Savivaldybės tarybos 35 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2010 m. kovo 31 d., sprendimų projektai

Numeris: 42.

papildomas. Dėl patalpų panaudos Klaipėdos teritorinei statistikos valdybai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo tvirtinimo.

Dėl dalyvavimo steigiant asociaciją Tauragės apskrities Ternopilio (Ukraina) bičiulių bendriją.

Dėl bendradarbiavimo susitarimo su Rusijos Federacijos Kaliningrado srities municipaliniu dariniu „Mamonovo miesto apygarda“.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės administracijos 2009 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės privatizavimo fondo lėšų naudojimo ir apskaitos taisyklių tvirtinimo.

Dėl klasių komplektų skaičiaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2010-2011 mokslo metais patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo.

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitų rengimo ir teikimo aprašo patvirtinimo.

Dėl Savivaldybės turto investavimo ir kapitalo didinimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Dėl turto perėmimo.

Dėl patalpų suteikimo panaudos pagrindais VšĮ „Etnoklubas“.

Dėl patalpų Šilalės rajono sporto mokyklai.

Dėl patalpų suteikimo Gineikių kaimo bendruomenei.

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo biudžetinei įstaigai Šilalės rajono socialinių paslaugų centrui.

Dėl ilgalaikio materialiojo turto nuomos.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2002 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 405 „Dėl Šilalės rajono butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės tarifų patvirtinimo“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.

Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo.

Dėl Šilalės miesto civilinių kapinių techninio projekto rengimo ir vykdymo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2010 m. objektų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, naudojimo tvarkos patvirtinimo pakeitimo.

Dėl paraiškos pagal priemonę „VP3-3.1-AM-01-V vandens ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ rengimo ir teikimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T1-38 „Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę Nr. VP2-4.4-SM-02 „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas

Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo Valstybės investicijų 2011-2013 metų programai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo.

Dėl leidimo rengti vėjo jėgainių išdėstymo ir teritorijos ribų nustatymo specialųjį planą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

Dėl koeficiento sklypo padėčiai įvertinti kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu nustatymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl detaliojo plano rengimo“ pripažinimo netekusiu galios.

Dėl privačios žemės panaudos sutarties sudarymo ir detaliojo plano rengimo.

Dėl Šilalės rajono 2010 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2009 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitos.

Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai su Tauragės rajono savivaldybe.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės struktūros.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės Pajūrio vaikų globos namų 2010 m. veiklos programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sveikatinimo veiklos plano 2010 m. patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2009 m. veiklos rezultatų ataskaitos.

Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009 m. ataskaitai.

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai