Savivaldybės tarybos 23 posėdžio, vykusio 2005 m. balandžio 15 d., sprendimai

Numeris: T1-731

sprendimų sąrašas

Dėl pavedimo vykdyti atliekų tvarkymo funkcijas ir užduotis UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui.

Dėl atstovavimo UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame akcininkų susirinkime.

Dėl turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina“.

Dėl užsakovo funkcijų atlikimo.

Dėl užsakovo funkcijų atlikimo.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą.

Dėl sutikimo perimti turtą.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2004 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą tvirtinimo.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T1-591 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.

Dėl UAB „Šilalės komunalinis ūkis” 2004 metų veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2004 metų lėšų naudojimo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono 2005 metų melioracijos darbų sąrašo patvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T1-560 „Dėl keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių kompensavimo“ pakeitimo.

Dėl UAB „Šilalės knygynas“ 2004 metų veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno paskirstymo tvirtinimo.

Dėl UAB „Gedmina“ 2004 metų veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimo.

Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti, 2005 metų objektų sąrašo tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo 2004 m. lėšų panaudojimo ataskaitos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono degalinių išdėstymo schemos specialiojo plano pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T1-536 „Dėl socialinės pašalpos ir kompensacijų skyrimo, teikimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos tvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų teikimo namuose kainų ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui bei nuotėkoms ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2005 – 2006 metų saugaus eismo programos tvirtinimo.

Dėl pritarimo atestacijai išimties tvarka.

Dėl Šilalės rajono bendrojo lavinimo mokyklų nuostatų pakeitimo.

Dėl Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos pedagogų atestacijos komisijos tvirtinimo.

Dėl Šilalės meno mokyklos nuostatų ir Šilalės meno mokyklos direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo. (NEGALIOJA 1 punktas nuo 2010-04-29)

Dėl Šilalės rajono sporto mokyklos nuostatų ir Šilalės rajono sporto mokyklos direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo.

Dėl vertinimo grupės sudarymo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro tarybos sudėties ir nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono gaisrų prevencijos ir gyventojų švietimo priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos klausimais programos tvirtinimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1 – 614 patvirtinto savivaldybės 2005 metų biudžeto patikslinimo.

Dėl lėšų skyrimo.

Dėl antkainio taikymo mokyklų valgyklose (bufetuose).

Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą.

Dėl 2004 m. savivaldybės biudžete skirtų asignavimų turtui įsigyti vertės sumažinimo.

Dėl transporto priemonės, skirtos vežti keleiviams „TOYOTA HIACE“, perdavimo.

Dėl transporto priemonės, skirtos vežti keleiviams „TOYOTA HIACE“, perdavimo.

Dėl pedagogų atestacijos komisijos posėdžio nutarimų tvirtinimo.

Dėl Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos licencijavimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarkos tvirtinimo.

Dėl transporto priemonės perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Gedmina”.

Dėl turto perėmimo.

Dėl 2004 m. spalio 4 d. Loretos Petkuvienės terminuotos darbo sutarties Nr. 41 nutraukimo.

Dėl viešosios įstaigos Šilalės rajono sutrikusio intelekto asmenų užimtumo centro direktoriaus paskyrimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004-12-20 sprendimo Nr. T1-596 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-422 „Dėl kainų nustatymo Šilalės rajono savivaldybės viešajai bibliotekai“ papildymo.

Dėl atstovavimo viešosios įstaigos Šilalės turizmo ir verslo informacijos centro visuotiniame dalininkų susirinkime.

Katalogas: Tarybos sprendimai