Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Vyriausiasis buhalteris

 

Pareigybės lygis – B

 

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

 

Nuoroda į skalbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;932250.html

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. 8 449 744 96

2024-01-31

 

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinis, įgytas iki 1995 metų, Socialinių mokslų studijų krypčių grupės ekonomikos krypties arba Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės apskaitos krypties, arba jam prilygintą išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos, valstybės ir
savivaldybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo juo įstatymais, Viešo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinę apskaitą;

4. Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;

5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles.

Pareiginės algos koeficientas 1,11 (1981,79 Eur)

 

2. Mokytojo padėjėjas (darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais)

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitė (0,5 etato).

Pagrindinės funkcijos:

1.    Padėti mokytojui organizuoti ugdymą SUP turintiems ugdytiniams;

2.      Padėti SUP turintiems ugdytiniams savarankiškai dalyvauti ugdyme siekiant užtikrinti sėkmingą jų integraciją;

3.      Padėti dirbti ugdytiniams, kad jie įsisavintų ugdomąją medžiagą, orientuotųsi aplinkoje;

4.      Atlikti pedagogo skirtas užduotis, padėti ugdytiniams susitvarkyti, judėti, maitintis.

 

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. 8 449 744 96

2024-01-26 1.    Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

2.    Gebėti bendrauti su ugdytiniais;

3.    Turėti žinių apie sutrikimų specifiką;

4.    Gebėti bendrauti su mokytojais, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, įtėviais).

Pareiginės algos koeficientas 0,6 (1071,24 Eur).
3. Šilalės lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ direktorius

 

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

https://silale.lt/2024/01/skelbiamas-konkursas-silales-lopselio-darzelio-ziogelis-direktoriaus-pareigoms-eiti/

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-04-25

 

Dokumentai teikiami el.p. vilma.kuzminskaite@silale.lt arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku, adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 211 kab.

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;

3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. bendrąsias kompetencijas:

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo.

3.2. vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

9. Direktorius turi išmanyti ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, valstybės valdymo institucijų teisės ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo tiekėjų veiklą, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir šiuo pareigybės aprašymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

1,9958-2,0142 (3563,30-3596,15 Eur)

4. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų specialistas

 

Su atranką laimėjusiu pretendentu bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas.

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/teises-personalo-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-prekiu-ir-paslaugu-pirkimo-specialistas-322;931000.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-01-24 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti taikyti praktiškai;
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

Privalumas – buhalterinio darbo arba viešųjų pirkimų vykdymo patirtis.

Pareiginės algos koeficientas 1,00 (1785,40 Eur)
5. Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/teises-personalo-ir-civilines-metrikacijos-skyriaus-prekiu-ir-paslaugu-pirkimo-specialistas-322;930980.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-01-24 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą bei teisės aktų rengimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
3. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;
5. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

Privalumas – buhalterinio darbo arba viešųjų pirkimų vykdymo patirtis.

Pareiginės algos koeficientas 1,00 (1785,40 Eur)
6. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

Pareigybės lygis – B.

 

Darbo vieta – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija, Šilalės lopšelis – darželis „Žiogelis“.

 

Su pretendentu laimėjusiu atranką bus sudaroma terminuota darbo sutartis, kol į pareigas sugrįš darbuotojas.

 

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalesvsb.lt/veikla/konkursai/

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Ingrida Petravičienė,

Tel. (8 449) 46794, 8 622 06873

el. paštas info@silalesvsb.lt

 

 

2023-01-22

15 val.

1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Aprašo 1 punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2024 m. liepos 1 d.):

2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pareiginės algos koeficientas 0,76 (1356,90 Eur)
7. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

Pareigybės lygis – B.

 

Darbo vieta – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija.

 

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalesvsb.lt/veikla/konkursai/

 

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Ingrida Petravičienė,

Tel. (8 449) 46794, 8 622 06873

el. paštas info@silalesvsb.lt

 

 

2023-01-22

15 val.

1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Aprašo 1 punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2024 m. liepos 1 d.):

2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

4. išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

6. turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

Pareiginės algos koeficientas 0,76 (1356,90 Eur)
8. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo vieta – Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė (Bijotų seniūnija, Šilalės kaimiškoji seniūnija).

Pagrindinės funkcijos:

1.    Vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima  kitomis priemonėmis.

2.    Dirba socialinį darbą su vaiku ir šeima, juos konsultuoja (individualiai ir grupėmis), teikia emocinę bei socialinę pagalbą ir didina  šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės pagalbos ar prevencinės pagalbos teikimo procese.

3.    Teikia šeimai reikalingą informaciją ir žinias, ugdo tėvystės įgūdžius, socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka.

4.    Bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl  pagalbos šeimai efektyvumo, keičiasi informacija apie situaciją  šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje.

5.    Tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių (pvz., psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre ar pagalbos šeimai tarnyboje, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo,  socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specializuotos pagalbos centrų  kompleksiškai teikiamos pagalbos).

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2024-01-18

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

1.    Turi turėti  socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba  aukštąjį neuniversitetinį  išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

2.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

3.    Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos Civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos įstatymą, Lietuvos Respublikos  socialinių paslaugų įstatymą,  ir kitus įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius  socialinę paramą, apsaugą ir socialines paslaugas, Bendro darbo su šeimomis,  Išmokų vaikams teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  Atvejo vadybos, Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašus,  patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro.

4.    Mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook,  interneto naršyklėmis.

5.    Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

6.    Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, žinoti raštvedybos taisykles.

 

Pareiginės algos koeficientas 0,82 (1464,03 Eur)
9. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato) pagal slenkantį darbo grafiką ir suminę darbo laiko apskaitą

Darbo vieta – Pajūrio paramos šeimai padalinys (Ateities g. 4, Pajūrio mstl., Šilalės r.)

Pagrindinės funkcijos:

1.      Sprendžiant socialines problemas, dirba individualiai ir grupėje, socialinio darbo planavimą ir socialinių paslaugų teikimą organizuoja telkdamas specialistus komandinei veiklai, bendrauja ir bendradarbiauja su įvairių sričių specialistais, įvairių institucijų ir tarnybų atstovai, savanoriais, įstaigos administracija, specialistais, individualios priežiūros darbuotojais, bendruomenės nariais.

2.      Rengia individualius socialinės globos planus (toliau – ISGP), savarankiško gyvenimo planus (toliau – SGP), individualius socialinės pagalbos plano (toliau- ISPP) teikimo šeimai planus.

3.      Rengia veiklos planus, metinę ataskaitą, už veiklą reguliariai atsiskaito Padalinio vadovui.

4.      Tvarko paslaugų gavėjų bylas, rengia charakteristikas, pranešimus, vykdo susirašinėjimą tarp institucijų paslaugų gavėjų, socialinių paslaugų teikimo klausimais.

5.      Ugdo, palaiko gebėjimus savarankiškai spręsti jiems iškylančias  socialines problemas, į jų problemų sprendimą įtraukiant juos pačius, kitus bendruomenės narius.

6.      Sprendžia paslaugų gavėjo adaptacijos bendruomenėje, visuomenėje problemas, mažinant socialinę atskirtį ir skatinant jų socialinę integraciją į visuomenę, organizuoja ir teikia visas būtinas socialines, ugdymo, rengimo savarankiškam gyvenimui, tėvystės įgūdžių ugdymo ir kitas paslaugas, siekiant paslaugų gavėjo įgalinimo.

7.      Bendradarbiaudamas su individualios priežiūros darbuotoju, kitais specialistais, atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo gebėjimus ir galimybes, organizuoja socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų įgūdžių mokymo, pagalbos teikimo ir įgalinimo veiklas.

8.      Organizuoja palydimosios globos paslaugas besiruošiantiems palikti globos įstaigas jaunuoliams nuo 16 metų, jaunuoliams išėjusiems iš globos įstaigų, globėjų šeimų, iš šeimų, patiriančių socialinę riziką.

9.      Organizuoja palydimosios globos paslaugą pasirengimo savarankiškam gyvenimui etape (jaunuoliams nuo 16-18 metų) bei perėjimo į savarankišką gyvenimą etape, be apgyvendinimo paslaugos (jaunuoliams nuo 18 -24 metų).

10.  Užtikrina, kad kiekvienas jaunuolis turėtų galimybę įgyti savarankiškam gyvenimui reikiamų žinių, bei įgūdžių ir gautų reikiamą pagalbą bei paramą, stiprina gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, atitinkančius jaunuolio interesus ir gerovę, kad perėjimas į savarankišką gyvenimą vyktų sklandžiai.

11.  Organizuoja kitų specialistų pagalbos teikimą jaunuoliui, sudaryti sąlygas jam dalyvauti įvairiose užimtumo, švietėjiškose, prevencinėse programose, projektuose, tarpininkauti, konsultuoti, įvertinti jaunuolio galimybes, užtikrinti jaunuoliui reikiamų paslaugų, pagalbos teikimą.

12.  Organizuoja vaikų laikinosios priežiūros paslaugas, teikia socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti vaikus.

13.  Tiria ir analizuoja paslaugų gavėjų situaciją, socialines problemas, organizuoja ir teikia socialinę pagalbą šeimoms, įgalinant šeimą savarankiškai rūpintis ir tinkamai prižiūrėti vaikus.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2024-01-18

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

 

1.  Turi turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir suteiktą socialinio darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės pedagogikos kvalifikacinį laipsnį ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, turėti profesinės darbo patirties ne mažiau kaip 1 metus.

2.  Žinoti, išmanyti ir taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinių darbuotojų etikos kodeksą, socialinių globos normų aprašą, palydimosios globos paslaugų organizavimo tvarkos aprašą, krizių įveikimo tvarkos aprašą,  ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, jaunuolių socialinę globą, pagalbos organizavimą krizės ištiktiems asmenims, teisės aktus susijusius su socialinių paslaugų teikimu, socialinio darbo organizavimu.

3.  Turėti kompiuterinio raštingumo (Word, Excel, Power Point, Outlook), naudojimosi moderniomis ryšių ir informacijos rengimo, saugojimo, paieškos, perdavimo priemonėmis įgūdžių, gerai žinoti ir taikyti Dokumentų rengimo taisykles bei dokumentų tvarkymo ir archyvavimo  reikalavimus.

4.  Gebėti taikyti tarpinstitucinio bendradarbiavimo teisinius pagrindus, gebėti telkti specialistų komandas, dirbti komandoje, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą pagal nustatytas procedūras.

5.  Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos koeficientas 0,82 (1464,03 Eur)
10. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
11. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos koeficientas 0,9981 – 1,3053 (1782,01 – 2330,48 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos)
 

 

  • Biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.