Parama mokama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams ir valdos partneriams, kurie valdoje užregistruoti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d. (imtinai), kurie einamaisiais metais pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus  ir šiose paraiškose nurodė, jog prašo skirti susietąją paramą už pienines karves. Už Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas valdos valdytojo ir (ar) partnerių vardu ir nepertraukiamai išlaikytas valdoje einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. (imtinai) (toliau –išlaikymo laikotarpis) pienines karves,  jeigu ŪGR yra nustatyta tvarka įregistruoti duomenys apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėnesių laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.

Parama valdos valdytojams pradedama mokėti nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. ir turi būti išmokėta ne vėliau kaip iki kitų metų birželio 30 d., išskyrus atvejus, kai paraiškose nustatytos klaidos.

Valdos valdytojai ir jų partneriai privalo laikytis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo reikalavimų ir kompleksinės paramos reikalavimų, kurie apima valdymo reikalavimus, nustatytus Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų apraše.

Parama neskiriama valdos valdytojams:

  • kurie patys arba jų sutuoktiniai yra patvirtinti paramos gavėjai pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;
  • už pieninę karvę, jeigu ŪGR nėra duomenų apie pieninės karvės prieauglio atvedimą arba gaišimą (negyvo prieauglio atvedimą arba išsimetimą) 18 mėn. laikotarpiu iki einamųjų metų kovo 31 d.;
  • už pieninę karvę, jeigu valdos valdytojas ar jo partneris duomenis apie pieninės karvės perkėlimą ir (ar) kaitą pateikė ŪGR  pavėluotai (po 7 kalendorinių dienų) pieninės karvės išlaikymo laikotarpiu;
  • už pieninę karvę, jeigu pieninė karvė buvo parduota ar dovanota kitos valdos valdytojui ir (ar) partneriui einamųjų metų balandžio 1 d.– birželio 30 d. laikotarpiu.

Daugiau informacijos: 021-01-29_3D-63p.docx

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė