Vasario 26 d. nuotoliniu būdu vyko 29-asis Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdyje taip pat dalyvavo Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių atstovai ir kiti. Posėdžio metu priimti 26 sprendimai.

Pritarta ataskaitoms

Posėdžio metu Tarybos nariai pritarė šioms ataskaitoms:

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos ir mero 2020 metų veiklos ataskaitai, kurioje aptarta tarybos ir mero veikla, pateikta informacija apie raštus, potvarkius, tarptautinį bendradarbiavimą, Tauragės regiono plėtros tarybą, funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją ir kt.;

– Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos 2020 m. veiklos ataskaitai, kurioje apteikta informacija apie strateginį planavimą ir biudžetą, skyrių ir seniūnijų veiklą, planuojamus darbus ir kt.;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitai;

– Šilalės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai;

– Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.

Patvirtintos programos, planai, metodikos ir aprašai

Taryba patvirtino Šilalės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2021 metų veiklos ir Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programas, Šilalės rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginį veiklos planą. Taip pat patvirtinta Kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo, kai šie nuostoliai mokami iš savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika ir Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos rengimo tvarkos aprašas.

Sprendimų pakeitimai

Pritarta šiems sprendimų pakeitimams:

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-3 „Dėl viešosios įstaigos „Žaliasis regionas“ steigimo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 23 d. sprendimo Nr. T1-107 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-317 „Dėl Šilalės rajono keleivinio transporto ir moksleivių pavėžėjimo organizavimo komisijos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T1-233 ,,Dėl Vienkartinės paramos gimus vaikui skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-123 „Dėl Daugiabučių namų savininkų rėmimo programos tvirtinimo“ pakeitimams;

– Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-302 „Dėl Vienkartinių ir tikslinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimams.

Sprendimai, susiję su keliais

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstrukcijos ir remonto eiliškumo sąrašas.

Taryba sutiko perimti Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti Šilalės kaimiškosios seniūnijos Struikų k. sodininkų bendrijų „Draugystė-3“ ir „Dobilas“ bendrojo naudojimo žemėje esančius žemės sklypus su juose esančiais ne mažesnio kaip 5,00 m pločio keliais, gatvėmis (Lelijų g., Tiesioji g., Paparčio g. ir Ramunės g.)

Sprendimai, susiję su nekilnojamuoju turtu

Posėdžio metu nuspręsta išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų administracinei veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, 81,14 kv. m ploto negyvenamąją patalpą-kontorą, esančią Šilalėje, Vasario 16-osios g. 14-11. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,90 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį, taip pat išnuomoti viešo konkurso būdu 10 metų gydymo, paslaugų veiklai vykdyti Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, 589,46 kv. m ploto negyvenamąją patalpą-ambulatoriją, , esančią Dariaus ir Girėno g. 31-4, Pajūrio mstl., Šilalės r. sav. Pradinis nuomos mokesčio dydis – 0,50 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės biudžetas

Patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos 28 864 920 Eur (iš jų: lėšų likutis metų pradžioje už 2020 metus – 2 345 495 Eur) ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis. Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus, programas ir priemones, iš viso – 28 864 920 Eur. Taip pat patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų biudžetinių įstaigų pajamos į savivaldybės biudžetą už patalpų nuomą ir išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 650 000 Eur ir Šilalės rajono savivaldybės biudžeto asignavimai Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonėms finansuoti – 151 351 Eur.

Patvirtinti sąrašai

Patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės būsto fondo ir Šilalės rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai ir Šilalės rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašas.

Kiti sprendimai

Pavesta Šilalės sporto mokyklai rengti ir teikti paraišką gauti Sporto rėmimo fondo lėšų projekto „II grupės nesudėtingo statinio – sporto aikštelės J. Basanavičiaus g. 21C, Šilalės m. kapitalinis remontas“ įgyvendinimui.

Patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.

Taryba sutiko pratęsti O. K. (duomenys neskelbtini) išlaikymą vyresnei kaip 18 metų Šilalės r. socialinių paslaugų namų Drobūkščių bendruomeniniuose vaikų globos namuose, kol mokysis, iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaita.

Visi savivaldybės tarybos sprendimai bei papildoma medžiaga yra skelbiami Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje (www.silale.lt – Teisinė informacija – Tarybos sprendimai).

Rūta Budrė,
Veiklos administravimo skyriaus atstovė spaudai