Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

 

Darbo laiko norma – 38 val. per savaitę (1 etatas)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34 900

2023-09-15 Baigta Ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos

programa.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,11–11,39 (1508,46 – 2118,54 Eur)
2. Darbininkas – duobkasys UAB „Gedmina“ El. p. info@gedmina.lt

Tel. 8 679 94 774

  Privalumas – panaši darbo patirtis Pareiginė alga 875,00 Eur
3. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikimo koordinatoriaus

Pareigybės lygis – A

Darbo laiko norma – 20 val. per savaitę (0,5 etato)

Darbo vieta – Šilalės socialinių paslaugų namai, Vytauto Didžiojo g. 17, Šilalė

Pagrindinės funkcijos:

1. Bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai organizavimas, koordinavimas ir užtikrinimas.

2. Potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie paslaugas, registravimas konsultacijoms.

3. Tarpininkavimas tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

4. Koordinatorius organizuoja ir koordinuoja paslaugų teikimą, taip pat paslaugų gavėjams teikia reikalingą informaciją, konsultuoja rūpimais klausimais.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250

 

2023-09-11

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. Turėti aukštąjį universitetinį administravimo, vadybos arba socialinio darbo išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo, vadybos arba socialinio darbo srityje.

3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

4. Mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

5. Mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu, elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa. Turėti vairuotojo pažymėjimą.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 8,0 (744,0 Eur už nustatytą darbo laiko normą)
4. Psichologas

Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos:

1. Pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

2. Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

 

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250

 

2023-09-11 1.       1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2.       2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3.       3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4.       4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

 

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,00 (1860,00 Eur)

 

 

5. Socialinis darbuotojas

Pareigybės lygis – A2

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo vieta – Laukuvos vaikų dienos centras, Varnių g. 8, Laukuvos mstl., Šilalės r.

Pagrindinės funkcijos:

1. Dirba su vaikų dienos centrą lankančiais vaikais individualiai ir grupėje, sprendžia problemas dėl kurių vaikams kyla sunkumų – pagrindinių vaiko reikmių tenkinimas, adaptacija, saugumo užtikrinimas, mokymosi motyvacija, lankomumas, užimtumas, elgesys, profesinis orientavimas ir kt.

2. Bendrauja ir bendradarbiauja su vaiku, jo šeima, artimaisiais, komandos nariais, įstaigos darbuotojais ir kitomis institucijomis. Pildo vaikų dienos centro lankytojų žiniaraštį ir kitą reikalingą dokumentaciją.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250

 

2023-09-11

 

Dokumentai teikiami jungiantis per sistemą https://pm.vataras.lt/

 

5.       1. Socialinis  darbuotojas turi  turėti aukštąjį socialinio darbo ar prilyginamo šiai krypčiai išsilavinimą.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, raštvedybos taisyklėmis, dokumentų įforminimo reikalavimais.

3. Vadovautis  socialinių paslaugų namų nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, direktoriaus įsakymais, laikytis profesinės etikos normų, demokratiškumo, humaniškumo principų.

6.       Privalumai: panašaus darbo pobūdžio patirtis.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 7,8 (1450,80 Eur)
6. Asmeninis asistentas

Pareigybės lygis – C

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Darbo vieta – Paslaugų gavėjų namuose Šilalės rajone.

Pagrindinės funkcijos:

1. Tarpininkauja ir lydi paslaugų gavėją į reikalingas institucijas, įstaigas ir organizacijas arba pas reikalingus specialistus, tarpininkauja dėl kitų pagalbos priemonių (psichologinės pagalbos, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių, specialiosios pagalbos centrų teikiamos kompleksinės pagalbos ir kt.).

2. Ugdo ir palaiko kasdienio gyvenimo įgūdžius  – namų ruošoje.

3. Bendrauja ir bendradarbiauja su paslaugų gavėjo šeima ir jo socialine aplinka.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8449) 51250

 

2023-09-08 1. Turi  būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jei neturi Lietuvos  Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyto išsilavinimo  arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  kvalifikacijos pagal socialinio darbuotojo  padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento  profesinio mokymo programą.

2. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialines paslaugas, paslaugų organizavimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, asmens duomenų teisinę apsaugą ir kitus teisės aktus.

3. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.

 

Darbo užmokestis mokamas pagal valandinį atlygį (8 Eur/ val.)
7. Šilalės rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius

 

Nuoroda į konkurso skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-322;898180.html

 

 

(Sutikimas dėl asmens duomenų teikimo)

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-09-04

Prašymai pateikiami per sistemą https://pm.vataras.lt/

1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, dokumentų rengimą ir apskaitą;
5. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
6. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
7. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
8. mokėti naudotis ryšio ir kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis, dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis;
9. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
9.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
9.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
9.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).
Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 12,5 (2325,00 Eur)

 

8. Koncertmeisteris

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę

Šilalės meno mokykla El. p.  silmenmo@gmail.com

Mob. +370 686 42 857

2023-09-04 Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir koncertmeisterio kvalifikacija. Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 1134,6 iki 1346,64 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,1­­–7,24).
9. Muzikos (solinis dainavimas) mokytojas

Darbo laiko norma – 36 val. per savaitę (1,0 etato)

Šilalės meno mokykla El. p.  silmenmo@gmail.com

Mob. +370 686 42 857

2023-09-04 1. Turėti mokytojo aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir  mokytojo kvalifikaciją;

2. atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo tvirtinimo“;

3. studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj Aprašo 6.3 ir 6.5 papunkčiuose (Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas) nurodytų dokumentų privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);

Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo krūvio nuo 1508,46 iki 2118,54 Eur

(Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11–11,39)

10. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

  Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
11. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

             

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.