Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54909.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-09-19

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

3. studijų kryptis – finansai (arba);

4. studijų kryptis – vadyba (arba);

5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;

8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareiginės algos koeficientas 8,8 (1,636.80 Eur)
2. Kvėdarnos kultūros namų choreografas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)   .

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

El. p. info@silaleskc.lt

Tel. (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885

 

2023-09-22

15.45 val.

 

1. Turėti aukštąjį arba aukštesnįjį atitinkamos meno šakos išsilavinimą arba ilgametę darbo patirtį.

2. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

3. Vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, Kultūros centro vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybės aprašymu.

4. Išmanyti meno šaką, žanrą, jų specifiką.

5. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti su žmonėmis, vadovaujantis pagarbos žmogui, padorumo ir pavyzdingumo principu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,14–8,44 (1333,62-1569,84 Eur)

 

3. Atviro jaunimo centro jaunimo darbuotojas

Pareigybės lygis – B

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo sutartis – neterminuota (bandomasis laikotarpis 3 mėn.)

Darbo laikas I–V 10.00–14.00 val., 15.00–19.00 val.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centras Irmina Kėblienė

El. p. info@silaleskc.lt

Tel. (8 449) 74043
Mob. 8 609 72885

2023-09-22

15.45 val.

 

1. Vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymu, jaunimo politiką reglamentuojančiais teisės aktais, tarptautiniais teisės aktais jaunimo reikalų srityje, kitais jaunimo reikalų srities teisės aktais, teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos darbo su jaunimu, kultūrą ir kultūros įstaigų, atvirų jaunimo centrų veiklą, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Šilalės rajono savivaldybės teisės norminiais aktais, Kultūros centro nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, vidaus tvarką nustatančiais dokumentais, pareigybės aprašymu.

2. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų, socialinių mokslų studijų srityje (socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo profesinę kvalifikaciją arba būti dalyvavęs tiksliniuose mokymuose, seminaruose, pažintiniuose vizituose, tikslinėse konsultacijose ar kituose renginiuose, skirtuose atvirąjį darbą su jaunimu vykdantiems asmenims).

3. Turėti ne mažesnę negu 1 metų patirtį dirbant su jaunimu, pedagogikos, kultūros, nevyriausybinių organizacijų ar su jaunimu dirbančioje organizacijoje, Atvirame jaunimo centre, Atviroje jaunimo erdvėje ar bendruomeninėje srityje, vykdant individualias ir grupines konsultacijas.

4. Turėti žinių apie jaunimo politiką, neformalųjį ugdymą, neformaliojo ugdymo metodus, vietinio, regioninio, nacionalinio, europinio darbo su jaunimu kontekstą, finansavimo galimybes ir kitus darbo su jaunimu aspektus;.

5. Išmanyti individualaus konsultavimo ir darbo grupėse metodus, gebėti identifikuoti jauno žmogaus poreikius.

6. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook programomis.

7. Išmanyti Kultūros centro veiklos darbo specifiką, ypatumus ir kūrybiškumo pritaikymo galimybes.

8. Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;

9. Būti pareigingam, darbščiam, reikliam, turėti organizacinių gebėjimų, gebėti bendrauti su jaunais asmenimis bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,07–7,85 (1315,02-1460,10 Eur)

 

 

4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1 etatas)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34 900

2023-09-15 Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos

programa.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,11–11,39 (1508,46 – 2118,54 Eur)
5. Darbininkas – duobkasys UAB „Gedmina“ El. p. info@gedmina.lt

Tel. 8 679 94 774

  Privalumas – panaši darbo patirtis Pareiginė alga 875,00 Eur
6. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikimo koordinatoriaus

Pareigybės lygis – A

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Darbo vieta – Šilalės socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė

Pagrindinės funkcijos:

1. Bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas, koordinavimas ir užtikrinimas.

2. Potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie paslaugas, registravimas konsultacijoms.

3. Tarpininkavimas tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

4. Koordinatorius organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą, taip pat paslaugų gavėjams teikia reikalingą informaciją, konsultuoja rūpimais klausimais.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2023-09-11

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. Turėti aukštąjį universitetinį administravimo, vadybos arba socialinio darbo išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo, vadybos arba socialinio darbo srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

5. Mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,0 (744,0 Eur už nustatytą darbo laiko normą)
7. Psichologas

Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

1. Pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

2. Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2023-09-11 1.       1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2.       2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3.       3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4.       4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,00 (1860,00 Eur)

 

 

8. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo vieta – Laukuvos vaikų dienos centras, Varnių g. 8, Laukuvos mstl., Šilalės r.

Pagrindinės funkcijos:

1. Dirba su vaikų dienos centrą lankančiais vaikais individualiai ir grupėje, sprendžia problemas dėl kurių vaikams kyla sunkumų – pagrindinių vaiko reikmių tenkinimas, adaptacija, saugumo užtikrinimas, mokymosi motyvacija, lankomumas, užimtumas, elgesys, profesinis orientavimas ir kt.

2. Bendrauja ir bendradarbiauja su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos darbuotojais ir kitomis institucijomis. Pildo vaikų dienos centro lankytojų žiniaraštį ir kitą reikalingą dokumentaciją.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2023-09-11

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

5.       1. Socialinis  darbuotojas turi  turėti aukštąjį socialinio darbo ar prilyginamo šiai krypčiai išsilavinimą.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, raštvedybos taisyklėmis, dokumentų įforminimo reikalavimais.

3. Vadovautis  socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, laikytis profesinės etikos normų, demokratiškumo, humaniškumo principų.

6.       Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7,8 (1450,80 Eur)
9. Asmeninis asistentas

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo vieta – Paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

1. Tarpininkauja ir lydi paslaugų gavėją į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus, tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specialiosios pagalbos centrų teikiamos kompleksinės pagalbos ir kt.).

2. Ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius  – namų ruošoje.

3. Bendrauja ir bendradarbiauja su paslaugų gavėjo šeima ir jo socialine aplinka.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250 
2023-09-08 1. Turi  būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos  Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo  arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  kvalifikacijos pagal socialinio darbuotojo  padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  profesinio mokymo programą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, paslaugų organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitus teisės aktus.

3. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

Darbo užmokestis mokamas pagal valandinį atlygį (8 Eur/ val.)
10. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
11. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

 

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.