Nuo šių metų sausio 4 d. iki vasario 1 d. renkamos paramos bitininkystės sektoriui paraiškos.

Programoje numatytos šios priemonės, kurioms įgyvendinti bitininkai gali gauti valstybės paramą:

 • „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
 • „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;
 • „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
 • „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;
 • „Bičių šeimų atnaujinimas“;
 • „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
 • „Rinkos stebėsena“;
 • „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.

Vienas pareiškėjas gali teikti kelias paramos paraiškas pagal kelias priemones (pildoma atskira kiekvienos priemonės paramos paraiška), jei atitinka tai priemonei keliamus reikalavimus, bet tik vieną paramos paraišką pagal vieną priemonę, išskyrus pagal priemonę „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“, kai pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) paramos paraiškas per bitininkystės metus. Pildoma atskira kiekvieno tyrimo paramos paraiška. Paraiškoje privalo būti pagrįsta kiekviena prašoma kompensuoti investicija, t. y. turi būti nurodyta, kodėl investicija būtina projektui įgyvendinti.

Bičių laikytojams, ketinantiems teikti paraiškas pagal Programos priemones „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“, „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“, pareiškėjo vardu Ūkinių gyvūnų registre iki 2020 m. spalio 31 d. turi būti užregistruotas Programos įgyvendinimo taisyklėse nurodytas bičių šeimų skaičius. Jeigu nurodytą dieną Ūkinių gyvūnų registre pareiškėjo vardu nebus užregistruotų bičių šeimų arba bus užregistruotas kitoks bičių šeimų skaičius, negu reikalaujama Programos įgyvendinimo taisyklėse, pareiškėjas neatitiks tinkamumo kriterijaus.

Kartu su paraiška turi būti pateikti kiekvienos investicijos trys lygiaverčiai komerciniai pasiūlymai, pagrindžiantys visas išlaidas (išskyrus autorinių darbų pirkimo, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidas) arba tiekėjo viešai pateikiama informacija (lankstinukai, informacija iš tiekėjo interneto svetainės ir pan.), kurioje turi būti nurodyta:

 • prekės/paslaugos pavadinimas ir techniniai parametrai;
 • galutinė kaina eurais (be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir išskirtas PVM);
 • patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus;
 • įsigyjant avilių transportavimo įrenginį ir (arba) jo priedą, turi būti nurodyta įrenginio / priedo paskirtis, t. y. kam jis skirtas;
 • įsigyjant avilius, turi būti nurodyta, iš kokių medžiagų jie pagaminti.

Pagal priemones „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“, „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“, „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ kompensuojama iki 70 proc., bet ne daugiau nei Taisyklėse nurodyta už vieną įrenginį/įrenginio priedą/vieną bičių motiną ar naują avilį/bitininkavimo inventoriaus priemonę.

Pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“ bičių laikytojas už paramos lėšas gali įsigyti ne daugiau kaip 10 naujų avilių, kurie turės būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus) ir per 2 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos juose turės būti apgyvendintos bičių šeimos. Už paramos lėšas galima įsigyti ne daugiau kaip 50 proc. avilių, skaičiuojant nuo deklaruotų bičių šeimų skaičiaus. Kompensuojama iki 70 proc. naujų avilių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 80 Eur už vieną avilį.

Dėl karantino ar ekstremalios situacijos dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės pasikeitė paramos paraiškų bei mokėjimo prašymų teikimo būdai. Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad užpildyta paramos paraiška kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) teikiama asmeniškai arba teisės aktų nustatyta tvarka įgalioto asmens (karantino ar ekstremalios situacijos dėl koronaviruso infekcijos plitimo grėsmės metu paramos paraiškos ir prašomi dokumentai papildomai gali būti pateikti pasinaudojant Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose įrengtomis „paraiškų dėžutėmis“), arba siunčiama registruotu laišku arba teikiama per kurjerį NMA teritoriniams paramos administravimo skyriams pagal pareiškėjo gyvenamąją/buveinės vietą arba jo bityno registravimo vietą. Kitais adresais paraiškos nepriimamos. Daugiau informacijos interneto svetainėje www.nma.lt. Taip pat galite kreiptis į Šilalės rajono savivaldybės Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus Žemės ūkio specialistą Vydą Stasytį el. paštas vydas.stasytis@silale.lt, tel. (8 449) 5 10 19.

Įgyvendinimo taisyklės. 

Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėja
Virginija Bukauskienė