Sprendimą dėl daugiabučio namo (trijų ir daugiau butų) bendrojo naudojimo objektų valdymo administratoriaus (toliau – administratorius) pasirinkimo (pakeitimo) priima butų ir kitų patalpų savininkai susirinkimo metu, balsų dauguma. Susirinkimas šaukiamas vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašu, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012-11-22 įsakymu Nr. D1-961. Pasirinktas administratorius paskiriamas Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Kiekvieno buto ir kitų patalpų savininkas turi vieną balsą. Jeigu butas ar kita patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą. Jeigu sušaukus butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą nesusirenka sprendimui priimti pakankamas butų ir kitų patalpų savininkų skaičius, pakartotiniame susirinkime, kuris šaukiamas pagal tą pačią darbotvarkę ne anksčiau kaip po dviejų savaičių, sprendimai priimami susirinkime dalyvavusių balsų dauguma, bet ne mažiau kaip 1/4 visų butų ir kitų patalpų savininkų balsų. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus apie savo sprendimą, t. y. organizuojant balsavimą raštu, kuris atliekamas vadovaujantis aplinkos ministro 2012-10-31 įsakymu Nr. D1-895 patvirtinto Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo nuostatomis.

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria 5 metams. Likus 6 mėnesiams iki administravimo pabaigos ne mažiau 1/5 daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų Savivaldybės administracijai pateikia raštišką laisvos formos prašymą spręsti namo administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo.

Nesant butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime priimto sprendimo pakeisti (pasirinkti kitą) administratorių, ne mažiau kaip 1/4 butų savininkų gali raštu kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administraciją, kuri vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, organizuos administratoriaus pakeitimo procedūras. Prašyme turi būti nurodytos prašymą teikiančių ne mažiau 1/5 (1/4) daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų vardai, pavardės, parašai, kontaktinis telefonas.

Daugiabučiams namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę namo priežiūros jungtinės veiklos sutarties, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Šilalės rajono savivaldybėje sudarytas sąrašas Asmenų, pretenduojančių teikti Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, kurį galima rasti Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje: /go.php/lit/Daugiabuciu-namu-bendrojo-naudojimo-objektu-administravimo-paslaugos.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto ir socialinės paramos skyrių, telefonas (8 449) 76129, 76132; el. p. ausra.liaudaityte@silale.lt.

Turto ir socialinės paramos skyrius