Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Kasininkas

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Pareigybės paskirtis – tiksliai bei laikantis kasos darbo taisyklių atlikti piniginių lėšų priėmimo bei išdavimo, apskaitos ir apsaugos operacijas.

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalessportomokykla.lt/silales-sporto-mokykla/administracine-informacija/laisvos-darbo-vietos

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2024-02-19

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·  Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

·  išmanyti darbą kompiuteriu su programomis naudojamomis įstaigoje;

·  žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuotus kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisykles ir jų laikytis;

·  žinoti piniginių ženklų patikrinimo būdus;

·  išmanyti pirminę apskaitos dokumentaciją.

 

Privalumai:

·  užsienio kalba;

·  panaši darbo patirtis;

ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Pareiginės algos koeficientas 0,65 (1160,51 Eur).

 

Suminė darbo laiko apskaita, darbas slenkančiu grafiku.

2. Valytojas-rūbininkas

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Pareigybės paskirtis – palaikyti švarą ir tvarką priskirtuose plotuose ir patalpose

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalessportomokykla.lt/silales-sporto-mokykla/administracine-informacija/laisvos-darbo-vietos

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2024-02-19

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·  Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

·  turėti galiojančią sveikatos medicininio patikrinimo pažymą, kuri leidžia tą darbą atlikti;

·   Žinoti:

·  elektrinių prietaisų naudojimo tvarką;

·  plovimo ir dezinfekcijos priemonių paskirtį, koncentraciją r naudojimo būdus;

·  elektros saugos pagrindus;

·  išmanyti mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;

·  būti susipažinęs su darbo tvarkos taisyklėmis, saugos ir sveikatos darbe bei gaisrinės saugos reikalavimais;

·  mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

Privalumai:

·  ankstesnių darbdavių rekomendacijos;

panaši darbo patirtis.

Pareiginės algos koeficientas 0,64 (1142,66 Eur).

Suminė darbo laiko apskaita, darbas slenkančiu grafiku.

 

 

3. Statinių priežiūros darbininkas

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato). 6 darbo dienų savaitė.

Pareigybės paskirtis – užtikrinti higienos, darbų saugos, priešgaisrinės apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymąsi patalpose.

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalessportomokykla.lt/silales-sporto-mokykla/administracine-informacija/laisvos-darbo-vietos

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2024-02-19

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·  Išsilavinimas – turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją;

·  žinoti teisės aktus, reglamentuojančius darbo teisinius santykiu, darbuotojų saugos ir sveikatos, pastatų būklės priežiūros, civilinės, gaisrinės, elektros saugos reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktiškai;

·  sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti jas taikyti praktiškai, gebėti bendrauti;

·  išmanyti einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką.

 

Privalumai:

·  ankstesnių darbdavių rekomendacijos;

·  panaši darbo patirtis;

išklausyti civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymų kursai

Pareiginės algos koeficientas 0,64 (1142,66 Eur).

 

 

4. Treniruoklių salės treneris-instruktorius

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato). 6 darbo dienų savaitė.

Pareigybės paskirtis – organizuoti treniruoklių salės lankytojų užsiėmimus, teikti jiems informaciją, prižiūrėti sportinius įrenginius.

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalessportomokykla.lt/silales-sporto-mokykla/administracine-informacija/laisvos-darbo-vietos

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2024-02-19

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·   Išsilavinimas – turėti išsilavinimą, nurodytą Lietuvos sporto įstatyme, suteikiantį teisę dirbti fizinio aktyvumo, sporto specialistu ar instruktoriumi;

·   turėti bendravimo, psichologijos, profesinės etikos ir pedagoginio elgesio kultūros pagrindus;

·   mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

·   mokėti suteikti pirmąją medicininę pagalbą;

·   išmanyti gaisro gesinimo priemonių naudojimą, lankytojų evakuacijos tvarką;

·   gebėti organizuoti ir vykdyti treniruoklių salės lankytojams grupines ir asmenines treniruotes;

·   gebėti rengti individualias treniruočių programas ir planus.

 

Privalumai:

·  užsienio kalba;

·  panaši darbo patirtis;

ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Pareiginės algos koeficientas – 1,08. (1928,23 Eur).

 

 

 

 

5. Pavaduotojas ūkio reikalams

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Pareigybės paskirtis – organizuoti įstaigoje atliekamas ūkines operacijas, jas planuoti, rūpintis turto saugumu, jo atnaujinimu ir pildymu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pagalbinio personalo darbą, teritorijos, pastato ir patalpų ūkinį tvarkymą, kasdieninę priežiūrą, įstaigos patalpų einamąjį ir kapitalinį remontą.

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalessportomokykla.lt/silales-sporto-mokykla/administracine-informacija/laisvos-darbo-vietos

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com;

Tel. (8 449) 56254

2024-02-19

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

·  Išsilavinimas – turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

·  nepriekaištingai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu r žodžiu;

·  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti įvairių rūšių informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus įstaigos ūkio valdymo klausimais;

·  mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti  iškilusias problemas ir konfliktus;

·  išmanyti einamojo remonto darbų atlikimo terminus ir tvarką;

·  išmanyti pastatų priežiūros, vidaus patalpų remonto, šildymo, vėdinimo, vandentiekio, elektros ūkio ir jo valdymo įrengimų specifiką;

·  gebėti planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą bei dirbti komandoje.

Privalumai:

·  viešųjų pirkimų vykdymo patirtis (CVP IS, CPO)

·  turintiems galiojantį įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto darbų saugos pažymėjimą,   atsakingo už elektros ūkį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą, išklausiusiems civilinės ir priešgaisrinės saugos mokymo kursus pagal ūkio subjektų, įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų civilinės saugos mokymo programą;

·  darbų saugos pažymėjimas;

ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Pareiginės algos koeficientas – 1,04 (1856,82 Eur).

 

 

6. Užimtumo specialistas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Pagrindinės funkcijos:

1.    Rengia dienos socialinės globos įstaigoje lankytojams savo srities darbinių – profesinių įgūdžių, mokymo ar meninių – muzikinių gebėjimų lavinimo programas, jas tobulina ir taiko individualiai neįgaliųjų galimybėms.

2.    Veiksmingai ir efektyviai planuoja savo ir lankytojų veiklą, organizuoja lankytojų užimtumą, kultūrinius, sportinius ir pramoginius renginius.

3.    Prisideda ir dalyvauja neįgaliųjų meninėse programose, šventėse.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2024-02-23 1.    Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 2009 metų,  ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995metų.

2.    Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir nutarimais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą.

Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis (muzikos) srityje.

Pareiginės algos koeficientas 0,86 (1535,44 Eur)

 

7. Bendrosios praktikos slaugytojas

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę

 

Darbo vieta – Ambulatorinis konsultacinis skyrius

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2024-02-12 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją, spaudo numerį išduotą VASPVT prie SAM. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,501 – 2,0
8. Kineziterapeutas

Darbo vieta – Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

 

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2024-02-12 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją, spaudo numerį išduotą VASPVT prie SAM. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,501 – 2,0
9. Ergoterapeutas

Darbo vieta – Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

 

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2024-02-12 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją, spaudo numerį išduotą VASPVT prie SAM. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,501 – 2,0
10. Investicijų ir statybos skyriaus

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-skyriaus-vedejas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;55948.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-02-15 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

3. studijų kryptis – vadyba (arba);

4. studijų kryptis – kraštovaizdžio architektūra (arba);

5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirties sritis – statybų organizavimo ar priežiūros patirtis;

8. darbo patirtis srityje – 5 metai;

arba:

9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

10. darbo patirties sritis – investicijų srities patirtis;

11. darbo patirtis srityje – 5 metai;

12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

13. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareiginės algos koeficientas 1,41 (2517,41 Eur)
11. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;55947.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-02-15 1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – turizmas ir poilsis (arba);

3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

4. studijų kryptis – verslas (arba);

5. studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirties sritis – turizmo srities patirtis ;

8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareiginės algos koeficientas 0,99 (1767,55 Eur)
12. Turto ir socialinės paramos skyriaus atvejo vadybininkas

 

Pareigybės lygis – A2

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/turto-ir-socialines-paramos-skyriaus-atvejo-vadybininkas-322;935170.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-02-14 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų socialinio darbo patirtį;
3. Turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (B kategorija)
4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymus, instrukcijas, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimus, Savivaldybės mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, Skyriaus vedėjo įsakymus ir kitus teisės aktus susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu;
5. Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;
6. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
7. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos.
Pareiginės algos koeficientas 0,93 (1660,42 Eur)
13. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 1 etatas

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/visuomenes-sveikatos-specialistas-322;934010.html

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Ingrida Petravičienė
tel. 8 622 06873
el. p. ingrida.petraviciene@silalesvsb.lt
2024-02-07 (imtinai) 1. privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

2. gali dirbti asmuo, turintis kitų universitetinių studijų programų baigimą patvirtinantį diplomą ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, kurių programos yra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

 
14. Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorius

 

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

https://silale.lt/2024/01/skelbiamas-konkursas-silales-lopselio-darzelio-ziogelis-direktoriaus-pareigoms-eiti/

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-04-25

 

Dokumentai teikiami el.p. vilma.kuzminskaite@silale.lt arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku, adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 211 kab.

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;

3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. bendrąsias kompetencijas:

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo.

3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Direktorius turi išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, valstybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo tiekėjų veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

1,9958-2,0142 (3563,30-3596,15 Eur)

15. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
16. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
 

 

  • Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.