Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

 

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Koncertmeisteris

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę

Šilalės meno mokykla El. p.  silmenmo@gmail.com

Mob. +370 686 42 857

2023-09-04 Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas, arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas ir koncertmeisterio kvalifikacija. Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 1134,6 iki 1346,64 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,1­­–7,24).
2. Muzikos (solinis dainavimas) mokytojas

Darbo laiko norma – 36 val. per savaitę (1,0 etato)

Šilalės meno mokykla El. p.  silmenmo@gmail.com

Mob. +370 686 42 857

2023-09-04 1. Turėti mokytojo aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir  mokytojo kvalifikaciją;

2. atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo tvirtinimo“;

3. studijuojantis pagal pirmosios pakopos pedagogikos krypties studijų programą, kurią baigus suteikiama pedagogo kvalifikacija, ir pagal pirmosios pakopos ne pedagogikos krypties studijų programą, greta studijuojantis pedagogikos studijų modulį, vietoj Aprašo 6.3 ir 6.5 papunkčiuose (Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas) nurodytų dokumentų privalo pateikti pažymą iš aukštosios mokyklos, kurioje turi būti nurodyta studijų kryptis, studijų pakopa, kursas ir pedagoginių studijų būdas (lygiagretusis ar gretutinis);

Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir darbo krūvio nuo 1508,46 iki 2118,54 Eur

(Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11–11,39)

3. Užsienio (vokiečių) kalbos mokytojas

 

Darbo laiko norma – 15,64 val. per savaitę (0,43 etato)

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2023-08-25 Aukštasis universitetinis išsilavinimas, vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija;

Privalumai: vokiečių kalbos mokytojo darbo patirtis, projektinio darbo patirtis, šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese įgūdžiai.

 

Priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 696,6 iki 911 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,71-11,39)
4. Užsienio (anglų) kalbos mokytojas

 

Darbo laiko norma –  10,8 val. per savaitę 0,25 etato

Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2023-08-25 Aukštasis universitetinis išsilavinimas, anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

privalumai: anglų kalbos mokytojo darbo patirtis, įgyta teisė mokyti užsienio (anglų) kalbos pradinėse klasėse.

 

Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos nuo 405 iki 529,6 Eur (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,71-11,39)
5. Mokytojo padėjėjas Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija Direktorė Loreta Pociuvienė

El. p. jauniausmok@gmail.com

Tel. (8 449) 55415

2023-08-25 Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; Privalumai: pedagoginis išsilavinimas ir pedagoginio darbo patirtis; mokytojo padėjėjo darbo patirtis;

baigta mokytojo padėjėjo kvalifikacijos tobulinimo programa; šiuolaikinių informacinių technologijų taikymo ugdymo procese gebėjimai.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,5 (1023,00 Eur)
6. Orientavimosi sporto treneris

 

 Darbo laiko norma – 36 val. per savaitę (1,0 etato)

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com

Tel. +370 449 56254

2023-08-25    1.    Sporto mokytojo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakyme Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo” nustatytus reikalavimus;

2.    Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

3.    Organizuoti vaikų užimtumą, vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, ieškoti talentingų sportininkų, rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

4.    Gebėti rengti veiklos programas, ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.    Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti trenerio etikos normų;

6.    Išmanyti sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11 – 10,12

(1508,46 –

1882,32 Eur)

7. Ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtoja

(0,75 etato)

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Direktorius Virginijus Andrejauskas

direktorius.kaltinenai@gmail.com

tel. +370 620 88900

2023-08-23 Baigta ikimokyklinio, ar priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa,  išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, įgytos skaitmeninio raštingumo kompetencijos. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11 – 11,39 (1131,34 iki 1588,91 Eur) Koeficiento dydis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo.
8. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
9. Psichologas

 Pareigybės lygis – A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

 

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.