai, susiję su paraiškomis

Nuspręsta pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Gerovės konsultantų modelio diegimas Šilalės rajone“, pagal Centrinės projektų valdymo agentūros paskelbtą kvietimą teikti paraiškas „Gerovės konsultantų modelio įdiegimas“ projekto finansavimui gauti ir rengti investicinį projektą „Dariaus ir Girėno skvero Šilalės mieste pertvarkymas“.

Taip pat nuspręsta pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką „Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas Šilalės rajone“, pagal Centrinės projektų valdymo agentūros paskelbtą kvietimą teikti paraiškas Vienos stotelės šeimoms ir vaikams centrų įkūrimas projektų finansavimui gauti berengti ir teikti projekto paraišką „Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas prie Paršežerio ežero“ finansavimui gauti.

Taryba pritarė Skliausčio ūkininkų asociacijos projekto „Šilalės rajono Bijotų ir Kaltinėnų kadastro vietovių melioracijos sistemų rekonstrukcija“ rengimui ir įgyvendinimui.

Sprendimų pakeitimai

Taryba pritarė šiems sprendimų pakeitimams:

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T1-133 „Dėl Šilalės garbės piliečio vardo atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T1-222 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-49 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, susiję su turtu

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės  švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą pagal Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn perimamo turto sąrašus.

Nuspręsta perduoti patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijai jos nuostatuose numatytai veiklai (seniūnijos turto saugojimas) vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą: 1/2 pastato-garažo, esantį Šilalės r. sav., Upyna, Dionizo Poškos g. 3.

Taip pat nuspręsta perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai 20 metų bendrosios praktikos gydytojo veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduodamo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Laukuvos ambulatorijai, sąrašą bei Viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai 20 metų organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas ambulatorines pirminės asmens sveikatos priežiūros ir dienos stacionaro paslaugas Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagal Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduodamo pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kvėdarnos ambulatorijai, sąrašą.

Leista parduoti R. T. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį savivaldybės būstą: 0,25 ha žemės sklypą, 58,28 kv. m ploto gyvenamąjį namą, viralinę, tvartą, kiemo statinius esančius Šilalės r. sav. Gyvenamojo namo statybos metai – 1960. Bendra būsto pardavimo kaina – 7 832,27 Eur.

Nustatyti 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifai Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

– fiziniams ir juridiniams asmenims – 0,6 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės, išskyrus kitos paskirties inžinerinius statinius (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai  ir kiti);

– kitos paskirties inžineriniams statiniams (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti) nekilnojamojo turto mokesčio tarifą fiziniams ir juridiniams asmenims – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

– apleistam, neprižiūrimam, nenaudojamam, naudojamam ne pagal paskirtį nekilnojamajam turtui, pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, nenaudojami, naudojami ne pagal paskirtį, sąrašą – 3,0 procentai nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Patvirtinti aprašai ir sąrašai

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir Šilalės rajono savivaldybės stovyklų, vykdomų mokinių atostogų metu, finansavimo tvarkos aprašus. Taip pat patvirtintas Šilalės rajono savivaldybėje esančių nekilnojamojo turto objektų, kurie yra apleisti, neprižiūrimi, sąrašas.

Kiti sprendimai

Pritarta, kad Šilalės rajono savivaldybė teiktų paraišką Nacionalinei švietimo agentūrai dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos, siekiančios gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti.

Taryba pavedė užsakovo funkcijas UAB „Šilalės vandenys“, įrengiant Šilalės rajono savivaldybės vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų tinklus Šilalės miesto Šolių gatvėje.

Nuspręsta pradėti rengti Šilalės rajono savivaldybės dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-127 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“ keitimą ir Šilalės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-127 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teritorijos ir savivaldybės teritorijos dalies (Šilalės miesto) bendrojo plano tvirtinimo“, keitimą.

Nuspręsta kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šilalės skyrių dėl įrašymo į Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos ir Pajūralio kadastro vietovių žemės reformos žemėtvarkos projektų neprivatizuojamų žemių planus kitai paskirčiai naudoti šiuos laisvos valstybinės žemės plotus:

- 1,9 ha plotą, esantį Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Gražjūrio kaime, naudojimo būdai – atskirųjų želdynų teritorijos ir rekreacinės teritorijos;
- 2,5 ha plotą, esantį Šilalės rajono savivaldybės Kvėdarnos seniūnijos Sodalės kaime –  atskirųjų želdynų teritorijos.

Pritarta UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro“ 2020 metų veiklos ataskaitai.

Kita informacija

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius pateikė informaciją, susijusią su COVID-19 statistika rajone. Kaip teigė V. Jasevičius, gegužės 27 d. duomenimis sergamumas stabilizavęsis. 21 dienos sergamumo laikotarpiu į dieną dažniausiai fiksuota po vieną arba nei vieno susirgimo atvejus. Gegužės 18 d. fiksuoti 4 koronaviruso atvejai. Septynių dienų vidurkis – 1 susirgimo atvejis. Gegužės 27 dienos duomenimis rajone sergančių asmenų – 12, pasveikę 1379 gyventojai. Taip pat papasakota apie skiepus. Šiuo metu rajone paskiepyti 34 proc. gyventojų, 17,5 proc. gyventojų jau turi abu skiepus. Priminta, kad nuo gegužės 31 d. visi asmenys, sulaukę 16 metų, kviečiami registruotis skiepui nuo COVID-19. Registruotis savo vakcinai ar užregistruoti kitą asmenį galima interneto svetainėje www.koronastop.lt. Gyventojai, kurie neturi galimybės registruotis internetu ir neturi, kas juos galėtų registruoti, gali tai padaryti telefonu, skambindami Karštąja linija 1808.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Budrė, Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai