Balandžio 27 dieną nuotoliniu būdu vyko antrasis šios kadencijos Tauragės regiono plėtros tarybos (toliau – RPT)  kolegijos posėdis, kurio metu buvo patvirtinta patariamoji Tauragės RPT Kolegijos partnerių grupė ir priimti kiti RPT funkcionavimui būtini sprendimai.

Sudaryta Partnerių grupė

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas numato, kad Kolegija iš darbdavių, profesinių sąjungų organizacijų, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų (toliau – partneriai) atstovų sudaro patariamąją Kolegijos partnerių grupę. Atstovus į partnerių grupę deleguoja darbdavių (po 1 atstovą) ir profesinių sąjungų organizacijos (po 2 atstovus), Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka atrinktos į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą, Nevyriausybinių organizacijų taryba (5 atstovus) ir Nacionalinė bendruomeninių organizacijų taryba (1 atstovą). Jeigu visi partneriai būtų delegavę savo atstovus, Tauragės regiono plėtros tarybos patariamąją Kolegijos partnerių grupę būtų sudarę 18 narių. Tačiau, savo atstovų nedelegavo 4 partneriai, o vienas delegavo tik 1 iš galimų 2.

Tauragės regiono plėtros tarybos sprendimu, partnerių grupę sudarys:

 • Dr. Rimantas Dapkus, Lietuvos pramoninkų konfederacijos deleguotas atstovas;
 • Laimutė Gudanavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė;
 • Marius Jucikas, Lietuvos darbdavių konfederacijos deleguotas atstovas;
 • Violeta Kasnauskaitė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė;
 • Inga Mejerienė, Lietuvos profesinių sąjungų “Sandrauga” deleguota atstovė;
 • Nijolė Meilutienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė;
 • Laura Mėlinavičienė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė;
 • Rūta Misevičienė, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų deleguota atstovė;
 • Indrė Pilypė, Nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguota atstovė;
 • Aivaras Skarbalius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotas atstovas;
 • Arūnas Stasiūnas, Nacionalinė bendruomeninių organizacijų tarybos deleguotas atstovas.

Partneriai, deleguodami atstovus į partnerių grupę, turėjo užtikrinti, kad visi siūlomi kandidatai būtų

nepriekaištingos reputacijos, ir atitiktų abi šias sąlygas: būtų tiesiogiai susiję su regiono teritorija (jame gyventų, dirbtų arba butų regione veikiančios įmonės savininku ar akcininku) ir turėtų patirties dalyvaujant viešojo valdymo sprendimų priėmimo procesuose ir (arba) ne žemesnę kaip magistro ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

Partnerių grupė atliks patariamąjį, bet visam regionui svarbų vaidmenį, atstovaudami interesų grupės, kuri juos delegavo, interesus derindami juos su viso regiono poreikiais. Grupės nariai svarstys regiono plėtros plano ir jo pakeitimų, regiono plėtros tarybos sprendimų dėl projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais, taip pat regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitų projektus ir dėl šių dokumentų teiks išvadas Kolegijai. Jeigu Kolegija, priimdama sprendimą, neatsižvelgs į partnerių grupės pateiktas pastabas, pasiūlymus arba atsižvelgs į juos iš dalies, apie Kolegijos argumentus partnerių grupė turės būti informuota. Svarbu paminėti tai, kad šiais metais Tauragės regiono plėtros taryba rengs ir tvirtins 2021-2030 metų regiono plėtros planą, kurį prieš teikiant tvirtinti Kolegijai, turės svarstyti partnerių grupė ir teikti su visomis interesų grupėmis suderintas išvadas.

Kolegijos prašymu partnerių grupė svarstys ir kitus su nacionalinės regioninės politikos tikslo ir uždavinių įgyvendinimu regione susijusius klausimus ir teiks nuomonę Kolegijai. Taip pat, savo iniciatyva partnerių grupė gali svarstyti bet kurį Kolegijoje svarstomą klausimą ir teikti dėl jo nuomonę Kolegijai. Partneriams partnerių grupėje atstovaujantys asmenys turi teisę: gauti Kolegijos posėdžiuose svarstomų klausimų dokumentus ir susijusią medžiagą, dalyvauti Kolegijos posėdžiuose patariamojo balso teise, dalyvauti Kolegijos sudaromų darbo grupių veikloje.

Pagrindinis šių metų uždavinys – patvirtinti 2021–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą

Kolegijos posėdžio metu buvo patvirtintas ir Tauragės RPT 2021 metų veiklos planas, kurio vienas pagrindinių uždavinių – šiais metais patvirtinti 2021–2030 metų Tauragės regiono plėtros planą, kuriame pateikta Tauragės regiono esamos situacijos analizė, nustatyti regiono plėtros tikslai, uždaviniai, rodikliai, bent viena pažangos priemonė, jos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai ir finansavimo šaltiniai.

Regioninis plėtros planas (RPP) – pagrindinis regioninio lygmens strateginis dokumentas, nustatantis konkrečias regiono plėtros kryptis, tikslus ir priemones šiems tikslams įgyvendinti. Iš viso bus rengiami ir tvirtinami 10 RPP – tiek, kiek šiuo metu Lietuvoje yra regionų. RPP rengiamas ES finansiniam laikotarpiui, atsižvelgiant į: Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus nacionalinės regioninės politikos prioritetus, Valstybės ilgalaikės raidos strategiją (Valstybės pažangos strategiją), Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą, Tikslinių teritorijų vystymo tikslus ir uždavinius, nacionalinius ES investicijų ar kitų finansavimo šaltinių programavimo dokumentus, kuriuose nustatyti tikslinių teritorijų vystymosi tikslai ir uždaviniai (taip užtikrinant, kad planui įgyvendinti bus galima panaudoti ir Europos Sąjungos struktūrinę paramą), atskirų valdymo sričių (sektorių) planavimo dokumentus, kuriuose nustatytos nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimo priemonės, savivaldybių strateginius plėtros planus ir jos teritorijoje esančių savivaldybių teritorijų bendruosius planus.

Už RPP plano parengimą yra atsakingos regionų plėtros tarybos. Rengiant RPP, RPT turės atlikti Stiprybių, Silpnybių, Grėsmių ir Galimybių (SSGG) analizes, atsižvelgti į savivaldybių ir kitų suinteresuotų šalių pasiūlytas idėjas/projektus, ministerijų planuojamas nustatyti remtinas veiklas, galimus pareiškėjus/partnerius, planuojamą paramos limitą.

Primename, kad Tauragės regiono plėtros tarybą kartu 2020 metų gruodį įsteigė 4 regiono savivaldybės – Pagėgių bei Jurbarko, Šilalės ir Tauragės rajonų. Galimybė pačioms savivaldybėms steigti regionų plėtros tarybas atsirado įsigaliojus naujai Regioninės plėtros įstatymo redakcijai. Iki tol regionų plėtros tarybos veikė kaip Vidaus reikalų ministerijos Regioninės plėtros departamento padaliniai, kurie ateinančiais metais bus panaikinti. Nauja įstatymo redakcija įtvirtinamas principas – įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai, daugiau galių suteikiant regionų plėtros taryboms.

Tauragės RPT administracijos direktorė Jurgita Choromanskytė.