Savivaldybės tarybos 8 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2011 m. lapkričio 24 d., sprendimų projektai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-189 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės administracinių ginčų komisijos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės valstybės tarnautojų

Dėl Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Jucaičių ugniagesių komandos panaikinimo

Dėl didžiausio leistino darbuotojų, gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. T1-4 patvirtinto Savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010-2012 metų biudžeto programų sąrašo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo.

Dėl leidimo imti trumpalaikę paskolą (kreditinę liniją) UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių tvirtinimo

Dėl Šilalės r. Upynos Stasio Girėno vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Bijotų Dionizo Poškos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl leidimo laidoti išimties tvarka

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ataskaitos

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Tenenių seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Dėl gatvių pavadinimų suteikimo Kvėdarnos seniūnijos gyvenamosiose vietovėse

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo Nevočių gyvenamojoje vietovėje

Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T1-134 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ 1.1 papunkčio pakeitimo ir papildymo 1.5 papunkčiu

Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus

Dėl valstybinės žemės sklypų, naudojamų visuomenės poreikiams

Dėl pritarimo projekto „Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų bei paliatyviosios pagalbos plėtra VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre“ įgyvendinimui.

Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais

Dėl leidimo parduoti negyvenamąją patalpą

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

Dėl nuomos sutarties nutraukimo

Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2012 metais vykdomai veiklai, patvirtinimo

Dėl Projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ (LEADER metodu), sąrašo pakeitimo.

Dėl 2010 metų Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T1-204 patvirtinto Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl privačios žemės pirkimo Savivaldybės nuosavybėn

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2012-2014 metų programos ir šios programos darbo plano tvirtinimo

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotekoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės triukšmo prevencijos 2011-2013 metų veiksmų plano ir priemonių tvirtinimo.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai