Savivaldybės tarybos 16 – ojo posėdžio, įvyksiančio 2012 m. birželio 28 d., sprendimų projektai

Numeris: 27.

9.00 val. – Kontrolės komitetas.10.00 val. – Kaimo reikalų, aplinkosaugos ir komunalinio ūkio komitetas.

11.30 val. – Finansų, investicijų ir verslo komitetas.

14.00 val. – Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komitetas.

16.00 val. – Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas.

1 papildomas. Dėl projektų, planuojamų įgyvendinti pagal Šilalės rajono partnerystės vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Šilalės rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategija“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER METODU), sąrašo pakeitimo

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.

2. Dėl 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T1-94 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos patvirtinimo“ 2 priedo pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

3. Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos) 2011 metų veiklos ataskaitai.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-27 patvirtinto Savivaldybės 2012 metų biudžeto pakeitimo.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės autobusų parkas“ kreditinės linijos grąžinimo termino pratęsimo

Dėl apmokėjimo už kandidatų brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo pakeitimo

Dėl Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Pajūralio pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės r. Žadeikių pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Dėl Šilalės rajono švietimo centro pavadinimo pakeitimo ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Tenenių pagrindinėje mokykloje ir pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl priešmokyklinio ugdymo grupės modelio pasirinkimo Šilalės r. Žadeikių pagrindinėje mokykloje ir pritarimo ikimokyklinio ugdymo programai

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-39 „Dėl leidimo rengti ir teikti paraišką pagal priemonę VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“ pakeitimo

15. Dėl investicijų projektų rengimo ir teikimo valstybės investicijų 2013-2015 metų programai.

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 1 d. sprendimo Nr. T1-41 ,,Dėl Šilalės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę 2012 m.

Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo Šilalės rajone tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo

Dėl gatvių įregistravimo

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

Dėl Šilalės rajono savivaldybės turto privatizavimo komisijos pakeitimo

Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais UAB „Šilalės šeimos gydytojo praktika“

Dėl patalpos suteikimo panaudos pagrindais UAB „Gedmina“

25. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

26. Dėl pastato pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir leidimo nurašyti bei nugriauti.

Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos  2012 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. T1-49 patvirtinto 2012 metų melioracijos darbų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo pakeitimo

Katalogas: Tarybos sprendimų projektai