Šilalės rajono savivaldybės tarybos 27 posėdžio, vyksiančio 2017 sausio 26 d., sprendimų projektai

Numeris: 20.

Kontrolės

Aplinkosaugos ir komunalinio ūkio reikalų

Kaimo reikalų

Finansų, investicijų ir verslo

Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos

Sveikatos apsaugos ir socialinių

Dėl 2014 m. vasario 5 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties Nr. B6-15 (T) atnaujinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 metų darbo plano patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T1-39 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T1-268 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų programos patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1-106 „Dėl Jaunimo problemų sprendimo Šilalės rajono savivaldybėje 2013-2018 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl pritarimo socialinių partnerių bendradarbiavimui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T1˗246 „Dėl užsakovo funkcijų pavedimo Šilalės sporto mokyklai“ pripažinimo netekusiu galios

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr.T1-246 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl vietinės rinkliavos mokėtojų atleidimo nuo metinės vietinės rinkliavos mokesčio už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo

Dėl Mokyklos gatvės, esančios naujojo Obelyno kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl Malūno gatvės, esančios Stungaičių kaime, Šilalės rajone, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo ir likvidavimo.

Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio, Šilalės švietimo pagalbos tarnybos panaudos pagrindais naudojamo, turto nurašymo ir likvidavimo

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Pagalbos pinigų šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) be tėvų globos likusius vaikus, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos Šilalės rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo.

Dėl Tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos šeimoje organizavimo ir išmokų už vaikų globą mokėjimo Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2017 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai