Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Bendrosios praktikos slaugytojas

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę

VšĮ Šilalės rajono  ligoninė El. p. info@silalesligonine.lt

Tel. (8 449) 74235

2023-12-15 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją, spaudo numerį išduotą VASPVT prie SAM,  būtina darbo patirtis. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1.501
2. Ugniagesys-gelbėtojas

 

Darbo laiko norma – 48 val. per savaitę (1,0 etato). Taikoma suminė darbo laiko apskaita.

 

Nuoroda į skelbimą:

https://www.sspt.lt/skelbiamas-priemimas-i-ugniagesio-gelbetojo-pareigas/

Šilalės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba Viršininkas Evaldas Lazdauskas

El. p. savgaisrine@gmail.com

Tel. 8 616 22943

2023-12-14 17.00 val. 1.    būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

2.    būtina turėti ugniagesio gelbėtojo pažymėjimą, turi būti suteikta teisė dirbti su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.

3.    būti nepriekaištingos reputacijos ( reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);

4.    būtina turėti „C” kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5.    būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme);

6.    būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje (reikalavimai išdėstyti Priešgaisrinės saugos įstatyme).

Pareiginės algos pastoviosios dalie koeficientas 5,3 (985,80 Eur)
3. Individualios priežiūros darbuotojas

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę pagal slenkantį grafiką (1,0 etato, 4 pareigybės). Taikoma suminė darbo laiko apskaita.

Darbo vieta – Kvėdarnos grupinio gyvenimo namai, Piliakalnio g. 16C, Kvėdarnos mstl., Šilalės r.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2023-12-19 1.     Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą arba įgytą profesinę kvalifikaciją.

2.     Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3.     Turėti medicinos įstaigos leidimą dirbti šį darbą.

4.     Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įsakymus, instrukcijas, Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos  sprendimus, Direktoriaus įsakymus, ir kitus teisės aktus susijusius su priskirtų funkcijų vykdymu.

5.     Turėti minimalių teorinių bei praktinių žinių apie proto, psichikos ir kompleksinę negalią, išmanyti bendravimo su šiais asmenimis ypatumus, jų globą, slaugą, kasdienių įgūdžių ugdymą.

6. Būti pareigingu, sąžiningu, rūpestingu, tolerantišku, geranorišku, atsakingu, kūrybišku, iniciatyviu, empatišku

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,71 (1248,06 Eur).

 

4. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

 

Pareigybės lygis – B.

 

Darbo vieta –  Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija.

 

Nuoroda į skelbimą: https://www.silalesvsb.lt/veikla/konkursai/

Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Vilma Navardauskienė

Tel. (8 449) 46765, 8 608 36281

El. p. sveikatos.biuras@gmail.com

 

 

2023-12-19

15 val.

1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą ir bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Aprašo 1 punkte nurodytą kvalifikaciją turinčiam specialistui prilyginamas specialistas, Lietuvos Respublikoje baigęs vieną iš šių studijų programų (punktas galioja iki 2024 m. liepos 1 d.):

2.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija;

2.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Sąjungos strateginio planavimo dokumentus vaikų ir paauglių sveikatos, augimo bei vystymosi klausimais;

4. Išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

5. Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

6. Turėti gerus komunikacijos, informacijos sisteminimo, pristatymo, analizavimo, interpretavimo ir apibendrinimo įgūdžius bei organizacinius gebėjimus.

7. Būti nepriekaištingos reputacijos.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,8

(1264,8 Eur.)

 

5. Mokytojo padėjėjas (darbui su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais)

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato, 2 pareigybės)

Pagrindinės funkcijos:

1.  Padėti mokytojui organizuoti ugdymą SUP turintiems ugdytiniams.

2.  Padėti SUP turintiems ugdytiniams savarankiškai dalyvauti ugdyme siekiant užtikrinti sėkmingą jų integraciją;

3.  Gebėti bendrauti su ugdytiniais;

4.  Turėti žinių apie sutrikimų specifiką;

5.  Padėti dirbti ugdytiniams, kad jie įsisavintų ugdomąją medžiagą, orientuotųsi aplinkoje;

6.  Atlikti pedagogo skirtas užduotis, padėti ugdytiniams susitvarkyti, judėti, maitintis;

7.  Gebėti bendrauti su mokytojais, logopedu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, įtėviais).

Šilalės lopšelis-darželis ,,Žiogelis“ darželis El. p. ziogelis@inbox.lt

Tel. (8 449) 744 96

2023-12-08 16.45 val. Būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,25 (967,20 Eur)

 

6. Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas mobiliajam darbui

Pareigybės lygis – B.

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato,  2 pareigybės)   .

Darbo sutartis – terminuota (nuo 2024-01-02 iki 2024-12-31).

Preliminarus darbo laikas 15.00–21.00 val. darbo dienomis.

Daugiau informacijos: https://silaleskc.lt/administracine-informacija/

 

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

Tel. (8 449) 74043,
Mob. 8 609 72885,
El. p. info@silaleskc.lt

2023-12-08

15.45 val.

 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro nuostatais, Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais.

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, socialinių mokslų studijų srityje (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją arba būti dalyvavęs tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose darbą su jaunimu vykdantiems asmenims);

3. Turėti ne mažesnę negu 1 metų patirtį dirbant su jaunimu, pedagogikos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, Atvirame jaunimo centre, Atviroje jaunimo erdvėje ar bendruomeninėje srityje, vykdant individualias ir grupines konsultacijas.

4. Turėti žinių apie jaunimo politiką, neformalųjį ugdymą, neformaliojo ugdymo metodus, vietinio, regioninio, nacionalinio, europinio darbo su jaunimu kontekstą, finansavimo galimybes ir kitus darbo su jaunimu aspektus.

5. Išmanyti individualaus konsultavimo ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius.

6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis.

7. Išmanyti Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes.

8. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą.

9. Būti pareigingam, darbščiam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.

10. Privalo turėti vairuotojo pažymėjimą (teisė vairuoti B kategorijos transporto priemones).

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,89 (1467,54 Eur)

 

 

7. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1,0 etato)

Darbo vieta – Upynos vaikų dienos centras (1), Dariaus ir Girėno g. 12, Upyna., Šilalės r.

Pagrindinės funkcijos:

1.  Dirba su vaikų dienos centrą lankančiais vaikais individualiai ir grupėje, sprendžia problemas dėl kurių vaikams kyla sunkumų – pagrindinių vaiko reikmių tenkinimas, adaptacija, saugumo užtikrinimas, mokymosi motyvacija, lankomumas, užimtumas, elgesys, profesinis orientavimas ir kt.

2.  Bendrauja ir bendradarbiauja su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos darbuotojais ir kitomis institucijomis. Pildo vaikų dienos centro lankytojų žiniaraštį ir kitą reikalingą dokumentaciją.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2023-12-13 1.       1. Socialinis  darbuotojas turi  turėti aukštąjį socialinio darbo ar prilyginamo šiai krypčiai išsilavinimą.

2.     Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą. Raštvedybos taisyklėmis, dokumentų įforminimo reikalavimais.

3.     Vadovaujasi  socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, laikosi profesinės etikos normų, demokratiškumo, humaniškumo principų.

Privalumas –  panašaus darbo patirtis.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7,8 (1450,80 Eur)

 

8. Slaugytojo padėjėjas

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo sutartis –  terminuota.

Darbo vieta –

 paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

1.      Slaugytojo padėjėjas slaugos paslaugas asmens namuose gali teikti vienas ir (ar) kartu su slaugytoju.

2.      Slaugytojo padėjėjas turi išmanyti  žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus, slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje,  ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti.  Mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus.

3.      Bendradarbiauja su slaugytoju, kitais įstaigos darbuotojais, teikiančiais socialines paslaugas bei su kitų įstaigų sveikatos priežiūros specialistais.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250. 
2023-12-13 4.    Slaugytojo padėjėju gali dirbti asmuo, išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą ir įgijęs slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją (ar jam prilyginamą).

5.  Slaugytojo padėjėjas privalo turėti privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos įgūdžių mokymo programų baigimo pažymėjimus, gebėti suteikti klientui pirmąją medicininę pagalbą.

6.    Slaugytojo padėjėjas kasmet turi kelti savo kvalifikaciją, domėtis darbo naujovėmis.

4.    Slaugytojo padėjėjas savo darbe privalo vadovautis namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos įvadinio instruktažo bei gaisrinės saugos reikalavimais.

5.    Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį, kuris bus naudojamas tarnybos reikmėms, pagal sudarytą darbo grafiką vykti pas paslaugų gavėjus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 6,71 (1248,06 Eur)

 

9. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius

 

Nuoroda į pagrindinį skelbimą:

https://silale.lt/2023/09/skelbiamas-viesas-konkursas-silales-dariaus-ir-gireno-progimnazijos-direktoriaus-pareigoms-eiti/

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2024-01-08

 

Dokumentai teikiami el.p. vilma.kuzminskaite@silale.lt arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku, adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 211 kab.

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;

2.4. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio.

3. Turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas:

3.1. bendrąsias kompetencijas:

3.1.1. asmeninio veiksmingumo;

3.1.2. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo;

3.1.3. mokėjimo mokytis;

3.1.4. vadovavimo žmonėms;

3.1.5. bendravimo ir informavimo.

3.2. Vadovavimo sričių kompetencijas:

3.2.1. strateginio švietimo įstaigos valdymo;

3.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi;

3.2.3. vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui;

3.2.4. švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo;

3.2.5. švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

4. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas

17,42-17,49 (3240,12-3262,44 Eur)

10. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
11. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
  1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

 

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.