Savivaldybės tarybos 29 posėdžio, vykusio 2009 m. rugsėjo 17 d., sprendimai

Numeris: T1-298

sprendimų sąrašas

Dėl Bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.2. punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-52 sudarytos Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos atrankos komisijos pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto Savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investiciniam projektui finansuoti

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-369 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustaty

Dėl biudžeto asignavimų panaudojimo projekto Nr. PVII2-7-08-1 „Šilalės rajono kaimo vietovių plėtros strategijos siekiant gyvenimo kokybės gerinimo rengimas“ įgyvendinimui

Dėl Šilalės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo

Dėl Savivaldybės turto investavimo ir kapitalo didinimo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

Dėl leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-2.1-SAM-11-R „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“

Dėl leidimo rengti Upynos ir Kaltinėnų ugniagesių komandų pastatų (patalpų) rekonstrukcijos techninius projektus

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-217 „Dėl leidimo rengti Kvėdarnos, Bijotų ir Žadeikių seniūnijų administracinių pastatų (patalpų) rekonstrukcijos techninius projektus“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo“ patvirtinto Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo

Dėl dalyvavimo projekte „Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas saugomose teritorijose“

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-340 „Dėl patalpų perdavimo Bijotų seniūnijai“ 1 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

Dėl patalpų panaudos Iždonų kaimo bendruomenei

Dėl patalpų paskirties pakeitimo

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

Dėl pritarimo teikti paraišką žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti

Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo

Dėl patalpų panaudos Vytogalos kaimo bendruomenei

Dėl patalpų panaudos Vytogalos Girėno gimtinės bendruomenei

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriui

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriui

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai

Dėl ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jomantų filialo patalpų

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Požerės medicinos punkto patalpų perdavimo

Dėl Juodainių medicinos punkto patalpų perdavimo

Dėl pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo nurašyti ir likviduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šilalės miesto vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buhalterinę apskaitą

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šilalės miesto vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buhalterinę apskaitą

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-231 „Dėl Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo mokykloms“ 4 punkto pakeitimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo

Dėl Biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo

Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

T1-291

Dėl kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-229 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ pakeitimo

Dėl Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30.5. punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

Dėl trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) ėmimo

Dėl projekto „Bijotų dvaro sodybos – Baublių komplekso pritaikymas turizmui“ vykdymo

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą uždarosioms akcinėms bendrovėms iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investiciniam projektui finansuoti

Katalogas: Tarybos sprendimai