Savivaldybės tarybos 29 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2009 m. rugsėjo 17 d., sprendimų projektai

Numeris: Dėl

Papildomas. Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą uždarosioms akcinėms bendrovėms iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investiciniam projektui finansuoti

papildomas. Dėl trumpalaikės paskolos (kreditinės linijos) ėmimo

papildomas.Dėl projekto „Bijotų dvaro sodybos – Baublių komplekso pritaikymas turizmui“ vykdymo

Dėl Bendradarbiavimo susitarimo su Ukrainos Respublikos Ternopolio apskrities Borščivo rajono savivaldybe.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtinto savivaldybės 2009 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto Savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti.

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti.

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą UAB „Šilalės vandenys“ iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų investiciniam projektui finansuoti.

Dėl Savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Savivaldybės turto perdavimo UAB „Šilalės šilumos tinklai“.

Dėl Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose taisyklių tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo“ patvirtinto Šilalės rajono plėtros strateginio plano iki 2013 m. papildymo.

Dėl dalyvavimo projekte „Apleistų (bešeimininkių) pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas saugomose teritorijose.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T1-340 „Dėl patalpų perdavimo Bijotų seniūnijai“ 1 punkto pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T1-121 „Dėl vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl patalpų panaudos Iždonų kaimo bendruomenei.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo.

Dėl Savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo.

Dėl patalpų panaudos Vytogalos kaimo bendruomenei.

Dėl patalpų panaudos Vytogalos Girėno gimtinės bendruomenei.

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Bilionių seniūnijai.

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai.

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės kaimiškajai seniūnijai.

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriui.

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriui.

Dėl turto perdavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijos Pajūrio seniūnijai.

Dėl ilgalaikio turto perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės administracijos Laukuvos seniūnijai.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Jomantų filialo patalpų.

Dėl patalpų perdavimo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai.

Dėl Požerės medicinos punkto patalpų perdavimo.

Dėl Juodainių medicinos punkto patalpų perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Šilalės miesto vietinės reikšmės gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų takų sąrašo patvirtinimo ir jų įtraukimo į buhalterinę apskaitą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 30.5. punkto pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

klasių komplektų skaičiaus patikslinimo rajono bendrojo lavinimo mokyklose 2009-2010 mokslo metais

kuro kainų nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims tvirtinimo

Šilalės rajono melioracijos griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcijos

biudžetinės įstaigos Šilalės rajono socialinių paslaugų centro struktūros patvirtinimo

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

savivaldybės turto investavimo ir kapitalo didinimo UAB „Šilalės vandenys“

Šilalės rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo

pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo nurašyti ir likviduoti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą

biudžeto asignavimų panaudojimo projekto Nr. PVII 2-7-08-1 „Šilalės rajono kaimo vietovių plėtros strategijos siekiant gyvenimo kokybės gerinimo rengimas“ įgyvendinimui

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-52 sudarytos Šilalės rajono gabių moksleivių ir studentų socialinės paramos programos atrankos komisijos pakeitimo

leidimo rengti Upynos ir Kaltinėnų ugniagesių komandų pastatų (patalpų) rekonstrukcijos techninius projektus

pritarimo teikti paraišką žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelei įrengti

uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-217 „Dėl leidimo rengti Kvėdarnos, Bijotų ir Žadeikių seniūnijų administracinių pastatų (patalpų) rekonstrukcijos techninius projektus“ pakeitimo

mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T1-231 ,,Dėl mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo ir aptarnavimo teritorijų priskyrimo mokykloms“ 4 punkto pakeitimo

leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti

patalpų paskirties pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T1-369 „Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2008-06-26 sprendimu Nr. T1-249 ,,Dėl socialinės paramos Šilalės rajono mokiniams” patvirtinto kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo pakeitimo

savivaldybės turtinio įnašo UAB „Šilalės vandenys“

leidimo Šilalės rajono savivaldybės administracijai rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP 3-2.1-SAM-11-R „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. T1-42 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų (etatų), gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse įstaigose, skaičiaus nustatymo“ pak

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-8 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ 2.2. Punkto pakeitimo

trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto savivaldybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 6 d. sprendimo Nr. T1-229 „Dėl pritarimo partnerystei pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio vandentvarka“ pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai