Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdydama energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose ir savivaldybės viešąjame pastate programą, jau modernizavo per 30 daugiabučių namų, modernizacijos darbai atliekami dar 18 daugiabučių namų. Įgyvendinus daugiabučių namų atnaujinimą visada sutaupoma daugiau nei 40 % energijos sąnaudų patalpų šildymui ir karšto vandens ruošimui. Vidutiniškai Šilalės rajono daugiabučiuose namuose energijos suvartojimas sumažėja apie 55 %. Daugiabučių modernizacijos naudą aiškiai jaučia gyventojai, kurie džiaugiasi ne tik perpus mažesnėmis sąskaitomis už šildymą, bet ir didesniu komfortu namuose bei išaugusia turto verte. Atnaujinti daugiabučiai namai prisideda ir prie tvarkingesnės bei jaukesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo.

Šilalės rajono savivaldybės administracija kviečia daugiabučių namų gyventojus iki 2021 m. vasario 15 d.  teikti prašymus įtraukti daugiabučius namus į Šilalės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą pagal Aplinkos ministerijos paskelbtą kvietimą.

Numatoma valstybės parama – 50 mln. eurų, kompensuojant 30 procentų investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms. 10 procentų papildoma kompensacija daugiabučiame name įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų. Pertvarkius ar pakeitus šildymo sistemą, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. 30 procentų papildoma subsidija saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir šilumos saugyklų panaudojimui šilumos energijai gaminti, karštam vandeniui ruošti, ir (ar) elektros energijai gaminti atnaujintuose daugiabučiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šildymo sistemos.

Pagal šį kvietimą vykdomiems projektams taip pat numatoma 100 procentų kompensacija atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti įskaitant Investicijų plano, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikatų parengimą, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, statybą leidžiančio dokumento išdavimą. 100 procentų kompensacija numatoma ir statybos techninės priežiūros bei projekto įgyvendinimo administravimo išlaidoms.

Taip pat Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Kvietimas teikti paraiškas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActPrint?documentId=833536e0bb9711eab9d9cd0c85e0b745

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į daugiabučius namus administruojančią įmonę UAB Mano Būstas Vakarai J. Basanavičiaus g. 23-6  arba į Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyrių J. Basanavičiaus g. 2-219,  tel. Nr. 8-449 76125.

Administracijos direktorius
Valdemaras Jasevičius