Savivaldybės įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens informacija apie laisvas darbo vietas pateikiama Savivaldybės administracijai elektroniniu paštu darbas@silale.lt

Eil.

Nr.

Darbo pobūdis

(pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.)

Darbdavys

 

Darbdavio

atstovas

(el. paštas, telefonas)

Data,

iki kurios

priimami prašymai

Specialūs

kvalifikaciniai

reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis

darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

(Eur)

1. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54359.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-07-19

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

5. studijų kryptis – sociologija (arba);

arba:

6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

7. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;

8. darbo patirtis srityje – 1 metai;

9. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareiginės algos koeficientas 8,8 (1,636.80 Eur)
2. Orientavimosi sporto treneris

 

 Darbo laiko norma – 36 val. per savaitę (1,0 etato)

Šilalės sporto mokykla El. p. silalessm@gmail.com

Tel. +370 449 56254

2023-08-25    1.    Sporto mokytojo kvalifikacijos reikalavimai turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakyme Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo” nustatytus reikalavimus;

2.    Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

3.    Organizuoti vaikų užimtumą, vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, ieškoti talentingų sportininkų, rengti aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

4.    Gebėti rengti veiklos programas, ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

5.    Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti trenerio etikos normų;

6.    Išmanyti sporto veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus,  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11 – 10,12

(1508,46 –

1882,32 Eur)

3. Savivaldybės gydytojas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/silales-rajono-savivaldybes-administracijos-savivaldybes-gydytojas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54262.html

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Kuzminskaitė

El. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

Mob. 8 612 31996

2023-07-10

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

2. studijų kryptis – medicina (arba);

3. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

4. studijų kryptis – odontologija (arba);

5. studijų kryptis – reabilitacija (arba);

6. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446;

arba:

7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

8. studijų kryptis – slauga ir akušerija (arba).

9. darbo patirties sritis – turėti darbo stažą, nustatytą savivaldybės gydytojui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446;

10. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

10.1. kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

10.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

11. Atitikimas kitiems reikalavimams:

11.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

11.2. atitikti kvalifikacinius reikalavimus savivaldybės gydytojui, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-446.

 

Pareiginės algos koeficientas 8,9 (1655,40 Eur)
4. Psichologas

 

Darbo laiko norma – 30 val. per savaitę (0,75 etato)

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija El. p. direktorius@pajuris.silale.lm.lt

Tel. 8 610 34900

Aukštasis išsilavinimas ir psichologo kvalifikacija (specialybė) ir ne žemesnis nei psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71 (1285,26 – 1806,06 Eur, priklauso nuo pedagoginio darbo stažo)
5. Psichologas

 Pareigybės lygis -A1

Darbo laiko norma – 40 val. per savaitę (1 etatas)

Pagrindinės funkcijos: pateikia rekomendacijas, bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, socialinio darbuotojo padėjėjais, socialinių  paslaugų namuose gyvenančiais vaikų tėvais (globėjais),dienos socialinės globos paslaugų gavėjais, bei jų tėvais, pedagogais įstaigų vadovais ir kitais suinteresuotais asmenimis.

Konsultuoja, nustato socialinių paslaugų kliento problemas, planuoja veiklas joms spręsti. Tarpininkauja sprendžiant konfliktus: koreguoja grupių tarpasmeninius santykius, rengia metodines priemones.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai.

 

El. p. info@uzimtumocentras.lt
Tel. (8 449) 70024, (8 449) 51250.
Prašymai pateikiami per sistemą www.pm.vataras.lt

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją.

2. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos švietimo, sveikatos ir socialine politika, LR įstatymais ir kitais poįstatyminiais aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą ir globą, žinoti psichologo darbą reglamentuojančius dokumentus ir jais vadovautis.

3. Laikytis profesinės psichologo etikos normų.

4. Privalumai: patirtis rengiant ir įgyvendinant įvairaus lygio projektus.

Pareiginės algos pastovios dalies koeficientas 10,0 (1860,00 Eur)

Darbo užmokestis nuo priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacijos

6. Bendrosios praktikos slaugytojas

37 val.

VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė, Priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje

info@silalesligonine.lt

8 (449) 74235

2023-08-11 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją, spaudo numerį išduotą,

(VASPVT prie SAM),  būtina darbo patirtis.

Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, nustatytas pastoviosios dalies koeficientas 1.501.
7. Kineziterapeutas (tė) VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

info@silalesligonine.lt

8 (449) 74235

2023-07-21 Turėti aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią licenciją, spaudo numerį išduotą,

(VASPVT prie SAM),  būtina darbo patirtis.

Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką, nustatytas pastoviosios dalies koeficientas 1.501.
8. Mokytojo padėjėjas

(0,5 etato)

 

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija Direktorius Stasys Baubkus

gimnazija@velius.silale.lm.lt

tel. nr. +370 620 31889

2023-08-11 Įgytas vidurinis išsilavinimas Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,60, atlyginimas 520,80 EUR neatskaičius mokesčių
9. Ikimokyklinės ugdymo grupės auklėtoja

(0,75 etato)

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija Direktorius Virginijus Andrejauskas

direktorius.kaltinenai@gmail.com

tel. nr. 8 620 88900

2023-08-23 Baigta ikimokyklinio, ar priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa,  išklausyti specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursai, įgytos skaitmeninio raštingumo kompetencijos. Priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo nuo 1131,34 iki 1588,91 EUR neatskaičius mokesčių (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,11 – 11,39).
10. Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiasis architektas

 

Nuoroda į skelbimą:

https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-statybos-skyriaus-vyriausiasis-architektas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;54431.html

 

 

Šilalės rajono savivaldybės administracija Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Raudonienė

El. p. jolanta.raudoniene@silale.lt

Tel. (8 449) 45332

 

2023-07-27

Prašymai pateikiami per sistemą https://www.testavimas.vtd.lt

 

1. Išsilavinimas – turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. darbo patirties sritis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

3. darbo patirtis srityje – 3 metai;

4. Atitikimas kitiems reikalavimams:

4.1. atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo (2017 m. birželio 8 d. Nr. XIII-425) 10 straipsnio reikalavimus;

4.2. gebėti dirbti su Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „InfoStatyba“;

4.3. gebėti dirbti su Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registru (TPDR).

5.  turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

6.  Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai: architekto.

11. Baltinių tvarkytoja, 40 val. darbo savaitė. VšĮ Šilalės

rajono  ligoninė

info@silalesligonine.lt

8 (449) 74235

2023-07-28 1.Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

2.Pasiūti,  sutaisyti minkštą ligoninės inventorių, medicininę aprangą.

3.Darbo patirtis gydymo įstaigoje būtų privalumas.

Darbo užmokestis mokamas pagal patvirtintą darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką. Pastoviosios dalies koeficientas 1.192.

 

* Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

** Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedą, mokinių skaičių, pedagoginio darbo stažas (metais).

*** Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara nustatoma pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą Mokytojų (išskyrus trenerius) ir pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal šio įstatymo 5 priedą, atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją ir veiklos sudėtingumą.